Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2021

03. maj, 2021

Sarajevo, 3.5.2021.
Protokol br: 834/2020

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2021

Predmet Nabavka i distribucija različitog sadnog materijala, zemlje za cvijeće i gnojiva za 19 škola u BiH podijeljenih u 4 LOTa
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
U okviru projekta Misli o prirodi!
Lokacija isporuke Marka Marulića 2/III, Sarajevo
Kontakt osoba Sabina Jukan
Kontakt informacije sabina.jukan@cpcd.ba
Datum objave zahtjeva za ponudu 3. maj 2021.
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 15  dana
Krajnji rok za dostavu ponuda 18. maj 2021. do 14:00h

 

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom „Misli o prirodi!“, kojim doprinosi povećanju  uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina (BiH) ratificirala. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, Eko HUBovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo. Projekat finansira Švedska u iznosu od 3 miliona KM.

U okviru komponente Eko škole, CPCD u cilju podrške implementacije aktivnosti škola uključenih u Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH provodi nabavku sadnog materijala, zemlje za cvijeće i gnojiva.

Više informacija o projektu Misli o prirodi! možete naći na https://mislioprirodi.ba/

 

Predmet nabavke:

Ova nabavka podrazumijeva pripremu i distribuciju unaprijed definiranih sadnica, zemlje za cvijeće i gnojiva na adrese škola koje su uključene u projekat. Obzirom na rasprostranjenost škola širom BiH ovu nabavku provodimo putem sljedećih LOTova:

 1. LOT Hercegovina koji obuhvata 9 škola u gradovima: Mostar, Trebinje, Posušje, Jablanica, Široki Brijeg i Ljubuški;
 2. LOT Sarajevo koji obuhvata 5 škola u Sarajevu, Ilidži i Visokom;
 3. LOT Zenica koji obuhvata 3 škole u Zenici i Tešnju;
 4. LOT Banja Luka koji obuhvata 2 škole u Banjoj Luci i Prnjavoru.

Spisak potrebnih materijala se nalazi u Annex 2 – Tehnička specifikacija podijeljena po  LOTovima.

Uspješni ponuđač će tokom realiziranja poslova blisko sarađivati sa projektnim timom projekta.

U cilju realiziranja ove aktivnosti sa školama CPCD raspisuje poziv za potencijalne ponuđače za provođenje gore opisanih nabavki.

 

Očekivani rezultati:

Od ponuđača se očekuje slijedeće:

 • Da dostavi ugovorene sadnice/zemlju za cvijeće/gnojivo na adrese škola u navedenim gradovima u periodima koje škole izaberu (juni i septembar 2021. te mart 2022. godine)

 

Uslovi angažmana:

Pravo prijave imaju pravna lica koja se bave uslugama uzgoja i distribucije navedenih sadnica i materijala registrirana u BiH. Ponuđač može aplicirati na jedan ili više LOTova, ali za svaki LOT treba da dostavi tehničku specifikaciju i zasebno iskaže finansijsku ponudu.

 

Vrsta angažmana

Izabrani ponuđač/i će biti angažiran/i na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, a plaćanje će se vršiti na osnovu dostavljene otpremnice i ispostavljene fakture.

 

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespondencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

 

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa pružanjem usluga, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do dana 10. maja 2021. godine do 14:00 h.

Kontakt osoba: Sabina Jukan, Sabina.jukan@cpcd.ba

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, biti će objavljeni na web stranicama: CPCD-a www.civilnodrustvo.ba i projektnoj stranici www.mislioprirodi.ba najkasnije do 12. maja 2021. godine do 12:00 h.

 

Priprema ponude:

Ponude se podnose elektronski na email adresu naznačenu u sekciji “Način dostavljanja ponude”, a za svaki LOT treba da sadži sljedeće dokumente:

 1. Prijavni obrazac sa kontakt podacima i pismom namjere o izvršenju posla (Annex 1)
 2. Rješenje o registraciji kompanije
 3. Tehničku specifikaciju/ponudu (Annex 2)
 4. Finansijsku ponudu (Annex 3)

Ukoliko se ponuđač prijavljuje na više od jednog LOTa onda u ponudi dostavlja po jedan primjerak dokumenata pod 1. i 2. s tim da u pismu namjere dokumenta 1 navede da se prijavljuje na više LOTova. Prijavni obrazac sa pismom namjere potpisan, ovjeren i skeniran se dostavlja u PDF formatu. Finansijske ponude (dokument br.4) ponuđač dostavlja zasebno za svaki LOT u Excel dokumentima (4 dokumenta) dok ovjerenu tehničku specifikaciju/ponudu dostavlja u jednom dokumentu bez obzira da li aplicira za jedan ili više LOTova.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

 •  Tehnička specifikacija/ponuda

Jedan od važnih priloga ovog javnog poziva jeste tehnička specifikacija/ponuda u kojoj se nalaze vrste i količine materijala koji se nabavljaju putem ove nabavke. Na prvoj stranici dokumenta opisano je kako se on popunjava.

