Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH

Centar za promociju civilnog društva vam sa zadovoljstvom predstavlja Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, koji je kreiran u okviru projekta “Misli o prirodi!” i finansijski podržan od strane Švedske.

Aktivnosti Eko škole, koje se realiziraju u školama širom BiH, imaju važno mjesto u odgoju i obrazovanju učenika/ica. Njihova uloga je da svakom djetetom pruže priliku da otkriju i razviju svoja interesovanja, sarađuju s drugima na različitim aktivnostima i projektima i da steknu nova znanja i vještine. Rad na zaštiti okoliša/životne sredine tretira se najčešće kao vannastavna aktivnost u školi, a poznato je da one potiču socijalni i emocionalni razvoj učenika/ica i pozitivno utiču na njihova obrazovna postignuća.

Priručnik za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH

Godišnji izvještaj 2021: Operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom

U svojim rukama imate priliku pročitati godišnji izvještaj društva ZEOS eko-sistem d.o.o. za 2021. godinu.

ZEOS eko-sistem je ovlašteni Operater sistema, zajedničke mreže sakupljanja i upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom, koji u ime uvoznika, distributera i proizvođača ispunjava Pravilnikom propisane obaveze za upravljanjem ovom vrstom otpada. U protekloj godini naš sistem izvještavanja, sakupljanja i informisanja je pokazao visok nivo uspješnosti uz ispunjavanje Pravilnikom propisanih ciljeva. Iza nas je još jedno iskustvo iz kojeg smo izašli jači i spremniji za buduće izazove, koje ćemo u skladu sa našim vrijednostima, misijom i vizijom, a po principima zaštite i očuvanja okoliša, uspješno izvršavati.

Godišnji izvještaj 2021: Operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektrosnkom opremom

Analiza EPI rezultata za Bosnu i Hercegovinu u 2022. godini

Indeks ekološke efikasnosti 2022 je studija vršena od strane grupe naučnika sa svjetski priznatih univerziteta Yale i Columbia. Studija je uključivala preko 40 indikatora raspoređenih u 11 kategorija prema kojima su rangirali 180 država.

Najvažniji indikatori ekološke efikasnosti određene države koji su uzeti u razmatranje su klimatske promjene, zdravlje životne sredine i vitalnost ekosistema. Ovi pokazatelji daju mjerilo na nacionalnoj skali koliko su zemlje blizu svojim utvrđenim ciljevima politike zaštite životne sredine.

EPI (indeks ekoloških efikasnosti) tabelarno prikazuje lidere promjena, ali i one države koje kasne sa ispunjenjem obećanih okolinskih ciljeva. Pored toga, u sklopu studije urađene su i praktične smjernice za zemlje koje se kreću ka održivom razvoju i održivoj budućnosti.

Indikatori EPI pružaju način da se uoče problemi, postave ciljevi, prate trendovi, razumiju rezultati i identifikuju se najbolje prakse politika zaštite okoliša. Dobri podaci i analiza zasnovana na činjenicama također mogu pomoći državnim službenicima da preciziraju svoje političke programe, olakšaju komunikaciju s ključnim akterima i maksimiziraju povrat ulaganja u okoliš. EPI nudi moćan politički alat koji podržava napore da se ispune UN-ovi ciljevi održivog razvoja i da se društvo pokrene prema održivoj budućnosti.

Analiza EPI rezultata za BiH u 2022. godini

Atlas plastike

U ovom trenutku savremenog doba više smo u kontaktu snplastikom nego s voljenima. Plastika je svuda – u zraku,bvodi i tlu. Ona je pokretač globalizacije i slika neuređenog kapitalizma u poodmakloj fazi, sistema koji eksternalizira troškove ljudima i okolišu u svrhu ostvarivanja dobiti. Plastiku gotovo da ne mogu izbjeći ni savjesni građani, a život bez plastike zahtijeva pristup i privilegije koje uživa veoma malo osoba u svijetu. Tek počinjemo razumijevati učinke globalne ovisnosti o ovom materijalu.

