Nabavka i distribucija materijala, roba i usluga za 36 škola

25. jun, 2021

Sarajevo, 25.6.2021.
Protokol br: 1007/2021

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 03/2021

Predmet Nabavka i distribucija različitih materijala, roba i usluga za 36 škola u BiH podijeljenih u 26 LOTa
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
U okviru projekta Misli o prirodi!
Lokacija isporuke Marka Marulića 2/III, Sarajevo
Kontakt osoba Sabina Jukan
Kontakt informacije sabina.jukan@cpcd.ba
Datum objave zahtjeva za ponudu 25. juni 2021.
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 40  dana
Krajnji rok za dostavu ponuda 4. august 2021. do 14:00h

 

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom „Misli o prirodi!“, kojim doprinosi povećanju  uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina (BiH) ratificirala. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, Eko HUBovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo. Projekat finansira Švedska u iznosu od 3 miliona KM.

U okviru komponente Eko škole, CPCD u cilju podrške implementacije aktivnosti škola uključenih u Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH provodi nabavku različitih materijala, roba i usluga za 36 škola u BiH podijeljenih u 26 LOTa.

Više informacija o projektu Misli o prirodi! možete naći na https://mislioprirodi.ba/


Predmet nabavke
:

Ova nabavka je sveobuhvatna i podrazumijeva nabavku i distribuciju različitih materijala, roba i usluga za 36 škola u BiH koje su uključene u projekat, a podijeljena je na 26 LOTova:

LOT 1 Nabavka tehnike unutar škole, koja obuhvata 14 škola u Banjoj Luci, Prnjavoru, Čelincu, Mostaru, Zavidovićima, Trebinju, Jablanici, Palama, Širokom Brijegu i Zenici;

LOT 2 Nabavka vodomaterijala, koja obuhvata 20 škola u Banjoj Luci, Prijedoru, Čelinicu, Mostaru, Nevesinju, Gradišci, Zavidovićima, Maglaju, Usori, Žepču, Trebinju, Glamoču, Sarajevu, Visokom, Zenici, Tešnju i Ljubuškom;

LOT 3 Nabavka elektromaterijala, koja obuhvata 19 škola u Banjoj Luci, Prnjavoru, Čelincu, Nevesinju, Mostaru, Gradišci, Maglaju, Usori, Žepču, Jablanici, Glamoču, Mrkonjić Gradu, Palama, Ilidži, Posušju, Zenici, Tešnju i Sarajevu;

LOT 4 Nabavka alata za uređenje dvorišta, koja obuhvata 13 škola u Banjoj Luci, Prnjavoru, Mostaru, Trebinju, Glamoču, Sarajevu, Palama, Ilidži, Visokom i Zenici;

LOT 5 Nabavka farbi, lakova i dodatnih materijala za farbanje, koja obuhvata 14 škola u Banjoj Luci, Prnjavoru, Mostaru, Kozarskoj Dubici, Trebinju, Sarajevu, Ilidži, Visokom i Zenici;

LOT 6 Nabavka građevinskog materijala, koja obuhvata 11 škola u Prnjavoru, Ljubuškom, Mostaru, Jablanici, Sarajevu, Ilidža i Zenica;

LOT 7 Nabavka metalnih materijala, koja obuhvata 4 škole u Prnjavoru, Jablanici, Ilidži i Sarajevu;

LOT 8 Nabavka plastičnih materijala, koja obuhvata 18 škola u Prnjavoru, Mostaru, Nevesinju, Zavidovićima, Maglaju, Trebinju, Jablanici, Sarajevu, Ilidži, Posušju, Širokom Brijegu, Visokom, Zenici i Tešnju;

LOT 9 Izgradnja nastrešnice, OŠ Desanka Maksimović Prijedor;

LOT 10 Izrada i ugradnja ulaznih drvenih vrata, Srednju građevinsku školu Mostar;

LOT 11 Nabavka i ugradnja termostatskih ventila za radijatore, Srednju građevinsku školu Mostar;

LOT 12 Rekonstrukcija toplovodne i vodovodne mreže,  OŠ Holandija Laktaši;

