Sastanak Eko HUBa Zenica i Federalne uprave za inspekcijske poslove: Dvjesto hiljada razloga za zaštitu okoliša

24. feb, 2021

Jesu li mjere iz okolinske dozvole realizovane ili “realizovane”?

U prostorijama Arhus centra u Zenici 23.2.2021 održan je radno-konsultativni sastanak s Federalnom upravom za inspekcijske poslove. Tema razgovora bila je realizacija mjera iz okolinske dozvole za ArcelorMittal Zenica.

Okolinskom dozvolom za pogone i postrojenja kompanije ArcelorMittal Zenica predviđeno je da se realizira veliki broj aktivnosti za smanjenje utjecaja ovih pogona na okoliš. Na naše insistiranje, za sve te mjere propisani su rokovi za izvršenje mjera i obaveza redovnog izvještavanja o realizaciji tih mjera.

Prema izvještajima o realizaciji mjera do juna 2020 jedan dio mjera je realiziran, ali je realizacija kasnila u prosjeku skoro dvije godine. Od inspekcije smo tražili da se više angažuje na kontroli realizacije tih mjera, jer su kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma već pokrenute aktivnosti na izdavanju nove okolinske dozvole za ove pogone i postrojenja.

U zvaničnim izvještajima za neke mjere piše da su već realizovane, ali se u opisu pojašnjava da mjere “nisu moguće” ili da će se “riješiti drugim projektima”. Zato je veoma bitno da se prilikom obnove okolinske dozvole izvrši stvarna kontrola realizacije mjera, što je upravo zadatak federalne inspekcije.

Prilikom izdavanja nove okolinske dozvole mora se voditi računa i o industrijskoj deponiji Rača, koja još uvijek nema okolinsku dozvolu za odlaganje otpada. I nova toplana, čiji probni rad bi trebao početi u martu, usko je vezana za sistem integralne proizvodnje čelika jer koristi nusprodukte koksare i visoke peći. Toplana će se prvenstveno koristiti za tehnološke potrebe proizvodnje čelika, a grijanje grada je od sekundarnog značaja. Toplana kao posebno pravno lice ima svoju okolinsku dozvolu, ali je neodvojiv dio tehnološkog procesa, posebno što se prečišćavanje koksnog i visokopećnog plina neće vršiti u skladu s EU BAT preporukama nego nakon sagorijevanja. Zato ne smije biti zaboravljena prilikom obnove okolinske dozvole za ostale pogone i postrojenja.

SO2 u Zenici

Od federalnih inspektora tražili smo da izvrše dodatne provjere da li je bilo incidentnih situacija u metalurškim ili drugim pogonima na dane 19. i 22. februara 2021, kada su koncentracije SO2 u Zenici bile iznad granice za proglašavanje epizode uzbune.

Visina kazni konačno usklađena u dva zakona

Novi Zakon o zaštiti okoliša FBiH konačno su usvojila oba doma Parlamenta Federacije BiH. Kad zakon bude objavljen u Službenim novinama, najveća kazna koja se može izreći za prekršaje biće 200.000 KM.

Dosadašnja praksa izricanja kazni bila je ograničena Zakonom o zaštiti okoliša FBiH iz 2003. godine: Maksimalna kazna po članu 116 tog zakona za prekršaje iznosila je samo 10.000 KM. Izmjenama Zakona o prekršajima Federacije BiH 2014. godine, maksimalne kazne koje se za prekršaje mogu izreći povećane su sa 15.000 KM na 200.000 KM, ali je Zakon o zaštiti okoliša to ograničio na 10.000 KM. Tek su se izmjenama Zakona o zaštiti okoliša FBiH koji je usvojen početkom 2021. godine izjednačili iznosi maksimalnih kazni.


Pin It on Pinterest

Share This