Poziv za projekte: Inicijative za društvenu odgovornost kompanija

08. okt, 2021

O projektu “Misli o prirodi!”

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je zasnovan na 5 komponenti (Zagovaračke mreže, Eko HUBovi, Eko škole, Mladi i Eko mediji).

Osnovni cilj projekta jeste povećati utjecaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala.

Projekat „Misli o prirodi!“ je baziran na različitim aktivnostima koji doprinose podizanju nivoa svijesti o okolišu. Zagovaračkim kampanjama povećava se odgovornost državnih organa, kompanija i stanovništva u adresiranju problematike vezane za okoliš.

Projekat „Misli o prirodi!“ uključuje mnogobrojne interesne grupe: organizacije civilnog društva, medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

Posebna pažnja tokom implementacije ovog projekta se posvećuje multidisciplinarnim područjima kada su u pitanju multidimenzionalno siromaštvo, sprječavanje konflikta, rodna ravnopravnost, ljudska prava i pitanje okoliša. Sve komponente projekta sadrže snažnu rodnu komponentu.

Implementacija projekta “Misli o prirodi!” započela je 01.09.2019. godine. U decembru 2019. godine raspisan je prvi javni poziv za dodjelu grant sredstava za realizaciju inicijativa za društvenu odgovornost kompanija, nakon čega su odobrena tri granta organizacijama civilnog društva. O dodijeljenim grantovima više detalja se može pronaći na linku: https://mislioprirodi.ba/odobreni-grantovi/. Nakon toga, u decembru 2020. godine  otvoren je drugi po redu javni poziv za  dodjelu grant sredstava za inicijative društvene odgovornosti kompanija u sklopu projekta Misli o prirodi!, pri čemu je odobreno 7 grantova, koji su trenutno u  fazi implementacije. Više o dodijeljenim grantovima na linku: https://mislioprirodi.ba/drugi-krug-odobrenih-grantova/.

O grantu za inicijative društvene odgovornosti kompanija

Kompleksnost pitanja okoliša zahtijeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Grantovi za Inicijative za društvenu odgovornost kompanija su namijenjeni organizacijama koje u svojoj misiji imaju prevenciju djelovanja nesavjesnih kompanija zagađivača u nanošenju štete okolini, kao i da ih se poziva na veću odgovornost i doprinos u rješavanju konkretnih problema zagađenja u svojoj sredini.

Realizacijom grantova za Inicijative za društvenu odgovornost kompanija želimo ukazati na to koliko su kompanije društveno odgovorne i predstaviti načine na koje se može utjecati da kompanije postanu društveno odgovornije. Realizacijom ovih grantova nastoji se doprinijeti promjeni prakse u kompanijama kako bi kompanije u svom djelovanju smanjile štetan utjecaj na okoliš. Kampanje koje se realiziraju u okviru ovog granta ne moraju biti zasnovane na aktivnostima koje će biti usmjerene protiv kompanija zagađivača; organizacije mogu predložiti alternativna rješenja i sarađivati sa kompanijama s ciljem unapređenja zaštite okoliša. Alternativna rješenja mogu biti zasnovana na primjeni dobrih praksi drugih kompanija, kao i uspostavi saradnje organizacija i kompanija s ciljem da kompanije pravilno usmjere svoje društveno odgovorno poslovanje.

U toku implementacije ovih aktivnosti, korisnici grantova Inicijativa za društvenu odgovornost kompanija će od strane CPCD-a imati administrativnu, tehničku i finansijsku podršku. Ohrabrujemo saradnju sa Eko HUBovima. Također, korisnici medijskih grantova će biti informirani o akcijama inicijativa za društvenu odgovornost kompanija kako bi mogli izvještavati o implementaciji projekta i na taj način dati svoj doprinos što uspješnijim rezultatima projekta. CPCD će također učestvovati u promociji aktivnosti i rezultata kroz svoju dobru saradnju s medijima.

 1. Specifični ciljevi poziva

Cilj grantova je organizovano djelovanje građana (grupa i pojedinaca), kroz organizacije civilnog društva, kako bi se u lokalnim zajednicama ukazalo na probleme zagađivača i smanjio negativan uticaj na okoliš. Kroz ovaj poziv želimo podstaći  djelovanje građana/ki kroz organizacije civilnog društva koje će ukazati na ključne probleme zaštite okoliša i na loše prakse kompanija. Pružajući podršku kompanijama pomažemo da postanu društveno odgovornije.

