Sertifikovanje privatnih šuma PEFC standardom u Bosni i Hercegovini: Put ka održivom gazdovanju šumskim resursima

24. maj, 2024

Važnost šumskih ekosistema ogleda se u nizu ekoloških, ekonomskih i socioloških koristi koje pružaju. Šume doprinose očuvanju biodiverziteta, stabilizaciji klime i smanjenju efekata globalnog zagrijavanja. Donose brojne ekonomske koristi kroz vrijednost drvnih i nedrvnih proizvoda, ali i nematerijalne koristi poput rekreacije i turizma. Sociološki značaj šuma je neizostavan, obzirom da su one mjesta kulturnog, religijskog i duhovnog značaja za mnoge zajednice, pružajući prilike za zapošljavanje i poboljšavajući kvalitet života lokalnog stanovništva.

U svjetlu rastućih prijetnji kao što su krčenje šuma, urbanizacija, ilegalne aktivnosti i klimatske promjene, postaje sve važnije promovisati održivo upravljanje šumskim resursima.

Sertifikovanje šuma je dobrovoljni instrument šumarske politike za promovisanje održivog gazdovanja šumama i implementira se kroz dva odvojena, ali povezana procesa:  sertifikovanje održivog gazdovanja šumama i sertifikovanje lanca sljedljivosti.

Ovim procesima osigurava se poštovanje prava lokalnih zajednica i radnika, doprinosi socijalnoj pravdi i inkluzivnosti, te omogućava tržišni pristup za proizvode od drveta iz šuma kojima se održivo gazduje. Na ovaj način, sertifikovanje šuma igra ključnu ulogu u očuvanju šumskih ekosistema za buduće generacije.

Organizacije poput Forest Stewardship Council (FSC) i Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) razvile su međunarodno priznate standarde koji osiguravaju ekološku, socijalnu i ekonomsku održivost šumskih proizvoda, a vlasnici privatnih šuma u Bosni i Hercegovini prepoznali su potrebu za sertifikovanjem privatnih šuma i kroz rad udruženja vlasnika privatnih šuma “NAŠA ŠUMA” pokrenuli niz aktivnosti koje su 01.06.2021. godine rezultovale usvajanjem nacionalnih PEFC standarda za održivo gazdovanje šumama u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini.

O projektu

Projekat „Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gazdovanja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini“ je koncipiran na kreiranju mreže partnerskih organizacija koje su putem različitih aktivnosti doprinijele promociji i daljoj implementaciji Programa za podsticanje sertifikacije šuma (engl. Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC) standarda za održivo gazdovanje šumama u Bosni i Hercegovini (BiH). Vodeći aplikant je Udruženje privatnih vlasnika šuma „NAŠA ŠUMA“ Čelinac, a partneri u projektu su Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj IKOR, Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona i fea-Inicijativa za šumarstvo i okoliš.

Potreba za realizacijom projekta proističe iz činjenice da su u toku 2021. godine za nivo Republike Srpske/Bosne i Hercegovine doneseni nacionalni PEFC standardi, kojima se obezbjeđuje ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gazdovanje šumama. PEFC nacionalni standard za održivo gazdovanje šumama u Republici Srpskoj/BiH je, kao i što sam naziv kaže, nacionalni standard primjenjiv na području cijele Bosne i Hercegovine, ali u svom nazivu sadrži i naziv entiteta Republika Srpska jer je proces razvoja nacionalnih PEFC standarda bio finansiran od strane vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Vlasnik nacionalnog PEFC standarda u BiH je Savjet za održivo gazdovanje šumama u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini, koji je u saradnji sa interesnim grupama razvio nacionalni PEFC standard koji je usvojen od strane Programa za podsticanje sertifikacije šuma (PEFC) sa periodom važenja od 2021-2026. godine, nakon čega je potrebno raditi reviziju nacionalnih PEFC standarda.

