Publikacije

Priručnik za implementaciju mehanizma Eko škola u BiH

Analiza Zakona o upravljanju otpadom FBiH - zašto je nužno donijeti novi?

Neadekvatno postupanje s otpadom predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema, ne samo Federacije BiH, nego i cijele BiH (slika 1). Ovakav zaključak proizašao je iz brojnih analiza stanja životne sredine koje su rađene u posljednjih nekoliko godina, a veliki broj zakona i drugih propisa nema jedinstveno postavljene
ciljeve i ne osigurava zadovoljavajuće efekte (Službene novine FBiH br. 88/11).  Bosna i Hercegovina u oblasti otpada prati legislativu Evropske unije, iako još uvijek nema pravnih obaveza implementacije ciljeva iz EU direktiva vezanih za cjelokupni sistem upravljanja otpadom. Jedan od ključnih izazova je nedovoljno efikasan mehanizam koordinacije planiranja u sektoru upravljanja otpadom. Zakonski propisi koji se odnose na upravljanje otpadom predstavljaju jednu od najsloženijih oblasti zakonskih propisa za zaštitu životne sredine usljed širokog niza uticaja koje otpad može imati na čovjeka i životnu sredinu.

Putuješ li Evropo?: Kapaciteti organizacija civilnog društva u oblasti zaštite okoliša i EU integracija

Duboko smo „zaronili“ u suštinu potreba organizacija civilnog društva u oblastima zaštite okoliša, u kontekstu usklađivanja s normama Evropske unije. Ovaj dokument posebno se fokusira na ocjenu stanja u kontekstu pregovora za Poglavlje 27, ističući ključna pitanja zaštite okoliša i klimatskih promjena. Ovo istraživanje ne samo da odražava trenutnu stvarnost pristupanja EU, već i jasno poziva na jačanje i povezivanje organizacija civilnog društva kako bismo zajednički odgovorili na izazove pred nama.

Poglavlje 27: Procjena napretka u oblasti zaštite okoliša u BiH

Pred vama je Treći izvještaj iz sjene, analiza napretka Bosne i Hercegovine u procesima prilagođavanja evropskoj politici okoliša zacrtanoj u Poglavlju 27, iz vizure nevladinih organizacija okupljenih u neformalnoj koaliciji Partnerstvo 27. Pregled dostignuća naše države na putu evropskih integracija u oblasti okoliša i preporuke za unapređenje postojećeg stanja, koje obuhvata i ovaj, treći Izvještaj iz sjene, nastali su na bazi višegodišnjeg iskustva i neumornog rada civilnog društva posvećenog ekološkim i klimatskim pitanjima, koje djeluje u sklopu neformalne mreže ekoloških organizacija – Eko BiH.

Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Babina - Tvrtkovac

Prema definiciji Zakona o zaštiti prirode u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH“, broj: 66/13) koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 02.07.2013. godine i na sjednici Doma naroda od 25.07.2013. godine zaštićeno područje je jasno definisan geografski prostor, prepoznat i namijenjen dostizanju dugoročne konzervacije prirode, opšte korisnih funkcija prirode, i kulturalnih vrijednosti, a kojim se upravlja legalnim i drugim efektivnim mehanizmima.

Tumačenje i stručna analiza rezultata istraživanja i procjena kvaliteta vode

Tri četvrtine površine Zemlje je pokriveno vodom. Zbog neuobičajne strukture moleklule vode, ona je prisutna u sva tri agregatna stanja, čvrstom – u formi leda, tečnom – kao voda i gasovitom – kao para. Samo 2,4% od ukupne količine vode je slatka voda, koja se koristi u industriji, za navodnjavanje i za piće. Međutim, najveći dio slatke vode je zarobljen u ledu i glečerima, pa je pitka voda dostupna u veoma malim procentima, a pored toga neravnomjerno je raspoređna.

