Pitanja i odgovori

Opća pitanja i odgovori

1. Na koju godinu se odnosi dokument bilans stanja i uspjeha?

Dokumenti bilans stanja i bilans uspjeha se odnose na 2018. godinu

2. U kojoj valuti se prikazuje budžet projekta?

Budžet projeta se prikazuje u konvertibilnim markama (KM).

3. Da li pčelar može aplicirati na grant?

Da bi aplicirali na objavljene pozive organizacije treba da ispune slijedeća dva kriterija:

  • Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, kao udruženje ili fondacija;
  • Da ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva.

4. Da li planinarsko društvo može aplicirati na Grant za inicijative društvene odgovornosti kompanija?

Da bi aplicirali na objavljene pozive neophodno je ispuniti slijedeća dva kriterija:

  • Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, kao udruženje ili fondacija;
  • Da ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva.

5. Da li Grant za incijative društvene odgovornosti kompanija može biti baziran na aktivnostima edukacije školske populacije?

Ne, Grant za inicijative društvene odgovornosti kompanija mora biti usmjeren na rad sa kompanijama, zagađivačimaili onim kompanijama koje se odgovorno odnose prema okolišu. Aktivnosti edukacije mogu biti jedna od aktivnosti ali cijeli grant treba izazvati promjenu u poslovanju kompanija,o dnosno napraviti pritisak na njih kako bi se odgovrinije odnosile prema prirodi i zajednici u kojoj djeluju.

6. Mora li organizacija ako hoće da aplicira imati svoj odgovarajući prostor ili joj grant može pomoći da ga obezbijedi?

Organizacija ne mora imati prostor da bi aplicirala na grant, i moguće je da dio dostupnih sredstava utroši na plaćanje troškova iznajmljivanja prostora u skladu sa zakonskim propisima.

7. Na kojem jeziku trebamo popuniti aplikacije?

Aplikacije i svi popratni dokumenti trebaju biti na jezicima naroda BiH. 

8. Da li troškovi angažmana edukatora/ica spadaju u troškove ljudskih resursa ili troškove aktivnosti?

Troškovi angažmana edukatora/ica su troškovi aktivnosti.

9. Šta su indirektni/operativni troškovi projekta?

Indirektni/operativni troškovi projekta su oni troškovi koji se ne mogu direktno povezati sa projektnim aktivnostima ali su nastali kao posljedica rada na realizaciji projekta (režije, zajednička oprema, telefonski troškovi, fotokopiranje, kancelarjski materijal)

 

Pitanja u vezi Granta za medije

  1. Da li d.o.o. mora dostaviti narativni izvještaj za prethodnu godinu odnosno 2018., jer to nije zakonska obaveza?

Da, narativni izvještaj kojim se dokazuje iskustvo u datoj oblasti je obavezna dokumentacija za sve aplikante, i organizacije civilnog društva i d.o.o.

  1. Da li aktivnosti Granta za medije mogu biti medijsko praćenje drugih komponenti projekta „Misli o prirodi!“?

Ne, projekat „Misli o prirodi!“ ima zaseban medijski plan i plan promocije, a svaki pojedinačni projekat organizacija civilnog društva i kompanija će imati sopstvenu promociju. Aktivnosti trebaju biti usmjerene na društvenu promjenu.

2.Može li se poslovni portal može prijaviti za projekat Misli o prirodi!?

Da, poslovni portal se može prijaviti ako ispunjava opće uslove poziva.

 

Pitanja u vezi Granta za EKO HUBove

  1. Da li organizacija civilnog društva mora imati jednog zaposlenog da bi bila Eko HUB?

Ne, organizacija ne mora imati zaposlene osobe da bi bila Eko HUB. Neophodno je da ima adekvatno osoblje odnosno članove i članice, stručne saradnike/ce, volontere/ke i druge osobe koji predstavljaju ljudske resurse neophodne za nesmetan rad organizacije.

2. Da li je neophodno da projekat za Eko HUBove traje 30 mjeseci?

Eko HUBovi su specifičan grant u kojem je jasno definisan period trajanja projekta. Projekat ne može trajati ni manje, a ni više od 30 mjeseci.

