O Grantovima

Grantovi

Svjesni da je umrežavanje organizacija, te zajedničko i sinhronizirano djelovanje neophodno kako bi se povećao uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša, što je osnovni cilj projekta, „Misli o prirodi!“ će ponuditi četiri vrste grantova na koje mogu aplicirati organizacije civilnog društva i mediji.

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Osnovni cilj projekta je upravo povećanje uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

„Misli o prirodi!“ nastoji uključiti u projekat više interesnih grupa: organizacije civilnog društva (OCD), medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

Posebna pažnja će se obratiti na multidisciplinarna područja kada su u pitanju, multidimenzionalno siromaštvo, sprječavanje konflikta, rodna ravnopravnost, ljudska prava i pitanje okoliša. Sve komponente projekta sadrže snažnu rodnu komponentu.

Vrste grantova

Više je vrsta grantova koji će biti dostupni tokom trajanja projekta „Misli o prirodi!“.

Grantovi za Eko HUB-ove

Dodijeljeni su u cilju jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u devet regija u BiH, koje su se već etablirale kao organizacije koje se bave zaštitom okoliša i koje mogu biti izvor znanja, ekspertize, motivacije i faktor uspostavljanja partnerskih odnosa među različitim lokanim akterima. Eko HUB-ove vode organizacije sa iskustvom u oblasti zaštite okoliša, a učešće u ovom projektu će osnažiti njihove organizacione i institucionalne kapacitete kako bi mogli da djeluju samostalno i u partnerstvu u regijama u kojima rade, kao i da daju podršku drugim organizacijama i interesnim grupama. Drugim riječima, Eko HUB-ovi su mali resursni centri za pitanja okoliša u regijama obuhvaćenim projektom, u optimalno tri ili četiri općine/opštine. Eko HUB-ovi će raditi na planiranju svojih aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša, a koje će biti dio strateškog plana Eko HUB-ova.

Eko HUB-ovi će kroz svoje aktivnosti:

 • Promovisati programe zaštite okoliša;
 • Podsticati partnerstva među lokalnim partnerima;
 • Biti izvor podrške, znanja, resursa i savjeta za grantije projekta Misli o prirodi!
 • Educirati i uključiti mlade u programe zaštite okoliša;
 • Biti partner školama u implementaciji programa Eko škola;
 • Obilježavati značajne datume za ovu oblast;
 • Biti pokretač pozitivnih promjena;
 • Implementirati aktivnosti u skladu sa svojm misijom i vizijom,
 • Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema
  vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

Grantovi za inicijative društvene odgovornosti kompanija

Nastoje podstaći djelovanje građana (grupa i pojedinaca) u lokalnim zajednicama kroz organizacije civilnog društva, s ciljem ukazivanja na probleme zagađivača i smanjenje negativnog uticaja na okoliš.

Organizacije civilnog društva će kroz svoje projektne aktivnosti:

 • Ukazati na ključne probleme lokalne zajednici i odgovorne institucije i kompanije za rješenje problema;
 • Spriječiti zagađivače da i dalje ugrožavaju okoliš i živote ljudi u lokalnoj zajednici;
 •  Uključiti veliki broj građana i građanki u zagovaračke procese;
 •  Ukazati na ulogu donosioca odluka u narušavanju stanja okoliša;
 •  Povezati donosioce odluka, organizacije, institucije i lokalne aktere koji zajednički mogu riješiti problem;
 •  Promovisati primjere društvene odgovornosti kompanija i multipicirati pozitivne prakse u drugim zajednicama;
 • Poboljšati komunikaciju javnosti i kompanija o pitanjima i ulozi kompanija u zaštiti okoliša;
 • Osigurati implementaciju postojećih strateških dokumenata, zakona i procedura koji se tiču zaštite okoliša;
 • Zagovarati za uspostavljanje održivih programa kompanija u oblasti upravljanja vodnim resursima, šumama, otpadom, kvalitetom zraka, kvalitetom zemljišta, energijskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije.
 • Stvoriti uvjete za bolje i efikasniju kontrolu uticaja kompanija na okoliš;
 • Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

Grantovi za zagovaračke mreže

Dodjeljuju se za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija i pružanje podrške u stvaranju partnerstva, odnosno umrežavanju organizacija civilnog društva u cilju podizanja svijesti i odgovornosti svih interesnih grupa (građana/ki, kompanija, vladajućih struktura) o očuvanju okoliša kroz zagovaračke kampanje.