Zakon o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista FBiH

Sudjelovanje građana u procesu odlučivanja jeste građansko pravo koje građani u Bosni i Hercegovini konzumiraju na svim razinama vlasti, kako na lokalnim tako i na višim razinama vlasti, što čini temelj razvoja demokratskog društva. S obzirom na složenost ustrojstva i funkcionisanja Bosne i Hercegovine, postoji velik broj normativno-pravnih akata koji reguliraju navedeno područje, a ovo se naročito odnosi na područje Federacije Bosne i Hercegovine.

Prikaz rezultata istraživanja upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima na području BiH

Istraživanjem je prikupljeno ukupno 210 upitnika. Najviše upitnika je prikupljeno u Banja Luci (21) i Čelincu (20), zatim u Vlasenici (13), Sokocu i Hadžićima po 10, Busovači (7), te u Nevesinju, Ilijašu, Ilidži i Dobretićima po 5 upitnika (Grafikon 1). Za razliku od dosadašnjih sličnih istraživanja koja su obuhvatila problematiku privatnog šumoposjeda, ovo istraživanje se fokusiralo na članove postojećih asocijacija privatnih šumoposjednika koji aktivno učestvuju u radu asocijacija, ali također i aktivno gospodare svojim posjedom. Sama struktura uzorka ispitanika ima uticaj na prosječne vrijednosti pojedinih parametara obuhvaćenih istraživanjem, koji mogu odstupati od istih parametara utvrđenih u prethodnim istraživanjima.

KLUB LJUBITELJA PRIRODE: Prijedlog za rješavanje problema upravljanja otpadom u Brčko Distriktu BiH

Udruženje građana “Klub ljubitelja prirode” Brčko je u okviru projekta “Odgovornim upravljanjem otpadom do zdravije i čistije životne sredine”, podržanog od strane Centra za promociju civilnog društva kroz projekat „Misli o prirodi!“ koji finansira Švedska, pored ostalih aktivnosti, izvršilo i analizu postojećeg činjeničnog stanja i zakonskih propisa koji regulišu oblast zaštite životne sredine i upravljanja otpadom u Brčko distriktu BiH, pa s tim u vezi, a u cilju unapređenja stanja u oblasti upravljanja otpadom, dostavljavamo Vam ovaj Prijedlog koji ima za cilj donošenje Plana upravljanja otpadom u našem gradu koji će riješiti većinu problema iz ove oblasti, kao i ukazivanje na druge mjere čije će usvajanje doprinijeti sveobuhvatnom rješavanju i normiranju ove, izuzetno značajne, oblasti.

Plan upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode Vrela Sane

Plan upravljanja Spomenika prirode “Vrela Sane” za period 2024 – 2034. godine izrađen je u skladu sa članom 77. stav 10 Zakona o zaštiti priroide (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 20/14) i Pravilnikom o sadržaju, utvrđivanju i načinu sprovođenja mjera upravljanja zaštićenim područjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 83/15), a na osnovu Studije zaštite koju je izradio Republički zavod za zaštitu kulutrno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. 

EH Blagaj: Analiza - komentari na plan upravljanja otpadom u HNK

Uvod u ovaj dokument predstavlja početak analize i pisanje komentara, te prijedloga za
aktivnosti, tj. planirane kampanje zagovaranja na temu postojećeg dokumenta „Plana
upravljanja otpadom na području HNK za period 2022-2027”.

Plan upravljanja otpadom na području HNK je integriran u sklopu projekta pod
nazivom “Izrada Kantonalnih planova upravljanja otpadom u 3 kantona: HNK, ZHK i Posavskom,  a proizilazi iz ugovora između Fondaza zaštitu okoliša FBiH (FzZO FBiH), finansijera projekta i Regionalnog centra za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Europu, Ureda za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH). U opisu
Okvirne direktive o otpadu, uspostavljen je sistem za koordinirano upravljanje otpadom u
Evropskoj uniji, a sve s ciljem ograničavanja proizvodnje otpada.