3. Da li iznos predviđen za projekte Eko HUBova može biti manji od 60.000,00 KM, odnosno 20.000,00 za 12 mjeseci?

Ne, iznos sredstava predviđen za rad Eko HUBova ne može biti manji od 60.000,00 KM niti veći. Grant sredstva za Eko HUBove su veoma struktuirana, i za svakih 10 mjeseci angažmana je previđen iznos od 20.000,00 KM.

4. Da li su troškovi za osoblje za Eko HUBove prihvatljivi i ima li ograničenja u smislu procenta ukupnog budžeta?

Troškovi osoblja su prihvatljivi troškovi i ne postoji ograničenje u smislu procentualnog omjera budžeta predviđenog za troškove osoblja i troškove rada Eko HUBa. Neophodno je osigurati kvalitetnu implementaciju predviđenih aktivnosti, osigurati nesmetan rad Eko HUBa putem sinhroniziranja postojećih kapaciteta, finansijskih resursa i potreba Eko HUBa.

5. Da li su kao troškovi opreme prihvatljivi nabavka namještaja za kancelariju Eko HUB-a?

Troškovi nabavke opreme uključuju svu opremu odnosno stalna sredstva kao što je namještaj i IT oprema. Predviđeni troškovi za nabavku opreme ne smiju preći iznos od 10% ukupnog budžeta.

6. Da li u sklopu projekta možemo učestvovati vlastitim sredstvima i aktivnostima koje se ogledaju kroz volonterski rad,vlastiti prostor kao i učešće u indirektnim troškovima na samom projektu što bi bilo predstavljeno u budžetu projekta?

Da, vlastito učešće je dozvoljeno, ali troškovi koji će biti pokriveni kroz grant za Eko HUBove ne smiju biti veći od 60.000,00 KM.

7. Organizovati jedan sastanak predstavljanja Certifikacijskog mehanizma u partnerstvu sa drugim Eko HUBom i CPCDom, za 16 škola;”  Možete li dodatno pojasniti ovu obvezu, osobito dio koji se odnosi “za 16 škola”?

Svaki Eko HUB će djelovati na području 3-4 općine i sarađivat će sa organizacijama civilnog društva, medijima, lokalnim donosiocima odluka i školama. Tokom 2020. godine je planirano predstavljanje programa Eko škole u regijama gdje će domaćini biti Eko HUBov. Dva Eko HUBa će u partnerstvu organizovati događaj i pozvati minimalno 8 škola sa kojima sarađuju, a maksimalno 16 (odnosno minimalno 2 škole po općini). Cilj događaja je predstavljanje programa Eko škole. Eko HUB će biti zadužen za komunikaciju sa školama, administraciju događaja i motivisanje škola da se priključe programu. CPCD će osgurati kvalitetne informacije i osoblje za prezentaciju programa.

8. Da li su regije u kojima će djelovati Eko HUBovi unaprijed definisane?

Ne, regije nisu unaprijed definisane nego će ovisiti o pristiglim aplikacijama organizacija civilnog društva i regijama koje one obuhvataju svojim djelovanjem.

9. Da li je broj opština ograničen na 3 do 4 opštine?

Minimalan broj općina sa kojima Eko HUB treba raditi je 3-4, a maksimalan broj nije definisan.

10. Šta se događa ukoliko se područja (regije) koje su predložene od različitih organizacija (potencijalnih budućih Eko HUBova) preklapaju?

Selekcija Eko Hubova će se vršiti na osnovu nekoliko kriterija: interni kapaciteti, regionalna zastupljenost i kvalitet predloženog projekta. U slučaju da dvije organizacije ispune sve kriterije a predložile su iste općine kao svoju regiju, CPCD će pristupiti procesu pregovora i organizacijama predložiti druge regije koje odgovaraju njihovom geografskom položaju.

11. Da li je moguće aplicirati na ovaj poziv u partnerstvu sa drugom organizacijom (ili organizacijama)?

Ne, na ovaj poziv nije moguće aplicirati u partnerstvu.

NAPOMENA: Na pitanja koja se odnose na davanje savjeta, mišljenja ili komentara na konkretnu ideju, ili pitanja u kojima se traže primjeri aktivnosti koje su odgovarajuće za pojedine grantove, ne možemo dati odgovor.

Pin It on Pinterest

Share This