Obzirom da većina ključnih interesnih strana nije upoznata sa mogućnostima i potencijalima primjene ovih standarda, projekat je imao za cilj da izvrši promociju, informisanje, edukaciju i zagovaranje za povećanje finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda. Pored toga, kroz istraživanje u okviru projekta, utvrđena je upoznatost i informisanost vlasnika privatnih šuma sa PEFC standardima i mogućnostima njihove primjene u šumarstvu BiH.

Trenutno u BiH privatne šume nisu sertifikovane u skladu sa zahtjevima bilo kojeg međunarodnog standarda, čime se potencijalno ugrožava održivo gazdovanje ovim vrijednim prirodnim resursom, koji zauzima oko 20% površine šuma i šumskog zemljišta.

Ključni ostvareni rezultati projekta su sljedeći:

 • Provedena je anketa u cilju utvrđivanja upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima u BiH na uzorku od 210 ispitanika,
 • Kreirana je Komunikacijska strategija projekta – promocije PEFC u BiH,
 • Izrađena je brošura o PEFC standardima i upoznatosti vlasnika privatnih šuma sa PEFC standardima,
 • Izrađena je web stranica www.pefc.ba za potrebe promocije PEFC standarda u BiH,
 • Izrađen je i promovisan promotivni video o značaju i mogućnosti primjene PEFC standarda u BiH,
 • Osigurano je medijsko praćenje predviđenih aktivnosti,
 • Izrađen je set materijala za edukaciju interesnih grupa o značaju i mogućnostima primjene PEFC standarda,
 • Organizovane su tri radionice sa interesnim grupama u cilju informiranja i edukacije vlasnika privatnih šuma, preduzeća drvne industrije, javnih preduzeća šumarstva, javne šumarske administracije, lokalnih zajednica, NVO-a, medija i regionalnih partnera u PEFC mreži,
 • Izrađen je ”policy brief” (sažetak politika za donosioce odluka) sa fokusom na problematiku privatnih šuma, kao osnova za zagovaračku aktivnost za povećanje finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda u BiH,
 • Organizovani su i održani sastanci sa predstavnicima javne šumarske administracije (nadležna ministarstva za šumarstvo, uprave za šumarstvo) u cilju informisanja, dobijanja podrške i promocije PEFC standarda,
 • Organizovana je Završna konferencija projekta u cilju prezentacije rezultata projekta, sumiranja naučenih lekcija i zagovaranja povećane finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda,
 • Izrađen je dokument o zaključcima, naučenim lekcijama i preporukama za nastavak procesa sertifikovanja privatnih šuma u BiH.

Trenutno stanje upoznatosti privatnih šumoposjednika sa procesom sertifikovanja privatnih šuma PEFC standardom

Kroz projekat je provedeno istraživanje o upoznatosti vlasnika privatnih šuma sa PEFC standardima/sertifikovanjem u BiH. Istraživanje je bilo fokusirano na članove postojećih asocijacija vlasnika privatnih šuma koji aktivno učestvuju u radu asocijacija, ali takođe aktivno gazduju svojim šumoposjedom.

Osnovne informacije o provedenom istraživanju su sljedeće:

 • Tokom istraživanja je prikupljeno 210 upitnika.
 • Različite opštine u BiH imaju zajednički interes za privatne šumske posjede.
 • U uzorku su dominirali muškarci (81,9%) u odnosu na pripadnice ženskog spola (18,1%).
 • U prosjeku vlasnici privatnih šuma imaju 51 godinu.
 • Najviše ispitanika pripada kategoriji starosti od 60 i više godina (31,4%), zatim oni koji pripadaju kategoriji od 50 do 59 godina starosti (27,6%), kao i onih koji se nalaze u starosnom intervalu od 30 do 39 godina (17,6%).
 • Do posjeda ispitanici su došli uglavnom putem nasljeđivanja od strane svojih roditelja ili rođaka u starijoj životnoj dobi.
 • Izbor ispitanika u uzorak je uslovio da se u uzorku nalazi najviše ispitanika sa fakultetskim obrazovanjem (46,2%).
 • Najveći procenat ispitanika je u penziji (19,0%), zatim onih koji obavljaju aktivnosti u privatnom sektoru kao preduzetnici (16,2%), zaposleni u sektoru šumarstva (14,3%), te kategorija ostali (23,8%), gdje su ispitanici navodili različita zanimanja i profesionalna opredjeljenja.