Global Analitika: Ekološki kriminal u BiH

Neadekvatnim djelovanjem nadležnih vlasti u BiH, stvoren je narativ u javnosti da niko nije žrtva jer ekološki kriminal ne djeluje direktno na ljude, nego na životnu sredinu, što ima tek dugoročne posljedice na čovjeka.

Prema dostupnim pokazateljima tužilaštva, kao ni policijski organi u BiH ne daju potreban značaj i prioritet u istragama ekološkog kriminala, tako da ne čudi nepostojanje posebnih organizacionih jedinica u okviru policijskih agencija koji bi se bavile pitanjem ekološkog kriminala. Predstavnici NVO, novinari i aktivisti jedini ustrajavaju u borbi protiv ekološkog kriminala u BiH.

Eko Forum Zenica: Analiza strateških i prostorno‐planskih dokumenata i zakona na području Zeničko‐dobojskog kantona sa aspekta opravdanosti hidroenergetskih objekata

U Prostornom planu ZDK 2009‐2029 (Sl. novine ZDK 4/09) u poglavlju “2.9.2. Planirana elektroenergetska infrastruktura” navedeno je 38 potencijalnih hidroelektrana na vodotocima I
kategorije Usora, Krivaja i Bosna i 39 potencijalnih hidroelektrana na vodotocima II kategorije a u
poglavlju 3.2. “Smjernice za razvoj energetske infrastrukture” je utvrđeno da u narednom planskom periodu, uz saglasnost nadležnih institucija kao i sagledavanje svih relevantnih faktora kako ekonomskih tako i zaštite prostora i održivog razvoja neophodno stvoriti uslove izgradnje ovih
energetskih kapaciteta.

Centar za ekologiju i energiju: Analiza kvalitete zraka u Banovićima

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da je jedna trećina smrtnosti ljudi uzrokovana moždanim udarom, rakom pluća i srčanim bolestima zbog prekomjerno zagađenog zraka.
Često postoji i jaka korelacija sa pitanjima ravnopravnosti, jer su područja sa lošim kvalitetom zraka takođe često i manja područja.

Zakonska obaveza je Plan kvaliteta zraka (AQP) kojeg treba izraditi kao dio dobrovoljne obaveze koju zahtijeva okvir Inicijative za regije čistog zraka (CARI), koji je pokrenuo Sekretarijat Energetske zajednice u junu 2021. i koji je podržan od strane Zelenog centra Zapadnog Balkana (WBGC). U njemu trebaju biti navedene aktrivnosti koje treba poduzeti da poboljšamo kvalitet zraka na području općine Banovići za određeni period.

PRIRUČNIK za implemetaciju certifikacijskog mehanizma EKO škola u BiH (hrvatski jezik)

Aktivnosti Ekoškole koje se realiziraju u školama širom Bosne i Hercegovine (BiH), imaju važno mjesto u odgoju i obrazovanju učenika/ica. Njihova uloga je da svakom djetetu pruže priliku da otkriju i razviju svoja interesiranja, surađuju s drugima na različitim aktivnostima i projektima i steknu nova znanja i vještine. Rad na zaštiti okoliša/životne sredine tretira se najčešće kao izvannastavna aktivnost u školi, a poznato je da one potiču socijalni i emocionalni razvitak učenika/ica i pozitivno utječu na njihova obrazovna postignuća.

Priručnik koji je pred vama podijeljen na četiri dijela kroz ponuđenih devet poglavlja, opisuje korake Certifikacijskog mehanizma za Ekoškole u BiH.

PRIRUČNIK za implemetaciju certifikacijskog mehanizma EKO škola u BiH (bosanski jezik)

Aktivnosti Eko škole koje se realiziraju u školama širom BiH, imaju važno mjesto u odgoju i obrazovanju učenika/ica. Njihova uloga je da svakom djetetu pruže priliku da otkriju i razviju svoja interesovanja, sarađuju s drugima na različitim aktivnostima i projektima i steknu nova znanja i vještine. Rad na zaštiti okoliša/životne sredine tretira se najčešće kao vannastavna aktivnost u školi, a poznato je da one potiču socijalni i emocionalni razvoj učenika/ica i pozitivno utječu na njihova obrazovna postignuća.