Ciljevi projektnih aktivnosti su:

 • Poboljšati komunikaciju javnosti prema donosiocima odluka na lokalnom i ostalim nivoima vlasti;
 •  Osigurati implementaciju postojećih strateških dokumenata, zakona i procedura koji se tiču zaštite okoliša;
 •  Zagovarati za uspostavljanje održivih javnih usluga u oblasti upravljanja vodnim resursima, šumama, otpadom, kvalitetom zraka, kvalitetom zemljišta, energijskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije.
 •  Uključiti građane i građanke u procese donošenja odluka, i implementacije projektnih aktivnosti;
 •  Omogućiti bolji pristup informacijama o okolišnim temama i pitanjima za sve interesne grupe;
 •  Stvoriti uvjete za bolje i efikasniju komunikaciju javnosti sa okolišnom inspekcijom;
 •  Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

Grantovi za medije

Nastoje osigurati aktivno učešće medija u zagovaračkim inicijativama, kako bi se u medijskom okruženju razvio novi pristup eko temama; uvođenje okolišnih pitanja u dnevnu šemu medija, kreiranje multimedijalnih sadržaja o pitanjima okoliša koji će podsticati građane i građanke da se uključe u rješenje lokalnih pitanja, koji će biti edukativni alat, promotivni materijal za suživot čovjeka i prirode. Dodatni cilj ovog granta je razvijanje što bolje suradnje između medija i OCD-a.

 • Razvijati i objavljivati multimedijalne sadržaje o aktuelnim pitanjima zaštite okoliša i suživota sa prirodom;
 • Ukazivati na ključne okolišne probleme i predstavljaće mjere za njihovo rješenje;
 •  Promovisati aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša;
 •  Promovisati stručnu analizu okolišnih pitanja prije populističke ili političke analize;
 •  Promovisati primjere dobre prakse u zaštiti okoliša;
 •  Razvijati sadržaje edukativnog karaktera za djecu i mlade;
 •  Osigurati glas stručne javnosti u medijskom prostoru;
 •  Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

Za koga su grantovi „Misli o prirodi!“

Ko može aplicirati za grantove „Misli o prirodi!“?

 • Organizacije civilnog društva i mediji registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, kao kompanija, d.o.o., udruženje ili fondacija
 • Organizacije civilnog društva koje ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva

Ko ne može aplicirati na grantove „Misli o prirodi!“?

 • Političke organizacije
 • Nevladine organizacije koje su inostrana predstavništva organizacija u BiH;
 • Religijske grupe
 • Nevladine organizacije čiji ciljevi nisu u skladu sa širim i/ili specifičnim ciljevima projekta Misli o prirodi!
 • Nevladine organizacije koje koriste finansijska sredstva ekonomske i druge resurse, direktno ili indirektno u svrhu pojedinaca, grupe ili bilo kog vida organizacije koja je ne bilo koji način povezana sa terorizmom
 • Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na listi sankcioniranih pojedinaca ili grupa EUnje ili fondacija

Kakvu podršku dobijaju grantiji?

Projekat Misli o prirodi! će pored finansijske podrške, dodjele bespovratnih grant sredstava, u ovisnosti od vrste granta korisnicima granta obezbijediti i podršku u izgradnji kapaciteta koja će se ogledati u:

 • Edukacije za finansijski i administrativni menadžment;
 • Edukacije za zagovaranje, obuhvatanje šire populacije;
 • Prenošenje znanja i iskustava u implementaciji projekata.

Odgovori na sva pitanja koja su zainteresovani poslali mailom do 15. januara možete pronaći OVDJE.

CPCD ohrabruje i podstiče organizacije civilnog društva da u svojim projektim prijedlozima budu orijentirani na postizanje navedenih ciljeva inovativnim i kreativnim pristupom i uz kritičko razmišljanje.

Pin It on Pinterest

Share This