Provedeno istraživanje ukazalo je na nekoliko ključnih saznanja:

 • Postoji značajan interes i potreba za sertifikovanjem privatnih šuma u Bosni i Hercegovini radi unapređenja njihovog stanja i održivosti. Većina ispitanika prepoznaje potencijal sertifikovanja u zaštiti biodiverziteta, unapređenju tržišnih vrijednosti drvnih proizvoda te doprinosu dugoročnoj održivosti šumskih resursa.
 • Postoji nedostatak informacija među vlasnicima privatnih šuma o sertifikovanju i njegovim potencijalnim koristima. Edukacija i informisanje vlasnika šuma o procesu sertifikovanja, kao i oznakama sertifikovanih proizvoda, ključni su koraci ka povećanju svijesti i podrške sertifikovanju.
 • Istraživanje pokazuje različite stavove među vlasnicima privatnih šuma o potrebi i koristima sertifikovanja. Dok većina prepoznaje koristi sertifikovanja, postoji i značajan broj onih koji smatraju da to nije potrebno ili nisu sigurni u njegovu korisnost.
 • Većina ispitanika ističe potrebu za podrškom u procesu sertifikovanja, uključujući finansijsku podršku, operativnu pomoć i dodatne informacije. Ovo ukazuje na važnost pružanja adekvatne podrške vlasnicima privatnih šuma kako bi uspješno prošli kroz proces sertifikovanja i ostvarili njegove koristi.

Naučene lekcije kroz projekat i put naprijed u procesu sertifikovanja privatnih šuma PEFC standardom

Postojeća ograničenja

U okviru realizacije projekta identifikovana su ključna ograničenja za iniciranje i provođenje procesa sertifikovanja privatnih šuma u BiH, koji su podijeljeni na ograničenja regulativno-organizacionog i operativnog karaktera.

Osnovna ograničenja regulativno-organizacionog karakera odnose se na:

 •  Nedovoljna zastupljenost problematike sertifikacije privatnih šuma u postojećim regulativnim aktima, prvenstveno zakonu o šumama, ali i odgovarajućim podzakonskim aktima (kao na primjer u pravilnicima o raspodjeli sredstava posebnih namjena za šume……).
 • Ograničeni kapaciteti za institucionalnu i savjetodavnu pomoć vlasnicima privatnih šuma od strane nadležnih organizacija (resorna ministarstva/upravama za šumarstvo i javna preduzeća šumarstva);
 • Neriješeni imovinsko-pravni odnosi;
 • Nejasno definisanih granica i neuređenost katastra (sa posebnim fokusom na razgraničenje šuma u državnom i privatnom vlasništvu);
 • Ilegalne aktivnosti u privatnim šumama;
 • Nedovoljno znanja i informacija o povezanosti standarda za održivo gazdovanje šuma i ispunjavanja uslova propisanih evropskim regulativama EUTR (eng. European Union Timber Regulation) i EUDR (eng. European Union Deforestation Regulation).

Osnovna ograničenja operativnog karakera odnose se na:

 • Veliki broj vlasnika privatnih šuma (preko 500.000 vlasnika u BiH) koji najvećim dijelom nisu (ili su nedovoljno dobro) organizovani u udruženja vlasnika privatnih šuma;
 • Relativno mala prosječna površina i usitnjenost privatnog šumoposjeda (u preko 50% slučajeva prosječna veličina ispod 1 ha);
 • Nedostatak finansijskih sredstava za investiranje u sertifikaciju, nadzor i resertifikaciju;
 • Nedovoljna upoznatost vlasnika privatnih šuma o cjelokupnom procesu sertifikacije;
 • Veliko učešće izdanačkih šuma, nedovoljna otvorenost i nepovoljna sortimentna struktura u privatnim šumama;
 • Nepouzdana procjena taksacionih podataka za privatne šume;
 • Nedovoljna ulaganja u uzgoj, zaštitu i korištenje privatnih šuma.

