Svjetski dan recikliranja 18. mart: CPCD podržava recikliranje odvojenim prikupljanjem otpada u svom radnom prostoru

16. mar, 2020

Piše: Mr.sc. Sabina Jukan, dipl.ing.tehn.

Dana 18. marta 2018. obilježen je prvi Svjetski dan recikliranja, koji ima za cilj ukazati na važnost recikliranja i osiguravanja budućnosti naše planete očuvanjem njenih šest primarnih prirodnih resursa – vode, zraka, uglja, nafte, prirodnog plina i minerala, i to promoviranjem snage novog „sedmog resursa“ – robe koju smo proizveli, koja se nalazi svugdje oko nas, koju svakodnevno koristimo i koja se može reciklirati.

Naša planeta nam svake godine daje milijarde tona prirodnih resursa, koje pretvaramo u potrošne materijale, no oni će u određenom trenutku ipak presušiti. Osiguranje budućnosti naše planete trebao bi biti ili tek postati glavni zadatak svih nas na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou te kao stanovnici ove planete moramo početi razmišljati o otpadu i njegovom recikliranju kao novoj prilici i resursu, a ne kao smeću.

Međunarodni zavod za recikliranje (BIR) sa sjedištem u Briselu, kao jedino globalno udruženje za recikliranje, koje zastupa oko 800 firmi i 35 povezanih nacionalnih udruženja za recikliranje iz 70 različitih zemalja svijeta, inicirao je obilježavanje prvog Svjetskog dana recikliranja 18. marta 2018. godine s ciljem poticanja važnosti recikliranja u savremenom svijetu i promjene razmišljanja o otpadu koji bismo svi trebali početi smatrati resursom.

Klimatske promjene su glavni i neizbježni problem našeg vremena, a recikliranje je jedan od odgovora koji nam je potreban za borbu protiv njihovih razornih učinaka. Recikliranje, industrijsko ili kućno, vodi ka sveukupnom smanjenju emisija ugljen dioksida, istovremeno štedeći vrijedne prirodne resurse naše planete.

Recikliranje je prepoznato i u UN-ovim ciljevima održivog razvoja 2030. Recikliranje je ključni dio kružne ekonomije i pomaže u zaštiti prirodnih resursa. Svake godine „sedmi resurs“ (reciklabilni resursi) štedi preko 700 miliona tona emisije ugljen dioksida, a predviđa se da će se povećati na milijardu tona do 2030. Nema sumnje da je recikliranje na prvoj liniji odbrane u bitci da se spasi budućnost naše planete i čovječanstva. [1]

Recikliranje je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda i njihova prerada pri čemu se dobijaju novi proizvodi slične ili iste namjene. Odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje čine osnovu modernog upravljanja otpadom, jer na taj način smanjujemo ukupnu količinu otpada i produžavamo vijek trajanja deponije, štedimo prirodne resurse, štedimo enegriju i novac i ostavljamo bolji okoliš budućim generacijama.

Kako bi dali značajan doprinos u zaštiti okoliša i prirode, tim Centra za promociju civilnog društva (CPCD) je 20. januara 2020. godine započeo sa odvojenim sakupljanjem ambalaže od papira, kartona, plastike, metala te višeslojnih materijala. Aktivnost odvajanja otpada ne remeti naše redovno poslovanje i zato pozivamo i druge organizacije civilnog društva, ali i građane i građanke da se uključe u proces recikliranja.

 

Sve što je potrebno kako biste se uključili u proces recikliranja jeste dostupna infrastruktura za odvojeno sakupljanje otpada – potražite u vašem okruženju kontejnere za odlaganje ambalaže od papira i kartona, plastike, metala i višeslojnih materijala –  i puno dobre volje!

 

RE + CYCLE = ponovno kruženje

Tri strelice označavaju tri faze recikliranja:

1. sakupiti

2. preraditi

3. ponovo upotrijebiti.

 

Zašto reciklirati – šta se time dobija?

  • Recikliranje smanjuje gomilanje otpada na deponijama i time se produžava njihov vijek

Ukoliko recikliramo sekundarne sirovine one mogu biti iskorištene za proizvodnju novih proizvoda što u konačnici smanjuje količine otpada na deponijama i time se produžava njihov vijek trajanja. Ovo je važno iz razloga što se u BiH otpad još uvijek deponira, a prostora za nove količine otpada na svim deponijama je sve manje, a s druge strane niko ne želi nove deponije otpada u “svom dvorištu”.

  • Recikliranje pridonosi očuvanju vrijednih prirodnih resursa

Prilikom postupka recikliranja koriste se već iskorištene sirovine i otpadni proizvodi te se time smanjuje potreba eksploatacije novih prirodnih resursa.

  • Recikliranje štedi energiju i vodu

Korištenjem recikliranih umjesto prirodnih sirovina u procesu proizvodnje troši se manja količina energije nego u proizvodnji proizvoda nastalih upotrebom novih sirovina, uključujući i troškove izdvajanja, prerade i transporta istih. Osim toga, recikliranje smanjuje korištenje vode u proizvodnji.

  • Recikliranje štiti okoliš

Recikliranje smanjuje potrebu korištenja novih sirovina i materijala te svih proizvodnih procesa koji uveliko uzrokuju značajno zagađenje prirode i okoliša. Kada industrije upotrebljavaju reciklirane sirovine, ispuštaju manje količine stakleničkih plinova i otpadnih voda.

Da li ste znali?

Recikliranjem sporije trošimo prirodne resurse koji će trebati i budućim generacijama. Prije nego što bacite svoj otpad razmislite o ovome:

  • 1 reciklirana limenka može sačuvati energiju dovoljnu za napajanje televizora 3 sata
  • 1 reciklirana staklena flaša bi mogla sačuvati energiju dovoljnu za napajanje kompjutera 3 sata
  • 1 reciklirana plastična flaša bi mogla sačuvati energije dovoljne za napajanje sijalice od 60 W 3 sata
  • 70% manje energije je potrebno da se reciklira papir u poređenju sa proizvodnjom iz sirovina.

______________________________

[1] https://www.globalrecyclingday.com/

Pin It on Pinterest

Share This