Ono što plastiku čini korisnom je upravo ono što je čini štetnom – izdrživa je. Osmišljena je da prevari samu prirodu, sačinjena od lanaca molekula koje su izuzetno otporne na biorazgradnju u razumnom vremenskom roku. Uistinu, razgradnja plastike ima negativne učinke na samu prirodu i na čovječanstvo. Bez obzira na to gdje naučnici idu u potrazi za plastikom, pronalaze je čak i na najudaljenijim mjestima na planeti. Ne samo da je sveprisutna u prirodi nego i u našim tijelima.

Atlas plastike

Cirkularno upravljanje otpadnim jestivim uljima

Zagađivanje okoliša i neadekvatno upravljanje otpadom je veliki problem sa kojim se susreće cjelokupno bosanskohercegovačko društvo te su potrebna konkretna rješenja i akcije kako bi se unaprijedio kvalitet okoliša. Tema ovog priručnika su jestiva ulja biljnog porijekla, koja se koriste u kantinama/ kuhinjama za radnike velikih kompanija, a koje se nalaze u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Cirkularno upravljanje otpadnim jestivim uljima

Mreža progresivnih inicijativa - Policy paper Energetska efikasnost

Energetska efikasnost je predmet snažnog i stalnog interesa i aktivnosti razvijenih zemalja. Stavljanje energetske efikasnosti u središte nacionalnih energetskih politika i Evropske unije kao cjeline provodi se u prvom redu zato što povećanje energetske efikasnosti doprinosi smanjenju troškova i potrošnje energije, i izravno utiče na konkurentnu sposobnost evropskih kompanija na međunarodnom tržištu. Druga važna posljedica povećanja energetske efikasnosti je smanjenje emisija CO2 , centralnog problema u zaštiti okoliša današnjice. Treća važna posljedica povećanja energetske efikasnosti je poboljšanje sigurnosti opskrbe potrošača.

Policy Paper – Energetska efikasnost

Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod

Analiza obrađuje parametre kvaliteta vode i to od strane ovlaštene i akreditirane laboratorije,
dok je uzorkovanje kao i tehnike analize i mjerenja vršeno u skladu sa standardnim metodama. Uzorkovanje je izvršeno jednokratno te oslikava kvalitet vode koji vlada u jezeru
u ljetnom razdoblju.

Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod

MPI Policy paper: Obnovljivi izvori energije

Energija se najjednostavnije može definisati kao sposobnost jednog fizikalnog sistema da obavi neki rad, odnosno, na svaki rad se utroši energija. Izvore energije dijelimo na neobnovljive i obnovljive. Neobnovljivi izvori su fosilna goriva (ugalj, nafta i prirodni gas) i nuklearna goriva (uran, plutonij), čija su nalazišta i zalihe ograničene te samim tim podložna konačnom iscrpljivanju. Za razliku od njih, karakteristika obnovljivih izvora energije jest da su neiscrpni odnosno neprestano se obnavljaju u prirodi. U obnovljive izvore energije ubrajamo sunčevu energiju, energiju vjetra, energiju vode, geotermalnu energiju i energiju iz biomase.

Policy paper: Obnovljivi izvori energije

Izvještaj iz sjene

Drugi revidirani izvještaj iz sjene nevladinog sektora o stanju okolišnih zakona u Bosni i Hercegovini u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, obuhvata period od novembra 2019. godine do novembra 2021. godine i rezultat je rada organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, okupljenih u neformalnu koaliciju Partnerstva 27.

Izvještaj iz sjene

Zelena agenda za Zapadni Balkan - implementacija u BiH

Udruženje Pravni institut u BiH u okviru projekta kojeg implementiraju uz podršku “Misli o prirodi!” promovisao je POLICY PAPER na temu Zelena agenda za Zapadni Balkan – implementacija u BiH.

 Zelena agenda za Zapadni Balkan – implementacija u BiH

MPI Policy paper: Zagađenje zraka

Zagađenje (engl. pollution) je ljudskom djelatnošću uzrokovano unošenje materije ili energije u okoliš koje uzrokuje štetne posljedice za živa bića i za ljudsko zdravlje, onemogućuje ili ometa tradicionalne ljudske djelatnosti, smanjuje kvalitetu zraka, vode ili tla, te općenito smanjuje opću ili estetsku vrijednost prirodnih ekosistema ili izvora dobara. Izvori (uzročnici) zagađivanja nazivaju se zagađivačima. Zagađenje zraka je problem na lokalnom i globalnom nivou. Zagađujuće materije u zraku ispuštene u jednoj zemlji mogu atmosferom dospjeti i u druge zemlje, gdje mogu uzrokovati ili doprinijeti lošoj kvaliteti zraka.