Na ovaj način bi se u većoj mjeri doprinijelo ostvarenju ciljeva projekta „Misli o prirodi!“, jačali kapaciteti lokalnih zajednica, povećala odgovornost kompanija prema zajednici i ljudima koji u njoj žive, spriječilo daljnje zagađenje i uništavanje okoliša,  te podigla svijest interesne grupe u rješavanju problema vezanih za okoliš.

Organizacije civilnog društva će kroz svoje projektne aktivnosti:

 • Spriječiti zagađivače, privredne subjekte, kompanije i državne kompanije da i dalje ugrožavaju okoliš i živote ljudi u lokalnoj zajednici, pri čemu aktivnosti ne mogu biti usmjerene ka pojedincima kao zagađivačima;
 • Uključiti veliki broj građana i građanki u zagovaračke procese usmjerenih ka unapređenju društvene odgovornosti kompanija;
 • Ukazati na ulogu donosioca odluka u narušavanju stanja okoliša;
 • Povezati donosioce odluka, organizacije, institucije i lokalne aktere koji zajednički mogu riješiti problem;
 • Promovirati primjere društvene odgovornosti kompanija i multiplicirati pozitivne prakse u drugim zajednicama;
 • Osigurati implementaciju postojećih strateških dokumenata, zakona i procedura koji se tiču zaštite okoliša;
 • Zagovarati uspostavljanje održivih programa kompanija u oblasti upravljanja vodnim resursima, šumama, otpadom, kvalitetom zraka, kvalitetom zemljišta, energijskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije;
 • Stvoriti uvjete za bolju i efikasniju kontrolu uticaja kompanija na okoliš;
 • Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

CPCD ohrabruje i podstiče organizacije civilnog društva da u svojim projektim prijedlozima budu orijentirani na postizanje navedenih ciljeva inovativnim i kreativnim pristupom i uz kritičko razmišljanje.

 1. Opšte odredbe

Jedan od kriterija dodjele grantova je uvažavanje rodne ravnopravnosti kroz provođenje projektnih aktivnosti, odnosno ravnopravno učešće žena i muškaraca u implementaciji projekta. Prilikom dodjele grantova CPCD će slijediti načela:

 • Nacionalnost: svi aplikanti moraju biti lokalne, bh. organizacije;
 • Ravnopravnost: proces dodjele grantova je u potpunosti nepristrasan, što znači da će svi aplikanti biti odabrani od strane izborne komisije, a u skladu sa objavljenim kriterijima;
 • Nepreklapanje: CPCD će imati fleksibilan pristup i osigurati komplementarnost u implementaciji projekta “Misli o prirodi!”. Međutim, neće se uzimati u razmatranje aplikacije koje imaju značajno preklapanje sa već postojećim projektima;
 • Princip (ne)retroaktivnosti: grantovi će pokrivati samo troškove koji su nastali u toku odobrenog perioda implementacije projekta. Svaki trošak nastao van vremenskog perioda implementacije će se smatrati neprihvatljivim troškom.
 1. Finansijski i vremenski okvir
Ukupan iznos granta u ovoj fazi 50.000 KM
Maksimalan broj grantova koji će biti odobreni 5
Maksimalan iznos sredstava po jednom odobrenom grantu Do 10.000 KM
Trajanje implementacije projekta Od 5 – 7 mjeseci

 

 1. Kriteriji prihvatljivosti

Uvjet za aplikante je da ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

 • Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, kao udruženje ili fondacija;
 • Da ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva.

Subjekti koji nisu kvalificirani za prijavu za dodjelu grantova:

 • Političke organizacije;
 • Nevladine organizacije koje su inostrana predstavništva organizacija u Bosni i Hercegovini;
 • Religijske grupe;
 • Nevladine organizacije čiji ciljevi nisu u skladu sa širim i/ili specifičnim ciljevima projekta “Misli o prirodi!”;
 • Nevladine organizacije koje koriste finansijska sredstva ekonomske i druge resurse, direktno ili indirektno u svrhu pojedinaca, grupe ili bilo kog vida organizacije koja je na bilo koji način povezana sa terorizmom;
 • Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na EU listi sankcionisanih pojedinaca ili grupa.
 1. Troškovi

