O Eko HUB-ovima

Šta su Eko HUBovi?

Eko HUBovi su mreže organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana uključenih u procese zaštite okoliša na određenom području kojima koordiniraju organizacije civilnog društva iskusne u oblasti zaštite okoliša/životne sredine, izabrane na osnovu javnog poziva u okviru projekta “Misli o prirodi!”. Cilj je stvoriti lokalne mreže partnera koje će raditi na zaštiti okoliša kroz uvezivanje i podršku mladim i školama, organizovanje događaja i inicijativa, pružanje podrške kompanijama koje žele djelovati društveno odgovorno, posebno kada je u pitanju zaštita okoliša, te saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva i medijima.

Trenutno je na području cijele Bosne i Hercegovine aktivno devet Eko HUBova koji djeluju na teritoriji ukupno 41 opštine, a njihov rad temelji se na direktnim kontaktima sa građanima i građankama, organizacijama civilnog društva, medijima, lokalnim vlastima, kompanijama i školama u svom krugu djelovanja. Posebno je bitan odnos sa lokalnim vlastima koje će Eko HUBovi nastojati informisati o rezultatima okolišnih aktivnosti sa njihovog područja te izazvati njihov interes i dobiti podršku u pitanjima zaštite okoliša.

Izabrane organizacije koje koordiniraju Eko HUBovi dobijat će podršku CPCD-a kroz različite edukacije i logističku pomoć.

Pin It on Pinterest

Share This