Priručnik koji je pred vama podijeljen na četiri dijela kroz ponuđenih devet poglavlja, opisuje korake Certifikacijskog mehanizma za Eko škole u BiH.

Studija zaštite: Spomenik prirode CVRCKA

Studija zaštite urađena je u skladu sa odredbama člana 62. Zakona o zaštiti prirode i sadrži: obrazloženje prijedloga za pokretanje postupka zaštite, detaljan opis obilježja i vrijednosti područja koje se zaštićuje, ocjenu stanja područja, prijedlog kategorije i režima zaštite (zona zaštite), kartografski prikaz u digitalnom ili analognom obliku sa ucrtanim granicama na osnovu uvida u javne evidencije o nepokretnostima, koncept zaštite, unapređivanja i održivog razvoja područja, način upravljanja i prava i obaveze subjekata u
zaštićenom području.

Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH

Centar za promociju civilnog društva vam sa zadovoljstvom predstavlja Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, koji je kreiran u okviru projekta “Misli o prirodi!” i finansijski podržan od strane Švedske.

Aktivnosti Eko škole, koje se realiziraju u školama širom BiH, imaju važno mjesto u odgoju i obrazovanju učenika/ica. Njihova uloga je da svakom djetetom pruže priliku da otkriju i razviju svoja interesovanja, sarađuju s drugima na različitim aktivnostima i projektima i da steknu nova znanja i vještine. Rad na zaštiti okoliša/životne sredine tretira se najčešće kao vannastavna aktivnost u školi, a poznato je da one potiču socijalni i emocionalni razvoj učenika/ica i pozitivno utiču na njihova obrazovna postignuća.

Priručnik za implementaciju mehanizma Eko škola u BiH

Centar za ekologiju i energiju: Analiza kvalitete zraka u Banovićima

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da je jedna trećina smrtnosti ljudi uzrokovana moždanim udarom, rakom pluća i srčanim bolestima zbog prekomjerno zagađenog zraka.
Često postoji i jaka korelacija sa pitanjima ravnopravnosti, jer su područja sa lošim kvalitetom zraka takođe često i manja područja.

Zakonska obaveza je Plan kvaliteta zraka (AQP) kojeg treba izraditi kao dio dobrovoljne obaveze koju zahtijeva okvir Inicijative za regije čistog zraka (CARI), koji je pokrenuo Sekretarijat Energetske zajednice u junu 2021. i koji je podržan od strane Zelenog centra Zapadnog Balkana (WBGC). U njemu trebaju biti navedene aktrivnosti koje treba poduzeti da poboljšamo kvalitet zraka na području općine Banovići za određeni period.

Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH

Centar za promociju civilnog društva vam sa zadovoljstvom predstavlja Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, koji je kreiran u okviru projekta “Misli o prirodi!” i finansijski podržan od strane Švedske.

Aktivnosti Eko škole, koje se realiziraju u školama širom BiH, imaju važno mjesto u odgoju i obrazovanju učenika/ica. Njihova uloga je da svakom djetetom pruže priliku da otkriju i razviju svoja interesovanja, sarađuju s drugima na različitim aktivnostima i projektima i da steknu nova znanja i vještine. Rad na zaštiti okoliša/životne sredine tretira se najčešće kao vannastavna aktivnost u školi, a poznato je da one potiču socijalni i emocionalni razvoj učenika/ica i pozitivno utiču na njihova obrazovna postignuća.

Godišnji izvještaj 2021: Operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom

Godišnji izvještaj 2021: Operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom

U svojim rukama imate priliku pročitati godišnji izvještaj društva ZEOS eko-sistem d.o.o. za 2021. godinu.