Prijedlog rješenja

Privatne šume predstavljaju dragocjen resurs za održivi razvoj, pružajući ekološke, socijalne i ekonomske koristi zajednici. Međutim, brojne prepreke ometaju proces sertifikovanja privatnih šuma prema zahtjevima PEFC standarda. Kroz projektne aktivnosti, identifikovane su ključne lekcije i preporuke koje mogu unaprijediti ovaj proces.

 • Proces sertifikovanja privatnih šuma ključan je za njihov održivi razvoj. Uprkos prepoznatoj važnosti, postojeći problemi poput nerješenih imovinskih odnosa, neuređenog katastra i nedostatka finansijskih sredstava često sprječavaju vlasnike šuma da pristupe sertifikaciji. Finansijska podrška za sertifikaciju, nadzor i resertifikaciju ključna je za prevazilaženje ovih prepreka.
 • Podizanje svijesti o procesu i prednostima PEFC sertifikacije od vitalnog je značaja. Tako na primjer Slovenija nudi model dobre prakse u upravljanju privatnim šumama koji može poslužiti kao primjera i za druge zemlje. Edukacija vlasnika privatnih šuma o koristima sertifikacije ključna je za podsticanje njihove participacije u procesu.
 • Aktivno raditi na usvajanju/ažuriranju zakonskih i podzakonskih akata (zakon o šumama, pravilnik o raspodjeli sredstava posebne namjene za šume….) u FBiH i RS u cilju:
  • Smanjivanja troškova i administrativnih zahtjeva u gazdovanja privatnim šuma, 
  • Povećanje finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda za sertifikovanje privatnih šuma;
 • Osigurati finansijska sredstava (subvencije ili grantovi) za provođenje sertifikovanja, nadzora i resertifikovanja privatnih šuma u BiH:
  • Obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava za iniciranje i realizaciju procesa sertifikacije privatnih šuma ili
  • Preraspodjele postojećih sredstava (na primjer sredstava posebne namjene za šume i/ili nadoknade za obavljanje stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini).
 • Javne šumarske administracije trebaju ojačati svoje kapacitete kako bi pružile savjetodavne usluge vlasnicima privatnih šuma. Takođe je potrebno ažurirati zakonske akte kako bi podržali primjenu PEFC standarda i olakšali proces sertifikacije.
 • Intenzivna promocija koristi PEFC standarda ključna je za podsticanje interesovanja vlasnika privatnih šuma. Osim toga, osiguravanje finansijskih sredstava putem subvencija ili grantova za sertifikaciju može biti presudno za realizaciju ovog procesa.
 • Uključivanje svih relevantnih interesnih strana u proces donošenja odluka ključno je za osiguranje veće transparentnosti i podrške za sertifikaciju privatnih šuma. Jačanje udruženja vlasnika privatnih šuma može doprinijeti boljem upravljanju i olakšati proces sertifikacije.
 • Iniciranje aktivnosti sertifikovanja privatnih šuma kroz pokretanjee pilot projekata poslužilo bi kao primjer dobre prakse, što bi u konačnici služilo kao prilika za sticanje iskustva o ovom procesu i polazna tačka za realizaciju cjelokupnog procesa i na druga poručja u BiH.

Sumarno, sertifikovanje privatnih šuma prema PEFC standardima izuzetno je značajno za njihov održivi razvoj. Kroz usvajanje preporuka za unapređenje i jačanje saradnje između svih relevantnih aktera, moguće je prevladati prepreke i osigurati dugoročnu održivost ovih dragocjenih prirodnih resursa.

Više informacija o tematici sertifikovanja privatnih šuma u BiH i projektu „Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gazdovanja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini“ dostupno je na web stranici: www.pefc.ba .

Ovaj članak je izrađen uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Inicijative za šumarstvo i okoliš i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

Autori:

Amila Trle, BA šumarstva

Duško Topić, dipl. inž. šum

Pin It on Pinterest

Share This