Zenički zrak i dalje je opasno zagađen

30. apr, 2021

Federalni hidroemetorološki zavod FBiH objavio je danas godišnji izvještaj o kvalitetu zraka za 2020. godinu. Kvalitet zraka u Zenici i dalje je opasno narušen visokim koncentracijama sumpordioksida i lebdećih čestica u mjeri u kojoj ozbiljno može narušiti zdravlje ljudi. Vrlo visoke koncentracije navedenih polutanata su evidentne na svim mjernim mjestima u i oko grada. Ovo se odnosi i na godišnje prosjeke i na broj dozvoljenih prekoračenja satnih, odnosno dnevnih koncentracija.

Iako se broj dana kada su dnevni prosjeci koncentracija SO2 bili iznad granične vrijednosti smanjio u odnosu na prethodne godine, godišnji prosjeci koncentracija su na svim mjernim mjestima značajno veći nego prošle godine. Jedino smanjenje zabilježeno je na mjernom mjestu Tetovo, ali i dalje je iznad granične vrijednosti za godišnji prosjek.

Godišnji prosjeci koncentracija prašine PM10 na svim mjernim mjestima su iznad granične vrijednosti i povećani su u odnosu na prethodne godine, osim na mjernom mjestu Brist. Podataka o koncentracijama prašine sa mjernog mjesta Tetovo za 2020. godinu nema.

Koncentracije azotnih oksida, ozona i ugljen monoksida nisu prelazile granične vrijednosti.

Podataka o koncentracijama benzena, kancerogenog polutanta i dalje nema, jer mjerni uređaji, nabavljeni 2013. godine još uvijek nisu osposobljeni.

Pin It on Pinterest

Share This