Policy Paper: Zagađenje zraka

Analiza web istraživanja o ekološkoj osviještenosti građana/ki Bosne i Hercegovine

Analiza obrađuje rezultate web istraživanja pokrenutog putem web stranice mislioprirodi.ba. Anketu na temu ekološke osviještenosti popunilo je 100 osoba. Ispitanici/ce su uglavnom izrazili zabrinutost za okoliš i budućnost naše planete, te većina njih smatra da vlade i njene institucije u velikoj mjeri mogu doprinijeti održivijem načinu života koji će poboljšati stanje našeg okoliša. O detaljima čitajte u analizi.

Analiza web istraživanja o ekološkoj osviještenosti građana/ki BiH

mislioprirodi_ekoškologija

Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH Ekoškologija

Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH – Ekoškologija kreiran je za osnovne i srednje škole s ciljem da pruži podršku u radu svim nastavnicima/icama koji/e se bave pitanjima zaštite okoliša/životne sredine ili žele da u svoj rad uključe okolišne/ekološke teme. S druge strane, njegovom praktičnom primjenom žele se potaknuti razmišljanja učenika/ica o okolišnim/ekološkim problemima i njihovo konkretno djelovanje u školi i u lokalnoj zajednici. Pristupi rješavanja određenih okolišnih/ekoloških problema prikazani su na inovativan i praktičan način.

Ekoškologija

Analiza štetnog uticaja industrije na zrak u Lukavcu

Kvalitet i problemi okoliša nad Lukavcem su veoma zabrinjavajući, a naročito uže područje Lukavca gdje je stacionirano pet većih fabrika i niz manjih industrijskih postrojenja.cPoseban problem predstavljaju zvanični podaci koje su operateri u obavezi da svake godine do šestog mjeseca za prethodnu godinu dostavljaju fondu Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Na osnovu tih podataka se plaćaju odgovarajuće takse tereta zagađenja. Ti podaci ne odražavaju pravo stanje emisija u okoliš sa stvarnim stanjem na terenu. Sadržaj i veličine ispušnih zagađujućih produkata iz stacionarnih izvora je znatno veći. Ova analiza govori o štetnom uticaju industrije na zrak u Lukavcu.

Analiza štetnog uticaja industrije na zrak u Lukavcu

Studija o kvalitetu zraka Tuzle Lukavca i Živinica

U cilju dobivanja relevantnih podataka na temelju kojih je izvršena procjena kvalitete zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama, prikupljeni su podaci o parametrima kvalitete zraka za period od 2016 – 2019. godine. Metodologija izrade studije obuhvatila je prikupljanje podataka, koji se odnose na izmjerene
koncentracije prisutnih polutanata u zraku, pregled postojećih istraživanja i analizu prikupljenih podataka što u konačnici daje informacije koje mogu pomoći za donošenje odluka od strane nadležnih institucija koje idu u pravcu poboljšanja kvalitete zraka i veću efektivnost u provođenju postojećih mjera.

Studija o kvalitetu zraka Tuzle Lukavca i Živinica

Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica - Detaljan pregled zakona, propisa, pravilnika i planova o kvalitetu zraka u FBiH/TK

Cilj ove studije je da se na osnovu analize zakona iz ove oblasti, građani/građanke informišu koje institucije su nadležne za koje probleme i da se jasno razrade pravni alati koje građani mogu koristiti u cilju pozivanja na odgovornost za nastalu situaciju.

Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica – Detaljan pregled zakona, propisa, pravilnika i planova o kvalitetu zraka u FBiH/TK

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica

U ovom radu izvršena je analiza zdravlja opće populacije stanovništva Tuzle. Lukavca i Živinica, a na osnovu podataka dobivenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, takođe izvršeno je poređenje dobivenih podataka sa rezultatima mjerenja kvalitete zraka sa mjernih stanica.

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica - Kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja

Ova studija predstavlja kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja koji pokazuju kako su pravnim putem ili rezultatima naučnih istraživanja provedene mjere za smanjenje zagađenosti ili obeštećene žrtve.