ZEOS eko-sistem je ovlašteni Operater sistema, zajedničke mreže sakupljanja i upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom, koji u ime uvoznika, distributera i proizvođača ispunjava Pravilnikom propisane obaveze za upravljanjem ovom vrstom otpada. U protekloj godini naš sistem izvještavanja, sakupljanja i informisanja je pokazao visok nivo uspješnosti uz ispunjavanje Pravilnikom propisanih ciljeva. Iza nas je još jedno iskustvo iz kojeg smo izašli jači i spremniji za buduće izazove, koje ćemo u skladu sa našim vrijednostima, misijom i vizijom, a po principima zaštite i očuvanja okoliša, uspješno izvršavati.

Otvori i pogledaj PDF

Analiza EPI rezultata za Bosnu i Hercegovinu u 2022. godini

Analiza EPI rezultata za Bosnu i Hercegovinu u 2022. godini

Indeks ekološke efikasnosti 2022 je studija vršena od strane grupe naučnika sa svjetski priznatih univerziteta Yale i Columbia. Studija je uključivala preko 40 indikatora raspoređenih u 11 kategorija prema kojima su rangirali 180 država.

Najvažniji indikatori ekološke efikasnosti određene države koji su uzeti u razmatranje su klimatske promjene, zdravlje životne sredine i vitalnost ekosistema. Ovi pokazatelji daju mjerilo na nacionalnoj skali koliko su zemlje blizu svojim utvrđenim ciljevima politike zaštite životne sredine.

EPI (indeks ekoloških efikasnosti) tabelarno prikazuje lidere promjena, ali i one države koje kasne sa ispunjenjem obećanih okolinskih ciljeva. Pored toga, u sklopu studije urađene su i praktične smjernice za zemlje koje se kreću ka održivom razvoju i održivoj budućnosti.

Indikatori EPI pružaju način da se uoče problemi, postave ciljevi, prate trendovi, razumiju rezultati i identifikuju se najbolje prakse politika zaštite okoliša. Dobri podaci i analiza zasnovana na činjenicama također mogu pomoći državnim službenicima da preciziraju svoje političke programe, olakšaju komunikaciju s ključnim akterima i maksimiziraju povrat ulaganja u okoliš. EPI nudi moćan politički alat koji podržava napore da se ispune UN-ovi ciljevi održivog razvoja i da se društvo pokrene prema održivoj budućnosti.

Atlas plastike

Atlas plastike

U ovom trenutku savremenog doba više smo u kontaktu snplastikom nego s voljenima. Plastika je svuda – u zraku,bvodi i tlu. Ona je pokretač globalizacije i slika neuređenog kapitalizma u poodmakloj fazi, sistema koji eksternalizira troškove ljudima i okolišu u svrhu ostvarivanja dobiti. Plastiku gotovo da ne mogu izbjeći ni savjesni građani, a život bez plastike zahtijeva pristup i privilegije koje uživa veoma malo osoba u svijetu. Tek počinjemo razumijevati učinke globalne ovisnosti o ovom materijalu.

Ono što plastiku čini korisnom je upravo ono što je čini štetnom – izdrživa je. Osmišljena je da prevari samu prirodu, sačinjena od lanaca molekula koje su izuzetno otporne na biorazgradnju u razumnom vremenskom roku. Uistinu, razgradnja plastike ima negativne učinke na samu prirodu i na čovječanstvo. Bez obzira na to gdje naučnici idu u potrazi za plastikom, pronalaze je čak i na najudaljenijim mjestima na planeti. Ne samo da je sveprisutna u prirodi nego i u našim tijelima.

Otvori i pogledaj PDF

Cirkularno upravljanje otpadnim jestivim uljima

Cirkularno upravljanje otpadnim jestivim uljima

Zagađivanje okoliša i neadekvatno upravljanje otpadom je veliki problem sa kojim se susreće cjelokupno bosanskohercegovačko društvo te su potrebna konkretna rješenja i akcije kako bi se unaprijedio kvalitet okoliša. Tema ovog priručnika su jestiva ulja biljnog porijekla, koja se koriste u kantinama/ kuhinjama za radnike velikih kompanija, a koje se nalaze u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod

Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod

Analiza obrađuje parametre kvaliteta vode i to od strane ovlaštene i akreditirane laboratorije, dok je uzorkovanje kao i tehnike analize i mjerenja vršeno u skladu sa standardnim metodama. Uzorkovanje je izvršeno jednokratno te oslikava kvalitet vode koji vlada u jezeru u ljetnom razdoblju.

