Program Eko škole CPCD-a dobitnik GENE Certifikata za kvalitet

18. maj, 2021

Centar za promociju civilnog društva dobitnik je Certifikata nacionalnog priznanja za kvalitet u globalnom obrazovanju (Certificate of national recognition for Quality in Global Education) 2020/21 koji dodjeljuje Svjetska obrazovna nagrada za kvalitet i dobru praksu u Evropi (Global Education Award on Quality and Good Practice across Europe – GENE) za program Eko škole koji se odvija u okviru projekta „Misli o prirodi!“.

Program Eko škole Centra za promociju civilnog društva nominovalo je Ministarstvo civilnoh poslova Bosne i Hercegovine. GENE je bio izrazito zadovoljan programom Eko škole i njegovim pozitivnim uticajem i koristima koje je program pružio školama u Bosni i Hercegovini, a metode korištene prilikom implementacije programa okarakterisali su inspitativnim.

Program Eko škola Centar za promociju civilnog društva provodi u okviru projekta „Misli o prirodi!“. Eko škole su škole koje su aktivno posvećene pitanjima zaštite okoliša, kako u samoj školi tako i u lokalnoj zajednici, i to aktivnim učešćem u različitim aktivnostima. U okviru projekta „Misli o prirodi!“ postignuta je saradnja sa 37 osnovnih i srednjih škola iz BiH. Eko školama su dostupni različiti resursi – znanje kroz učešće na konferencijama, edukacijama i drugim projektnim aktivnostima, kao i materijalni resursi za unapređenje rada na zaštiti okoliša u iznosu od 6.000,00 konvertibilnih maraka po odabranoj školi. Kao odgovor na dešavanja uzrokovana pandemijom COVID 19, projekat „Misli o prirodi!“ integrirao je dodatne aktivnosti za škole. Škole su kreirale vlastite planove za prevazilaženje iznenadnih kriznih situacija, dobile resurse za integraciju novih tehnologija u nastavu (priručnik i edukacija) i dezinfekcioni paket koji će im pomoći u borbi protiv korona virusa.

GENE certifikat jedan je nizu prizanja radu Centra za promociju civilnog društva i predstavlja podstrek za još snažnije djelovanje.

Pin It on Pinterest

Share This