Vrijeme je za Eko škole!

22. sep, 2020

Znate li šta su Eko škole i zbog čega su važne? Znate li da je po uzoru na međunarodne programe Certifikacijski mehanizam za Eko škole kreiran i u Bosni i Hercegovini?

Eko škole su škole koje su aktivno posvećene pitanjima zaštite okoliša, kako u samoj školi tako i u lokalnoj zajednici, i to aktivnim učešćem u različitim aktivnostima. U okviru projekta „Misli o prirodi!“ planirana je saradnja i uključenje 36 osnovnih i srednjih škola iz BiH u program Eko škola. Učešće osnovnih i srednjih škola u projektu „Misli o prirodi!” je dobrovoljno i ne ometa primjenu usvojenog nastavnog plana i programa. Eko školama će se ponuditi resursi – znanje kroz učešće na konferencijama, edukacijama i drugim projektnim aktivnostima, kao i materijalni resursi za unapređenje rada na zaštiti okoliša u iznosu od 6.000,00 konvertibilnih maraka po odabranoj školi. Kao odgovor na dešavanja uzrokovana pandemijom COVID 19, projekat „Misli o prirodi!“ integrirao je dodatne aktivnosti za škole. Planirano je da škole, koje budu dio projektnih aktivnosti dobiju priliku da kreiraju vlastiti plan za prevazilaženje iznenadnih kriznih situacija, dobiju resurse za integraciju novih tehnologija u nastavu (priručnik i edukacija) i dezinfekcioni paket koji će im pomoći u borbi protiv korona virusa.

Šta je to Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH?

Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH je metodologija koja opisuje korake i aktivnosti koje škole treba da implementiraju da bi postale Eko škole. Osnovni cilj Certificiranog mehanizma Eko škola u BiH je uključiti očuvanje okoliša/životne sredine na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, preko implementacije aktivnosti koje će uvesti vidljive promjene stavova i ponašanja u svakodnevnom životu i radu učenika/ica i uposlenika/ica škole, ali i šire društvene zajednice.

Certifikacijski mehanizam Eko škola ohrabruje škole i mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša /životne sredine u svom okruženju. Promjena počinje u učionici, proširuje se na cijelu školu i na kraju dolazi u zajednicu. Eko škola je idealan način da škole krenu putem kojim će ići ka poboljšanju okoliša/životne sredine kako u školi tako i u lokalnoj zajednici, dok u isto vrijeme imaju pozitivan uticaj na živote mladih, njihovih porodica, školskog osoblja, lokalnu vlast te građane i građanke.

Školama će biti dodijeljen priručnik za ispunjavanje neophodnih uslova za dobijanje certifikata te priručnik s modulima o okolišnim/ekološkim jedinicma za osnovne i srednje škole što će omogućiti školama  da napreduju i razvijaju se u ovoj oblasti.

Koje informacije možete pronaći u Certifikacijskom mehanizmu?

Da bi škola postala Eko škola neophodno je da u svoj odgojno-obrazovni sistem ugradi obrazovanje i odgoj o okolišu i da to postane praksa svakodnevnog života učenika i zaposlenika Eko škole. To je proces koji zahtijeva niz aktivnosti, koje je neophodno provoditi u školi, a koji će imati uticaj i na širu društvenu zajednicu počevši od porodice, kako bi postala certificirana Eko škola. Ekspertski tim Centra za promociju civilnog društva kreirao je Certifikacijski mehanizam za Eko škole, koji definira sve korake i aktivnosti, koje će provoditi odabrane škole.

Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH čine četiri koraka:

 1. Prijava za primjenu certifikacijskog mehanizma Eko škola,
 2. Priprema za certifikaciju Eko škole,
 3. Certificiranje Eko škole, i
 4. Obnavljanje certifikata Eko škole.

Učešće u programu Eko škola započinje prijavom zainteresirane škole na javni poziv koji će se objaviti na web stranicama www.mislioprirodi.ba i www.civilnodrustvo.ba.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti javne osnovne i srednje škole iz sljedećih jedinica lokalne samouprave:

Banja Luka, Blagaj, Centar-Sarajevo, Čapljina, Čelinac, Derventa, Glamoč, Gradiška, Grude, Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Jablanica, Jezero, Kakanj, Konjic, Kozarska Dubica, Laktaši, Ljubinje, Ljubuški, Maglaj, Mostar, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad-Sarajevo, Novo Sarajevo, Pale, Posušje, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Srbac, Stolac, Šipovo, Široki Brijeg, Tešanj, Trebinje, Usora, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče.

