Novi alat u implementaciji okolišnih aktivnosti u školama

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je u okviru projekta „Misli o prirodi!“, finansijski podržanog od Švedske, razvio metodologiju implementacije okolišnih aktivnosti u školama pod nazivom Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH.  Ova metodologija predstavljena je u Priručniku o implementaciji Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, čija prva tri dijela su kreirana 2020. godine i korištena u 38 osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine. Poslije završene školske 2021/2022 godine navedeni Priručnik je dopunjen iskustvima škola u implementaciji, uz preporuke konsultanata/ica koji su pratili rad škola i sada je dostupan široj javnosti.

Priručnik je podijeljen na četiri dijela kroz ponuđenih devet poglavlja, opisuje korake Certifikacijskog mehanizma za Eko škole u BiH, kao i ideje o tome na koji način škole mogu osmisliti i implementirati zahtjeve Certifikacijskog mehanizma (CM) kroz program Eko škola. Na taj način će se unaprijediti i inovirati rad ekosekcija u školi, pomoći školskom menadžmentu da izvrši procjenu stanja, pripremi akcioni plan, implementira ga i izvrši pripremu za certificiranje kroz program Eko škola u BiH.

Prvi dio odnosi se na uvodne napomene o samom projektu „Misli o prirodi!“, ali i sve bitne i relevantne prikaze procesa kako se praktično može postati Eko škola uz dobru organizaciju i sistematski prikaz svih potrebnih aktivnosti i radnji da bi se to postiglo. U ovom dijelu dat je zakonski i institucionalni okvir za provođenje svih neophodnih preduslova za takvo zvanje, ali su data i postojeća iskustva iz BiH, iz okruženja, ali i iz Evrope i svijeta. Naravno, opisan je detaljno sam CM koji je potrebno da osnovna ili srednja škola provede kroz neophodne aktivnosti i organizaciju u okviru nastavnih i vannastavnih programa u školi.

Drugi dio odnosi se na konkretnu primjenu CM-a u četiri osnovna koraka koje škola mora provesti da bi pristupila prijavi za certifikat ili obnovu certifikata za zvanje ili status Eko škole.

Treći dio je najobimniji, a čine ga prilozi u kojima se nalaze upitnici, protokoli, nastavne pripreme i tabele s primjerima iz svake oblasti koja je obuhvaćena ovim priručnikom, a koji su nezaobilazni dio i kvalitetna pomoć nastavnicima/icama i školama u postupku implementacije CM-a za Eko škole u BiH.

Četvrti dio prikazuje pozitivne prakse sa naučenim lekcijama iz škola koje su bile uključene u projekat „Misli o prirodi!“. U njemu su predstavljeni rezultati 38 škola (28 osnovnih i 10 srednjih) iz BiH, koje su implementirale CM u periodu novembar 2020. – juni 2022. godina. Također su istaknute i dobre prakse iz 10 Super Eko škola, te date preporuke konsultanta/ica o tome kako unaprijediti CM za budući rad sa školama.

Više informacija o samom Priručniku možete naći na Eko Riznica | Misli o prirodi, a više informacija o uključenim školama možete naći na https://mislioprirodi.ba/eko-skole/ .

 

Pin It on Pinterest

Share This