Eko BiH mreža

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

 Eko BiH mreža 

Nosilac projekta

Udruženje građana  Eko forum Zenica 

Partner(i)

  • Centar za ekologiju i energiju Tuzla
  • Centar za životnu sredinu Banja Luka
  • Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” Sarajevo
  • Eko akcija Sarajevo
  • Green team Novi Grad

Područje djelovanja

Banja Luka, Tuzla, Sarajevo

Opis projekta

Osnovni cilj projekta je da ostvari veći uticaj Eko-BiH mreže na kreiranje i provođenje politika zaštite životne sredine/okoliša i očuvanja prirode u BiH na principima soldiranosti i demokratije.

Kroz posebne ciljeve projekat će osigurati kontinuitet rada mreže OCD-a za životnu sredinu/okoliš kao ujedinjenog zagovaračkog pokreta za okolišne promjene, kao i podizanje nivoa standarda u organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom sredine/okoliša, i učiniti mrežu prepoznatljivim i nezaobilaznim glasom civilnog društva u zaštiti životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini, ali izvan granica BiH.

Organizacije civilnog društva uključene u ovu mrežu će   ojačati  vlastite kapacitete za pojedinačnu komunikaciju, kao  i komunikaciju mreže kao cjeline, u ime javnosti prema donosiocima odluka   na lokalnom i ostalim nivoima vlasti.  Najvažniji cilj na koji je usmjeren projekat je zagovaranje pozicioniranja mreže okolišnih organizacija civilnog društva  u budućim pregovorima sa  EU.

Eko BiH mreža će u okviru projekta izraditi treći izvještaj o napretku u poglavlju 27, te detaljno mapiranje  kapaciteta civilnog društva u odnosu na teme zaštite okoliša (zrak, voda, šume, tlo, buka,…) i identifikaciju  potreba u temama za koje su kapaciteti nedovoljni. Mreža će pomoći boljem uključivanju građana i građanki  u procese donošenja odluka, i implementaciju projektnih aktivnosti kroz distribuiranje informacija o javnim  raspravama o zakonima, propisima, strateškim i planskim dokumentima kako bi se građani,/građanke i OCD  aktivnije  i  blagovremeno  uključili  u  donošenje  odluka. 

Pored primarne ciljne grupe koju čine organizacije civilnog društva različitih kapaciteta, tematskog i geografskog područja, članovi/članice svih dobnih skupina, većinom volonteri, kao i  profesionalno angažovanog osoblje, projekatom će biti obuhvaćene sve institucije (ministarstva, agencije, zavodi, direkcije i sl.) raznih nivoa vlasti koje će učestvovati u ispunjavanju uslova iz procesa pristupanja Bosne i Hercegovine EU za oblast okoliša (Poglavlje 27).

Izgradnja kapaciteta ekoloških organizacija civilnog društva u BiH predstavlja direktan odgovor na globalni cilj programa podrške uključivanju OCD‐a u razvoj ekoloških strategija i procesa evropskih integracija. Bosna i Hercegovina  ima  izražene  prijetnje  po  okoliš  u  mnogim  segmentima,  od  zagađenog  zraka,  vode,  tla,  do ugrožavanja biodiverziteta i zagađenosti bukom i hemikalijama. Iako u državi djeluje veći broj organizacija, njihove aktivnosti uglavnom su usmjerene ka rješavanju lokalnih problema, što umanjuje njihovu sposobnost da imaju jači utjecaj na donosioce odluka.

Pin It on Pinterest