 • Finansijska ponuda

Kao dodaci ovog javnog poziva nalaze se 4 priloga finansijske ponude za 4 LOTa. U svakom finansijskom prilogu nalaze se unesene sadnice/zemlja za cvijeće/gnojivo prema pripadajućim školama i gradovima.

Ponuđač u koloni “jedinična cijena s PDVom” obojenoj plavo unosi cijene sa PDVom za svaku navedenu stavku. Ukoliko ponuđač ima dovoljan broj traženih komada onda u koloni “ukupna cijena sa PDVom” svoju ponuđenu cijenu množi sa traženim brojem komada. Ukoliko ponuđač nudi manju količinu onda u posljednjoj koloni upisuje koliko ima raspoloživih komada i množi taj broj sa ponuđenom cijenom u koloni „ukupna cijena sa PDVom“. Ukoliko ponuđač nudi zamjenu za neki materijal onda crvenom bojom pored traženog materijala navodi šta ima na raspolaganju kao zamjenu a obračun vrši kako je ranije opisano. Ukoliko ponuđač u tehničkoj specifikaciji navede da nema neki materijal onda ga u finansijskoj ponudi oboji crvenim slovima. Ukoliko ponuđač nudi popust za materijal, potrebno je da ga navede ispod ukupne cijene za materijal.

Ponuđači su dužni u finansijskoj ponudi izraziti i način dostave materijala (u vlastitoj režiji – izraziti cijenu po kilometru ili brzom poštom, popuniti plava polja u dijelu tabele koja se odnosi na vrstu prevoza).

Ukupna cijena ponude uključuje materijal plus dostavu i piše se brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). Ponudu je potrebno kreirati sa uključenim PDVom.

U slučaju neslaganja ukupnih iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama (skeniran dokument Prijavni obrazac). Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. SD 003 01/2021“.

 

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe 180 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

 

Rok za donošenje odluke o izboru ponuđača:

Ugovarač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 7 radnih dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnije u roku od 8 dana od dana zatvaranja poziva. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

 

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Rokovi plaćanja će se precizirati ugovorom sa uspješnim ponuđačem.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

 

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu slijedećih kriterija:

 • Sveobuhvatnost i kvalitet ponude
 • Iskazane cijene za materijal
 • Iskazane cijene za prevoz

 

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju emailom na adresu info@mislioprirodi.ba sa naznakom u SUBJECTu maila:

Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2021 (naziv ponuđača)

U tijelu maila se navode nazivi svih dostavljenih dokumenata, a dokumenti se imenuju kao što su nabrojani u sekciji „Priprema ponude“.

Svi dokumenti koji sadrže potpise i pečate trebaju biti dostavljeni u PDF formatu. Finansijske ponude se dostavljaju u Excel dokumentima. Dokumentaciju ne stavljati u ZIP.file ili bilo koji drugi kompresovani format.

Maksimalna veličina maila može biti 10 MB. U slučaju da su dokumenti u prilogu veći od 10 MB, rasporedite dokumente u više mailova s tim da u polje SUBJECT: u prvom mailu upisujete: Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2021 (naziv ponuđača)_x/#, umjesto oznake „x“ upisujete redoslijedni broj maila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mailova koje ćete poslati. U tijelu maila navodite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.

Krajnji rok za dostavljanje je 18. maj 2021. godine do 14:00 sati.


Dokumenti za preuzimanje:

Annex 1 – Prijavni obrazac

Annex 2 – Tehnicka specifikacija + tehnicka ponuda

Annex 3.1. – Finansijsak ponuda_LOT Hercegovina

Annex 3.2. – Finansijska ponuda LOT Sarajevo

Annex 3.3. – Finansijska ponuda LOT Zenica

Annex 3.4. – Finansijska ponuda_LOT Banja Luka

Pin It on Pinterest

Share This