LOT 13 Nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela, OŠ Majka Knežopoljka Knežica, Kozarska Dubica;

LOT 14 Izgradnja otvorene nastrešnice za, OŠ Sveti Sava Dubrave, Gradiška;

LOT 15 Pripremni radovi i postavljanje ograde za edukativno igralište, OŠ Aleksa Šantić Sarajevo;

LOT 16 Demontaža starih, nabavka i ugradnja novih rasvjetnih tijela,  Gimnazija Visoko;

LOT 17 Izgradnja šetnice u dvorištu škole,  Srednja tehnička škola Tešanj;

LOT 18 Instaliranje rasvjete duž šetnice u dvorištu škole, Srednja tehničkae škola Tešanj;

LOT 19 Rekonstrukcija vodovodne mreže u školi, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo;

LOT 20 Uređenje dvorišta u školi, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo;

LOT 21 Nabavka, ugradnja led panela i iskop zemlje za stazu,  OŠ Tin Ujević Vitina, Ljubuški;

LOT 22 Izrada vanjske učionice i botaničkog vrta, Prva osnovna škola Široki Brijeg;

LOT 23 Iskop zemlje bagerom, dovoz nove zemlje i planiranje te zemlje,  OŠ Blagaj;

LOT 24 Nabavka materijala od drveta, koja obuhvata 5 škola u Mostaru, Ilidži, Sarajevu, Posušju i Zenici;

LOT 25 Nabavka opreme za rekreaciju, koja obuhvata 3 škole u Prnjavoru, Sarajevu i Ilidži;

LOT 26 Nabavka materijala od betona, koja obuhvata 4 škole u Banjoj Luci, Visokom, Sarajevu i Širokom Brijegu;

Spisak potrebnih materijala, roba i usluga se nalazi u Annex 2 – Tehnička specifikacija podijeljena po  LOTovima.

Uspješni ponuđač će tokom realiziranja poslova blisko sarađivati sa projektnim timom projekta.

U cilju realiziranja ove aktivnosti sa školama CPCD raspisuje poziv za potencijalne ponuđače za provođenje gore opisanih nabavki.

 

Očekivani rezultati:

Od ponuđača se očekuje slijedeće:

 • Za LOTove 1 -8 i 24 -26 da dostavi ugovorene materijale i robu na adrese škola u navedenim gradovima u periodu august – oktobar 2021. godine u terminima koje škole izaberu, ali će se isporuka planirati tako da više škola u bliskom okruženju dobije materijale ili robu u jednom danu;
 • Za LOTove 9-23 da nabavi materijale i robu te pruži uslugu ugradnje prema opisu u pojedinim LOTovima u periodu august – oktobar 2021 u terminima koje škole odaberu.

 

Uslovi angažmana:

Pravo prijave imaju pravna lica registrirana u BiH koja se bave uslugama navedenim u LOTovima . Ponuđač može aplicirati na jedan ili više LOTova, ali za svaki LOT treba da dostavi tehničku specifikaciju i zasebno iskaže finansijsku ponudu.

 

Vrsta angažmana

Izabrani ponuđač/i će biti angažiran/i na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, a plaćanje će se vršiti na osnovu dostavljene otpremnice za materijale i robu te ispostavljene fakture. Avansno plaćanje nije predviđeno ovim javnim pozivom.

 

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespondencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

 

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa pružanjem usluga, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do dana 15. jula 2021. godine do 14:00 h.

Kontakt osoba: Sabina Jukan, Sabina.jukan@cpcd.ba

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, biti će objavljeni na web stranicama: CPCD-a www.civilnodrustvo.ba i projektnoj stranici www.mislioprirodi.ba najkasnije do 19. jula 2021. godine do 12:00 h.