Zelena agenda za Zapadni Balkan - implementacija u BiH

Zelena agenda za Zapadni Balkan - implementacija u BiH

Udruženje Pravni institut u BiH u okviru projekta kojeg implementiraju uz podršku “Misli o prirodi!” promovisao je POLICY PAPER na temu Zelena agenda za Zapadni Balkan – implementacija u BiH.

Mreža progresivnih inicijativa - Energetska efikasnost

Mreža progresivnih inicijativa - Energetska efikasnost

Energetska efikasnost je predmet snažnog i stalnog interesa i aktivnosti razvijenih zemalja. Stavljanje energetske efikasnosti u središte nacionalnih energetskih politika i Evropske unije kao cjeline provodi se u prvom redu zato što povećanje energetske efikasnosti doprinosi smanjenju troškova i potrošnje energije, i izravno utiče na konkurentnu sposobnost evropskih kompanija na međunarodnom tržištu. Druga važna posljedica povećanja energetske efikasnosti je smanjenje emisija CO2 , centralnog problema u zaštiti okoliša današnjice. Treća važna posljedica povećanja energetske efikasnosti je poboljšanje sigurnosti opskrbe potrošača.

Mreža progresivnih inicijativa - Obnovljivi izvori energije

Mreža progresivnih inicijativa - Obnovljivi izvori energije

Energija se najjednostavnije može definisati kao sposobnost jednog fizikalnog sistema da obavi neki rad, odnosno, na svaki rad se utroši energija. Izvore energije dijelimo na neobnovljive i obnovljive. Neobnovljivi izvori su fosilna goriva (ugalj, nafta i prirodni gas) i nuklearna goriva (uran, plutonij), čija su nalazišta i zalihe ograničene te samim tim podložna konačnom iscrpljivanju. Za razliku od njih, karakteristika obnovljivih izvora energije jest da su neiscrpni odnosno neprestano se obnavljaju u prirodi. U obnovljive izvore energije ubrajamo sunčevu energiju, energiju vjetra, energiju vode, geotermalnu energiju i energiju iz biomase.

Mreža progresivnih inicijativa - Zagađenje zraka

Mreža progresivnih inicijativa - Zagađenje zraka

Zagađenje (engl. pollution) je ljudskom djelatnošću uzrokovano unošenje materije ili energije u okoliš koje uzrokuje štetne posljedice za živa bića i za ljudsko zdravlje, onemogućuje ili ometa tradicionalne ljudske djelatnosti, smanjuje kvalitetu zraka, vode ili tla, te općenito smanjuje opću ili estetsku vrijednost prirodnih ekosistema ili izvora dobara. Izvori (uzročnici) zagađivanja nazivaju se zagađivačima. Zagađenje zraka je problem na lokalnom i globalnom nivou. Zagađujuće materije u zraku ispuštene u jednoj zemlji mogu atmosferom dospjeti i u druge zemlje, gdje mogu uzrokovati ili doprinijeti lošoj kvaliteti zraka.

Otvori i pogledaj PDF

Izvještaj iz sjene

Izvještaj iz sjene

Drugi revidirani izvještaj iz sjene nevladinog sektora o stanju okolišnih zakona u Bosni i Hercegovini u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, obuhvata period od novembra 2019. godine do novembra 2021. godine i rezultat je rada organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, okupljenih u neformalnu koaliciju Partnerstva 27.

