Kvalitet i problemi okoliša nad Lukavcem su veoma zabrinjavajući, a naročito uže područje Lukavca gdje je stacionirano pet većih fabrika i niz manjih industrijskih postrojenja. Količine polutanata koje se emituju iz industrije u Lukavacu 68 000 kg/dan u proračun nije...

read more