 

Priprema ponude:

Ponude se podnose elektronski na email adresu naznačenu u sekciji “Način dostavljanja ponude”, a za svaki LOT treba da sadži sljedeće dokumente:

 1. Prijavni obrazac sa kontakt podacima i pismom namjere o izvršenju posla (Annex 1)
 2. Rješenje o registraciji kompanije
 3. Tehničku specifikaciju/ponudu (Annex 2)
 4. Finansijsku ponudu (Annex 3)

Ukoliko se ponuđač prijavljuje na više od jednog LOTa onda u ponudi dostavlja po jedan primjerak dokumenata pod 1. i 2. s tim da u pismu namjere dokumenta 1 navede da se prijavljuje na više LOTova. Prijavni obrazac sa pismom namjere potpisan, ovjeren i skeniran se dostavlja u PDF formatu. Finansijske ponude (dokument br.4) ponuđač dostavlja zasebno za svaki LOT u Excel dokumentima (broj ovih dokumenta zavis od broja LOTova na koje se prijavljuje ponuđač) dok ovjerenu tehničku specifikaciju/ponudu dostavlja u jednom dokumentu bez obzira da li aplicira za jedan ili više LOTova.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

 • Tehnička specifikacija/ponuda

Jedan od važnih priloga ovog javnog poziva jeste tehnička specifikacija/ponuda u kojoj se nalaze vrste i količine materijala te opis usluga koji se nabavljaju putem ove nabavke. Na prvoj stranici dokumenta opisano je kako se on popunjava.

 • Finansijska ponuda

Kao dodaci ovog javnog poziva nalaze se 26 priloga finansijske ponude za 26 LOTova. U svakom finansijskom prilogu nalazi se opis materijala, roba i usluga prema pripadajućim školama i gradovima.

U LOTovima 1 – 8 ponuđač u koloni “jedinična cijena s PDVom” obojenoj plavo unosi cijene sa PDVom za svaku navedenu stavku. Ukoliko ponuđač ima dovoljan broj traženih komada onda u koloni “ukupna cijena sa PDVom” svoju ponuđenu cijenu množi sa traženim brojem komada. Ukoliko ponuđač nudi manju količinu onda u posljednjoj koloni upisuje koliko ima raspoloživih komada i množi taj broj sa ponuđenom cijenom u koloni „ukupna cijena sa PDVom“. U LOTovima 9-26 ponuđač u koloni “jedinična cijena s PDVom” obojenoj plavo unosi cijene sa PDVom za svaku navedenu stavku koja se automatski računa u koloni  “ukupna cijena sa PDVom”. Ukoliko ponuđač nudi zamjenu za neki materijal ili robu onda crvenom bojom pored traženog materijala (u koloni „nabavka“) navodi šta ima na raspolaganju kao zamjenu a obračun vrši kako je ranije opisano. Ukoliko ponuđač u tehničkoj specifikaciji navede da nema neki materijal ili robu onda ga u finansijskoj ponudi oboji crvenim slovima. Ukoliko ponuđač nudi popust za materijal, robu ili uslugu potrebno je da ga navede ispod ukupne cijene.

Ponuđači su dužni u finansijskoj ponudi (u LOTovima 1-8 i 24-26) izraziti i način dostave materijala i roba (u vlastitoj režiji – izraziti cijenu po kilometru ili brzom poštom, popuniti plava polja u dijelu tabele koja se odnosi na vrstu prevoza).

Ukupna cijena ponude u LOTovima 1-8 i 24-26 uključuje materijal i robu plus dostavu dok ukupna cijena ponde u LOTovima 9-23 uključuje i nabavku materijala, robe i pružanje usluga. U oba slučaja ukupna cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). Ponudu je potrebno kreirati sa uključenim PDVom.

U slučaju neslaganja ukupnih iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama (skeniran dokument Prijavni obrazac). Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. SD 003 03/2021“.

 

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe 120 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

 

Rok za donošenje odluke o izboru ponuđača:

Ugovarač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 radnih dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana zatvaranja poziva. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

 

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Rokovi plaćanja će se precizirati ugovorom sa uspješnim ponuđačem.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

 

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu slijedećih kriterija:

 • Sveobuhvatnost i kvalitet ponude
 • Iskazane cijene za materijal, robu ili uslugu
 • Iskazane cijene za prevoz (važi za LOTove 1-8 i 24-26)

 

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju emailom na adresu info@mislioprirodi.ba sa naznakom u SUBJECTu maila:

Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 03/2021 (naziv ponuđača)

 U tijelu maila se navode nazivi svih dostavljenih dokumenata, a dokumenti se imenuju kao što su nabrojani u sekciji „Priprema ponude“.