Otvori i pogledaj PDF

Analiza web istraživanja o ekološkoj osviještenosti građana/ki Bosne i Hercegovine

Analiza web istraživanja o ekološkoj osviještenosti građana/ki Bosne i Hercegovine

Analiza obrađuje rezultate web istraživanja pokrenutog putem web stranice mislioprirodi.ba. Anketu na temu ekološke osviještenosti popunilo je 100 osoba. Ispitanici/ce su uglavnom izrazili zabrinutost za okoliš i budućnost naše planete, te većina njih smatra da vlade i njene institucije u velikoj mjeri mogu doprinijeti održivijem načinu života koji će poboljšati stanje našeg okoliša. O detaljima čitajte u analizi.

Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH Ekoškologija

Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH Ekoškologija

Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH – Ekoškologija kreiran je za osnovne i srednje škole s ciljem da pruži podršku u radu svim nastavnicima/icama koji/e se bave pitanjima zaštite okoliša/životne sredine ili žele da u svoj rad uključe okolišne/ekološke teme. S druge strane, njegovom praktičnom primjenom žele se potaknuti razmišljanja učenika/ica o okolišnim/ekološkim problemima i njihovo konkretno djelovanje u školi i u lokalnoj zajednici. Pristupi rješavanja određenih okolišnih/ekoloških problema prikazani su na inovativan i praktičan način.

Analiza štetnog uticaja industrije na zrak u Lukavcu

Analiza štetnog uticaja industrije na zrak u Lukavcu

Kvalitet i problemi okoliša nad Lukavcem su veoma zabrinjavajući, a naročito uže područje Lukavca gdje je stacionirano pet većih fabrika i niz manjih industrijskih postrojenja.cPoseban problem predstavljaju zvanični podaci koje su operateri u obavezi da svake godine do šestog mjeseca za prethodnu godinu dostavljaju fondu Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Na osnovu tih podataka se plaćaju odgovarajuće takse tereta zagađenja. Ti podaci ne odražavaju pravo stanje emisija u okoliš sa stvarnim stanjem na terenu. Sadržaj i veličine ispušnih zagađujućih produkata iz stacionarnih izvora je znatno veći. Ova analiza govori o štetnom uticaju industrije na zrak u Lukavcu.

Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica

Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica

U cilju dobivanja relevantnih podataka na temelju kojih je izvršena procjena kvalitete zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama, prikupljeni su podaci o parametrima kvalitete zraka za period od 2016 – 2019. godine. Metodologija izrade studije obuhvatila je prikupljanje podataka, koji se odnose na izmjerene
koncentracije prisutnih polutanata u zraku, pregled postojećih istraživanja i analizu prikupljenih podataka što u konačnici daje informacije koje mogu pomoći za donošenje odluka od strane nadležnih institucija koje idu u pravcu poboljšanja kvalitete zraka i veću efektivnost u provođenju postojećih mjera.

Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica - Detaljan pregled zakona, propisa, pravilnika i planova o kvalitetu zraka u FBiH/TK

Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica - Detaljan pregled zakona, propisa, pravilnika i planova o kvalitetu zraka u FBiH/TK

Cilj ove studije je da se na osnovu analize zakona iz ove oblasti, građani/građanke informišu koje institucije su nadležne za koje probleme i da se jasno razrade pravni alati koje građani mogu koristiti u cilju pozivanja na odgovornost za nastalu situaciju.

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica

U ovom radu izvršena je analiza zdravlja opće populacije stanovništva Tuzle. Lukavca i Živinica, a na osnovu podataka dobivenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, takođe izvršeno je poređenje dobivenih podataka sa rezultatima mjerenja kvalitete zraka sa mjernih stanica.

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica - Kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica - Kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja

Ova studija predstavlja kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja koji pokazuju kako su pravnim putem ili rezultatima naučnih istraživanja provedene mjere za smanjenje zagađenosti ili obeštećene žrtve.

Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu

Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu

Priručnik „KAKO KORISTITI NOVU TEHNOLOGIJU U NASTAVNOM PROCESU“ je nastao kao odgovor na epidemiološku situaciju koja nam je pokazala da je online nastava jednim dijelom budućnost i da je sada pravo vrijeme da se integriše u nastavni proces. Vođenje online nastave koja je interaktivna, ciljno orijentirana i zabavna često je veliki izazov za sve učitelje/ice i nastavnike/ce. Centar za promociju civilnog društva s ponosom predstavlja Priručnik „KAKO KORISTITI NOVU TEHNOLOGIJU U NASTAVNOM PROCESU“ koji sadrži mnoštvo savjeta, prijedloga i detaljnih opisa koji će pomoći u vođenju online nastave.

Primjena eko testa u stanicama za tehnički pregled motornih vozila u Kantonu Sarajevo

Primjena eko testa u stanicama za tehnički pregled motornih vozila u Kantonu Sarajevo

Cilj dokumenta je da analizira postojeće stanje u stanicama za tehnički pregled u Kantonu Sarajevo, poredeći način rada prije stupanja na snagu novog pravilnika i poslije. Jedan od glavnih uzroka zbog kojeg vozilo ne zadovolji na EKO testu, jeste nepostojanje katalizatora. Katalizatori su se dugo zbog svoje vrijednosti uklanjali sa vozila i prodavali na crnom tržištu, a vozila u znatno većem obimu zagađivala zrak. Prvi rezultati pokazuju znatno veći broj utvrđenih neispravnosti uzrokovanih greškama na ispušnom sistemu vozila, što će sigurno u određenoj mjeri imati pozitivan uticaj i na kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo.

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

Ovaj priručnik predstavlja, korak po korak, metodologiju izrade zagovaračke kampanje sa svim pojedinačnim pripremnim aktivnostima i aktivnostima koje se mogu integrirati u planove zagovaranja. Osim metodologije izrade, priručnik nudi i primjere zagovaračkih kampanja u BiH i regionu koji mogu biti od koristi za identifikaciju i komparaciju funkcionalnih i manje funkcionalnih strategija, aktivnosti i rezultata.

Permakulturni pristup pripremi balkona, terase ili dvorišne gredice za mini jestivi vrt

Permakulturni pristup pripremi balkona, terase ili dvorišne gredice za mini jestivi vrt

Priručnik objavljen u okviru kampanje “Ja sadim, a ti?”. Pojašnjava mogućnosti uzgoja hrane u urbanim sredinama. Pojašnjava šta je to mini jestivi vrt – najprirodnija stvar na svijetu: vrt u kojem možemo i hoćemo zajedno posaditi povrće i voće, ljekovito i začinsko bilje, sa cvijećem koje osim ljepote obavlja tu još mnogo važnije funkcije. I neka je sve jestivo, većinom za nas, ali i za neka druga bića. Napravimo, po uzoru na prirodu, eko sistem sa puno različitosti, jer takav će biti žilav, otporan, a istovremeno produktivan i prekrasan. Bez obzira koliko malo prostora imamo, svi to, bez izgovora, možemo.

Permakulturni pristup mini jestivim vrtovima sa 40 kultura: Bukvar za početnike/ce

Permakulturni pristup mini jestivim vrtovima sa 40 kultura: Bukvar za početnike/ce

Priručnik objavljen u okviru kampanje “Ja sadim, a ti?”. Nudi pregled 40 predloženih jestivih kultura za one bez iskustva u vrtlarenju, od kojih se dobar broj može uzgajati gotovo tokom cijele godine. Uključuje povrće, voće, ljekovito i začinsko bilje te korisno cvijeće kroz miješanu sadnju; također sezonske biljke ali i trajnice koje su prilično jednostavne za uzgoj te se mogu uzgajati, brati i konzumirati duže vrijeme. Procese i karakteristike biljaka smo nastojali pojasniti sa što manje stručnih izraza, kako bi nas mogli razumjeti ljudi različite životne dobi, profesije i iskustva.

O "Misli o prirodi!"

O "Misli o prirodi!"

Osnovne informacije o projektu “Misli o prirodi!”.

Otvori i pogledaj PDF

Pin It on Pinterest

Share This