Kako bi se škola pripremila za certificiranje, obavezna je provesti različite setove aktivnosti:

 • Formiranje Eko odbora škole,
 • Ocjena stanja okoliša/ životne sredine,
 • Kreiranje Akcionog eko plana škole,
 • Implementiranje Akcionog eko plana škole,
 • Monitoring/praćenje implementiranja Akcionog eko plana,
 • Povezivanje redovne nastave sa aktivnostima Eko škole,
 • Uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti Eko škola.

Certificiranje Eko škole provodi Ekspertni tim imenovan od strane CPCD-a, s ciljem provjere provođenja i kompletnosti postupka u kontekstu implementacije Certifikacijskog mehanizma Eko škola. Certifikacijska posjeta Ekspertnog tima radi se poslije završenog implementiranja Akcionog eko plana škole za određenu školsku godinu.

Certificiranje škole obavlja Ekspertski tim na sljedeći način:

 • Najava i priprema certifikacijskog postupka,
 • Posjeta školi – razgovor sa Eko koordinatorom/icom i drugim relevantnim osobama Eko odbora i Eko patrola,
 • Pregledom cjelokupne dokumentacije relevantne za certifikacijski mehanizam posebno dostavljenih mjesečnih izvještaja i monitoring tabela,
 • Pisanjem evaluacionog izvještaja sa preporukama dopuna i korekcija dokumentacije sa rokom dostave za nastavak postupka izdavanje certifikata,
 • Izdavanje certifikata Eko škole.

Certifikat se izdaje nakon što imenovana osoba/tim pregleda i odobri certifikacijsku proceduru. Obnavljanje zvanja Eko škole vrši se svake 2 godine.

Rezime podrške školama kroz projekat „Misli o prirodi“:

 • Mogućnost dobijanja certifikata Eko škola,
 • Edukacija o Certifikacijskom mehanizmu Eko škola u BiH,
 • Učešće na konferenciji za nastavnike/ice s ciljem razmjene znanja s drugim školama i Eko Hubovima,
 • Finansijska podrška u vidu roba i/ili usluga u vrijednosti do 6.000,00 KM,
 • Priručnik za implementiranje Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH,
 • Priručnik s modulima o okolišnim/ekološkim jednicima za osnovne i srednje škole,
 • Kreiranje vlastitog plana za prevazilaženje iznenadnih kriznih situacija,
 • Resursi za integraciju novih online tehnologija u nastavi (priručnik i edukacija),
 • Dezinfekcioni paket za borbu protiv korona virusa,
 • Mogućnost umrežavanja sa drugim školama, organizacijama i medijima uključenim u projekat „Misli o prirodi!“, i
 • Mogućnost promocije škole putem različitih kanala projekta.

Sve zainteresirane škole mogu saznati više informacija tokom prezentacija o Certifikacijskom mehanizmu Eko škola u BiH, koje će biti održane:

 • 24. septembra u Hotelu Bristol, Mostar;
 • 25. septembra u Restoranu Bunski biser Blagaj i Hotelu Park u Širokom Brijegu;
 • 28. septembra u prostorijama Eko foruma Zenica i Volonterskom centru za socijelnu inkluziju naselje Fojnica, Maglaj;
 • 29. septembra online prezentacija putem Zoom platforme za Banja Luku i Laktaše;
 • 30. septembra online prezentacija putem Zoom platforme za Mrkonjić Grad; i
 • 01. oktobra online prezentacija putem Zoom platforme za Trebinje, Nevesinje, Ljubinje, Pale i Istočno Novo Sarajevo.

Tokom prezentacije će se govoriti i o javnom pozivu za škole, putem kojeg će se odabrati škole s kojima će biti ostvarena saradnja.

Prezentacija održana 21. septembra 2020. g. u Međunarodnom centar za djecu i omladinu Grbavica, Sarajevo je okupila 17 osnovnih i srednjih škola koje su zainteresirane za Certifikacijski mehanizam, što je sjajan pokazatelj da su obrazovno-odgojne institucije spremne na saradnju i učešće kada je zaštita okoliša/životne sredine u pitanju.

Za više informacija pišite nam na info@mislioprirodi.ba.

Pozivamo vas da zajedno stvaramo i kreiramo bolju eko budućnost.

Pin It on Pinterest

Share This