Svi dokumenti koji sadrže potpise i pečate trebaju biti dostavljeni u PDF formatu. Finansijske ponude se dostavljaju u Excel dokumentima. Dokumentaciju ne stavljati u ZIP.file ili bilo koji drugi kompresovani format.

Maksimalna veličina maila može biti 10 MB. U slučaju da su dokumenti u prilogu veći od 10 MB, rasporedite dokumente u više mailova s tim da u polje SUBJECT: u prvom mailu upisujete: Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 03/2021 (naziv ponuđača)_x/#, umjesto oznake „x“ upisujete redoslijedni broj maila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mailova koje ćete poslati. U tijelu maila navodite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.

Krajnji rok za dostavljanje je 4. august 2021. godine do 14:00 sati.

 

Prilozi

Annex 1 – Prijavni obrazac
Annex 2 – Tehnicka specifikacija + tehnicka ponuda

Annex 3.1. Finansijska ponuda za LOT 1 Nabavka tehnike unutar skole
Annex 3.2. Finansijska ponuda za LOT 2 Nabavka vodomaterijala
Annex 3.3. Finansijska ponuda za LOT 3 Nabavka elektromaterijala
Annex 3.4. Finansijska ponuda za LOT 4 Nabavka alata za uređenje dvorišta
Annex 3.5. Finansijska ponuda za LOT 5 Nabavka farbi, lakova i dodatnog mater
Annex 3.6. Finansijska ponuda za LOT 6 Nabavka građevinskog materijala
Annex 3.7. Finansijska ponuda za LOT 7 Nabavka metalnih materijala
Annex 3.8. Finansijska ponuda za LOT 8 Nabavka plastičnih materijala
Annex 3.9. Finansijska ponuda LOT 9 Izgradnja nastrešnice za OS Desanka Maksimovic
Annex 3.10. Finansijska ponuda za LOT 10 Izrada i ugradnja ulaznih drvenih vrata
Annex 3.11. Finansijska ponuda LOT 11 Nabavka i ugradnja termostatskih ventila za radijatore
Annex 3.12. Finansijska ponuda LOT 12 Rekonstrukcija topl i vodo mreže u OŠ Holandija
Annex 3.13. Finansijska ponuda za LOT 13 Nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela
Annex 3.14. Finansijska ponuda zaLOT 14 Izgradnja otvorene nastrešnice OŠ Sveti Sava
Annex 3.15. Finansijska ponuda za LOT 15 Pripremni radovi i postavljanje ograde
Annex 3.16. Fin. ponudaLOT 16 Demontaza starih, nabavka i ugradnja novih rasvjetnih tijela
Annex 3.17 Fin. ponuda LOT 17 Izgradnja šetnice u dvorištu Srednje tehničke škole
Annex 3.18 Finanasisjka ponuda LOT 18 Instaliranje rasvjete duž šetnice
Annex 3.19. Fin. ponuda LOT 19 Rekonstrukcija vodovodne mreže u Srednjoj školi za okoliš
Annex 3.20. Fin. ponuda LOT 20 Uredjenje dvorišta u Srednjoj školi za okoliš
Annex 3.21. Fin. ponuda LOT 21 Nabavka, ugradnja led panela i iskop zemljista za stazu
Annex 3.22. Fin. ponuda LOT 22 Izrada vanjske ucionice i botanickog vrta za Prvu OŠ
Annex 3.23. Fin. ponuda LOT 23 Iskop zemlje bagerom, dovoz nove zemlje i planiranje zemlje
Annex 3.24. Finansijska ponuda LOT 24 Nabavka materijala od drveta_
Annex 3.25. Finansijska ponuda LOT 25 Nabavka opreme za rekreaciju_
Annex 3.26. Finanasijska ponuda LOT 26 Nabavka materijala od betona

Pin It on Pinterest

Share This