Čist zrak je naše pravo!

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Čist zrak je naše pravo!

Nosilac projekta

Centar za ekologiju i energiju Tuzla

Partner(i)

Forum za zaštitu okoliša Općine Lukavac
Udruženje za zaštitu prirode i okoline „Aer Aqua Terra“ Lukavac

Područje djelovanja

Tuzlanski kanton

Cilj projekta

Jačanje uloge organizacija civilnog društva i građana u Tuzli, Lukavcu i Živinicama po pitanju zagađenja zraka i njihovo zajedničko aktivnije uključivanje u planiranje i donošenje odluka u područiju zaštite zraka.

Trajanje projekta

12 mjeseci

Ilustracija

Opis projekta

Projekt „Čist zrak je naše pravo!“ Udruženje „Centar za ekologiju i energiju“ iz Tuzle, realizira u saradnji sa dvije partnerske organizacije iz Lukavca (Udruženje za zaštitu prirode i okoline „Aer Aqua Terra“; i Forum za zaštitu okoliša Općine Lukavac). Zajednički imenitelj za sve tri organizacije je dugogodišnja anagažovanost u radu u području zaštite zraka i edukaciji organizacija civilnog društva i stanovništva u cilju pokretanja promjena od strane građana prema donosiocima odluka i zagađivačima. Ekspertni tim će u saradnji sa vodećim aplikantom i partnerima na projektu raditi na umrežavanju Grupe za čist zrak, pet organizacija civilnog društva sa područja Tuzlanskog kantona, medija i mladih sa ciljem sinhronizovanog lobiranja i iniciranja te uz pomoć eksperta inicirati promjene u radu Kantonalnog ministarstva okoliša, lokalnih samouprava i kantonalnih i općinskih inspektora. Na osnovu urađenih analiza i prikupljenih podataka eksperti na projektu će uraditi dvije studije koje će građanima jasno predstaviti koliko je prisutan problem zagađenja zraka. Studija će biti prezentirana građanima i javnosti u cilju njihovog motivisanja da sami smanje svoj uticaj na zagađenje zraka i budu aktivniji u vršenju pritiska na nadležne da poduzmu mjere koje će dovesti do smanjenja emisija u zrak.

Bit će urađena analiza štetnog uticaja industrije na zagađenje zraka u Lukavcu i njena prezentacija u šest mjesnih zajendica (180 učesnika), što će dodatno motivisati građane/ke da budu aktivniji u vršenju pritisaka na nadležene institucije. Aktivnost projekta će biti I realizacija dva javna skupa (mirni protesti građana) zbog zagađenja zraka u ove tri lokalne zajedndice (500 građana.)

Aktivnost projekta je i iniciranje izmjena i dopuna Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti vazduha na području TK. Promotivni materijal, i jaka medijska kampanja su takođe u službi postizanja osnovnog cilja projekta – jačanja uloge organizacija civilnog društva i javnosti u planiranju i donošenju odluka u područiju zaštite zraka.

Pin It on Pinterest