Eko HUB Sarajevo

Odgovorna organizacija

Resursni Aarhus centar u BiH

Područje djelovanja

Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Centar, Ilidža, Istočno Novo Sarajevo i Pale

Adresa

Behdžeta Mutevelića 39, Sarajevo

Kontakt

Ilustracija

Opis projekta

Opći cilj akcije projekta je kreiranje jedinstvenog EKO HUB-a Sarajevo, osposobljavanjem i jačanjem učešća AC Sarajevo u formiranju, provedbi, praćenju sektora, politika i procesa donošenja odluka vezano za zaštitu okoliša, na lokalnom nivou.

Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica u BiH predstavlja direktan odgovor na globalni cilj programa da podrži uključivanje organizacija civilnog društva u razvoj ekoloških strategija i procesa integracije u EU. Iz tog razloga fokus izgradnje kapaciteta u prvom dijelu akcije će biti na revidiranje postojeće unutrašnje strukture AC Sarajevo, ljudskim, finansijskim i tehničkim kapacitetima organizacije kako bi se učvrstilo Udruženje i njeni članovi.

Specifični ciljevi akcije jesu omogućiti efikasnost, pouzdanost i vidljivost aktivnosti i uticaja EKO HUB-a Sarajevo, jačanjem suradnje sa lokalnim akterima, i inkluzivnom pristupom rješavanja konkretnih problema iz oblasti zaštite okoliša, putem: edukacija organizovanih kroz projekat Misli o prirodi!;
organizovanih i sprovedenih lokalnih inicijativa/akcija; jačanjem podrške kompanijama koje su posvećene sopstvenom unapređenju u oblasti društvene odgovornosti i zaštite okoliša; suradnjom i komunikacijom sa lokalnim donosiocima odluka i drugim relevatnim lokalnim akterima o pitanjima zaštite okoliša; pružanjem podrške i ostvarivanjem partnerstva sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša ili sprovode srodne programe u regiji u kojoj djeluje Eko HUB; pružanjem podrške školama u procesu sticanja certifikata Eko škola; obilježavanjem značajnih datuma iz oblasti zaštite okoliša; organizovanjem uličnih, zagovaračkih kampanja na temu zaštite okoliša; gostovanjem na televizijskim emisija posvećene podizanju svijesti građana o značaju zaštite okoliša upotrebom alternativnih rješenja.

Ciljna grupa projekta je AC Sarajevo, i građani sa područija Sarajeva i Istočnog Sarajeva, koji će se moći informisati putem EKO HUB-a Sarajevo o načinima zaštite okoliša i aktvnog djelovanja radi riješavanja određenih problema iz ove oblasti. Drugim riječima, u funkciji EKO HUBa, AC Sarajevo će kreirati jedinstven prostor za bolju i efikasniju razmjenu informacija i načina zajedničkog djelovanja iz oblasti zaštite okoliša, naročito tokom predstavnih događaja, organizovanih zagovaračkih kampanja i inicijativa/akcija.
Implementacijom projekta, lokalna zajednica će biti aktivno uključenja u pronalaženju alternativnih rješenja za određene okolišne problem u Sarajevu. Također, sve škole koje će učestovati u implementaciji projektnih aktivnosti će imati jedinstvenu priliku da ostvare jaču suradnju sa Aarhus centrom u BiH, na način da se učenicima omogući pristp svim aktuelnim informacijama iz oblasti zaštite okoliša u BiH, gdje bi se potenciralo organizovanje ekoloških sekcija u tim školama, uz podršku i partnerstvo Aarhus centra u BiH i drugih EKO HUB-ova. Drugim riječima, ovim projektom se nastoji ojačati već ostvarena suradnja sa lokalnim školama, tako što bi se učenici ovih škola mogli uključiti u rješavanje ekoloških problema uz podršku Aarhus centra u BiH.
Nadalje, implmentacijom projekta AC Sarajevo će moći ostvariti jaču i bolju suradnju sa lokalnim opštinama, naročitom tokom sprovođenja pojedinačnih inicijativa na temu zaštite okoliša. Također, paralelno, sprovođenjem projektnih aktivnosti, AC Sarajevo će biti u mogućnosti da ostvariti i bližu suradnju sa lokalnim firmama koje nastoje unaprijediti svoj sistem poslovanja, kako bi bili u skladu sa principima ekološke osvještenosti i zaštite okoliša, tako da će AC Sarajevo biti u prilici pružiti im svoje stručno znanje i praktično iskustvo.

Pin It on Pinterest