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica – Kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava

Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu

Priručnik „KAKO KORISTITI NOVU TEHNOLOGIJU U NASTAVNOM PROCESU“ je nastao kao odgovor na epidemiološku situaciju koja nam je pokazala da je online nastava jednim dijelom budućnost i da je sada pravo vrijeme da se integriše u nastavni proces. Vođenje online nastave koja je interaktivna, ciljno orijentirana i zabavna često je veliki izazov za sve učitelje/ice i nastavnike/ce. Centar za promociju civilnog društva s ponosom predstavlja Priručnik „KAKO KORISTITI NOVU TEHNOLOGIJU U NASTAVNOM PROCESU“ koji sadrži mnoštvo savjeta, prijedloga i detaljnih opisa koji će pomoći u vođenju online nastave.

Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu

Primjena eko testa u stanicama za tehnički pregled motornih vozila u Kantonu Sarajevo

Cilj dokumenta je da analizira postojeće stanje u stanicama za tehnički pregled u Kantonu Sarajevo, poredeći način rada prije stupanja na snagu novog pravilnika i poslije. Jedan od glavnih uzroka zbog kojeg vozilo ne zadovolji na EKO testu, jeste nepostojanje katalizatora. Katalizatori su se dugo zbog svoje vrijednosti uklanjali sa vozila i prodavali na crnom tržištu, a vozila u znatno većem obimu zagađivala zrak. Prvi rezultati pokazuju znatno veći broj utvrđenih neispravnosti uzrokovanih greškama na ispušnom sistemu vozila, što će sigurno u određenoj mjeri imati pozitivan uticaj i na kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo.

Primjena eko testa u stanicama za tehnički pregled motornih vozila u Kantonu Sarajevo

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

Ovaj priručnik predstavlja, korak po korak, metodologiju izrade zagovaračke kampanje sa svim pojedinačnim pripremnim aktivnostima i aktivnostima koje se mogu integrirati u planove zagovaranja. Osim metodologije izrade, priručnik nudi i primjere zagovaračkih kampanja u BiH i regionu koji mogu biti od koristi za identifikaciju i komparaciju funkcionalnih i manje funkcionalnih strategija, aktivnosti i rezultata.

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

Permakulturni pristup pripremi balkona, terase ili dvorišne gredice za mini jestivi vrt

Priručnik objavljen u okviru kampanje “Ja sadim, a ti?”. Pojašnjava mogućnosti uzgoja hrane u urbanim sredinama. Pojašnjava šta je to mini jestivi vrt – najprirodnija stvar na svijetu: vrt u kojem možemo i hoćemo zajedno posaditi povrće i voće, ljekovito i začinsko bilje, sa cvijećem koje osim ljepote obavlja tu još mnogo važnije funkcije. I neka je sve jestivo, većinom za nas, ali i za neka druga bića. Napravimo, po uzoru na prirodu, eko sistem sa puno različitosti, jer takav će biti žilav, otporan, a istovremeno produktivan i prekrasan. Bez obzira koliko malo prostora imamo, svi to, bez izgovora, možemo.

Permakulturni pristup pripremi balkona, terase ili dvorišne gredice za mini jestivi vrt

Permakulturni pristup mini jestivim vrtovima sa 40 kultura: Bukvar za početnike/ce

Priručnik objavljen u okviru kampanje “Ja sadim, a ti?”. Nudi pregled 40 predloženih jestivih kultura za one bez iskustva u vrtlarenju, od kojih se dobar broj može uzgajati gotovo tokom cijele godine. Uključuje povrće, voće, ljekovito i začinsko bilje te korisno cvijeće kroz miješanu sadnju; također sezonske biljke ali i trajnice koje su prilično jednostavne za uzgoj te se mogu uzgajati, brati i konzumirati duže vrijeme. Procese i karakteristike biljaka smo nastojali pojasniti sa što manje stručnih izraza, kako bi nas mogli razumjeti ljudi različite životne dobi, profesije i iskustva.

Permakulturni pristup mini jestivim vrtovima sa 40 kultura

O "Misli o prirodi!"

Osnovne informacije o projektu “Misli o prirodi!”.

O ‘Misli o prirodi!’