Tajni svijet orhideja u Bosni i Hercegovini

19. feb, 2020

Piše: mr.sc. Elvedin Šabanović 


Sve do prije nekoliko godina, smatralo se da su orhideje nedavno evoluirana porodica. Mislilo se da su se pojavile iznenada, s jasnim posebnim obilježjima, u Aziji, i to vjerovatno u Maleziji, prije 2 miliona godina, kao što to pokazuju najraniji fosili. Međutim, razlog nedostatka fosila orhideja mogao bi biti upravo njihov način života. Tropske biljke rastu brzo i imaju male šanse da budu fosilizirane, kao i one koje žive na padinama ili suhom staništu. Skorija otkrića fosila koji je očigledno predstavljao orhideju, u krečnjaku iz gornjeg miocena u Njemačkoj, pokazuje da su orhideje postojale najmanje 15 miliona godina i da su se u to vrijeme već pojavile u Evropi koja je imala tropsku klimu.

Porodica orhideja, sa oko 800 rodova i oko 24.000 vrsta uvrštava se u red najbogatijih u carstvu biljaka, pri čemu najveću raznovrsnost dostižu u tropskim i suptropskim oblastima, a posebno u tropskim kišnim šumama. Na području Evrope i Mediterana poznato je oko 300 vrsta orhideja, s tim što se broj vrsta postepeno povećava od sjevera prema jugu. Inače, Balkansko poluostrvo je poznato kao jedan od centara taksonomskog diverziteta orhideja na području Evrope, ali je i dalje nedovoljno istraženo. Danas, divljerastuće orhideje imaju najviše ugroženih rodova i vrsta kojima prijeti opasnost od iščezavanja pa je mnogo vrsta orhideja zaštićeno zakonima na nacionalnom nivou i/ili je uključeno u Crvene liste i Crvene knjige flora. Pitanje zaštite orhideja pokrenuto je krajem XIX vijeka u Evropi, kada je u Švicarskoj uočeno smanjenje brojnosti gospine papučice, koja je ujedno i prva zaštićena orhideja. Na području Evrope, na nacionalnim Crvenim listama 27 zemalja, nalazi se ukupno 166 taksona orhideja (Đorđević, 2018). Najveći broj ugroženih orhideja je utvrđen u području centralne Evrope, manji broj ugroženih taksona je prisutan u atlantskom regionu i sjevernoj Evropi, dok je najmanje ugroženih orhideja zastupljeno u južnoj Evropi. U zapadnoj Evropi su najugroženije orhideje koje naseljavaju vlažna staništa i vlažne livade, tresetišta i močvare. Posljednji sistematski i hijerarhijski prikaz orhideja u Bosni i Hercegovini datira iz početka 20. vijeka, kada je Beck-Managetta (1903) zabilježio 56 vrsta orhideja, a kasnije, u okviru Izvještaja o biološkoj raznovrsnosti Bosne i Hercegovine (Redžić i sar., 2008), sumiranjem literaturnih i drugih podataka, Šilić (2008) navodi da je na teritoriji Bosne i Hercegovine prisutno 69 vrsta, 35 podvrsta i 7 hibrida iz 23 roda ove porodice. Od ovog broja skoro polovina, odnosno 28 vrsta, nalazi se na spisku rijetkih, ugroženih ili krajnje ugroženih biljnih vrsta Bosne i Hercegovine. Na Crvenoj listi flore Republike Srpske nalazi se 49 vrsta orhideja, ali bez naznačenog statusa ugroženosti. Aktualna Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine obuhvata svega 27 vrsta orhideja. 

Na osnovu podataka sabranih u literaturi, u Herbariju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA), Herbariju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (ZA et ZAHO) i sopstvenih, stečenih uvidom na terenu tokom nekoliko posljednjih godina na prostoru Bosne i Hercegovine uspješno se bilježe 82 vrste i podvrste (Šabanović, 2020) iz porodice orhideja. U planiranju istraživanja bogatstva divljeratućih orhideja u Bosni i Hercegovini pošlo se od pretpostavke da je Bosna i Hercegovina, usljed specifičnog položaja na prelasku iz ilirske u mezijsku florističku provinciju, smještena između istočnih Alpa i visokih planina Skardsko – Pindskog masiva, bogata vrstama, koje naseljavaju vrlo raznovrsna i ekološki jedinstvena staništa. Potvrda tome je i bogatstvo vrsta u cjelokupnoj flori Bosne i Hercegovine, ali i veliki broj raznovrsnih staništa, koja predstavljaju i potencijalna staništa divljih vrsta orhideja. 

Flora, fauna i fungija Bosne i Hercegovine ubraja se u najraznovrsnije u čitavoj Evropi, a visok stepen endemičnosti i reliktnosti daje joj značaj na nivou globalne biološke raznolikosti. Činjenica da je identificirano 5.134 taksona ističe bogatstvo flore Bosne i Hercegovine i pozicionira je među najbogatije zemlje u Evropi, a njena najveća specifičnost su brojni paleoendemi i neoendemi te tercijerni i glacijalni relikti koji su se zadržali u refugijumima kao što su klisure, kanjoni i planinski cirkovi. Upravo je najveći broj endemičnih oblika dio flore viših biljaka, gdje dosadašnje procjene ukazuju na postojanje 450 endemičnih taksona, a novija istraživanja nedvojbeno indiciraju znatno veći broj endema, posebno u okviru rodova koji su još uvijek nedovoljno istraženi, među kojima su i divlje vrste orhideja. Izražen uticaj antropogenog faktora u velikoj mjeri se odražava na brojnost populacija pojedinačnih vrsta orhideja te postoji opravdana sumnja da je veliki broj vrsta na ovom području danas na rubu egzistencije.

Pin It on Pinterest

Share This