Prihvatljivi troškovi:

 • Opravdani i razumni troškovi vezani direktno za projekat nastali u periodu implementacije aktivnosti;
 • Putovanje i smještaj direktno vezani za implementaciju projekta;
 • Racionalni dio troškova koji se odnose na najam prostora i opreme, komunikacija, režijskih troškova, troškova održavanja tekućeg računa, bankovne provizije, itd.;
 • Nabavka opreme (do 5% od ukupne vrijednosti granta);
 • Troškovi suda i naknada za advokata;
 • Troškovi pristupa informacijama (pristup profesionalnim bazama podataka ili troškovi nastali samostalnim prikupljanjem podataka);
 • Troškovi uposlenika direktno vezanih za implementaciju projekta (iznosi operativnih troškova, plata i doprinosa ograničeni su na 30% ukupnog iznosa budžeta).

Neprihvatljivi troškovi:

 • Kupovina vozila;
 • Troškovi nastali prije početka realizacije projekta;
 • Međunarodna putovanja;
 • Dugovi i troškovi servisiranja duga (kamate);
 • Rezervisanje sredstava za gubitke, dugove ili potencijalne buduće obaveze;
 • Kupovina zemljišta ili nekretnina;
 • Pozajmice trećim licima.
 1. Ko može aplicirati?

Grantovi su namijenjeni domaćim organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša, zagovaranjem ili djeluju u drugoj oblasti srodnoj prijedlogu projekta i ciljevima poziva. U ovoj kategoriji moguće je i partnerstvo sa ostalim organizacijama civilnog društva. Potrebno je da organizacije imaju iskustvo u implementaciji sličnih projekata na istom ili sličnom polju djelovanja i iskustvo u vođenju projekata istog ili sličnog obima.

 1. Kako aplicirati?

Za prijavu na ovaj javni poziv potrebno je dostaviti projektnu i dodatnu dokumentaciju isključivo putem maila grantovi@mislioprirodi.ba

Projektni prijedlozi se šalju na jednom od zvaničnih jezika BiH.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Prijedlog projekta
Budžet projekta
Partnerska izjava (Ukoliko postoji partnerstvo)

 

DODATNA DOKUMENTACIJA[1]
Rješenje o registraciji podnosioca projekta

(U slučaju izmjena i dopuna rješenja, isto se dostavlja uz osnovno rješenje o registraciji)

Statut  (U slučaju izmjena i dopuna statuta, dostavlja se trenutno važeća verzija)
Uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (Identifikacijski broj)
Bilans stanja i uspjeha za prethodnu fiskalnu godinu
Narativni godišnji izvještaj za 2020. godinu
Ostali dokumenti (pisma podrške, certifkati, reference) – poželjno ali nije obavezno

 

Jedna organizacija može poslati više projektnih prijedloga po ovoj grant liniji, odnosno javnom pozivu, ali u okviru ovog javnog poziva samo jedan projekat može biti dodijeljen jednoj organizaciji. Jedna organizacija može biti partnerska organizacija na samo jednom projektu pored toga što je glavni aplikant. Moguće je biti partner na dva projekta ako organizacija niti u jednom od projekata nije glavni aplikant.

Organizacije koje su trenutno korisnice grant sredstava u okviru projekta “Misli o prirodi!” mogu aplicirati na ovaj javni poziv pod uslovom da trenutno ispunjavaju sve obaveze koje se odnose na poštivanje procedura i smjernica koje se odnose na implementaciju projekta.

Organizacije koje su u okviru projekta “Misli o prirodi!” korisnice jednog od grantova, i koje nisu ispunile svoje obaveze propisane ugovorom o implementaciji projekta, ne mogu aplicirati na javni poziv. Takođe, organizacije koje trenutno implementiraju projekat u okviru projekta “Misli o prirodi!” mogu dobiti najviše još jedan projekat, odnosno istovremeno mogu implementirati najviše dva projekta.

 1. Kako poslati elektronsku dokumentaciju?

Svi dokumenti koji sadrže potpise i pečate trebaju biti dostavljeni u PDF formatu. Dokumentaciju ne stavljati u ZIP.file ili bilo koji drugi kompresovani format.

Maksimalna veličina maila može biti 10 MB. U slučaju da su dokumenti u prilogu veći od 10 MB, rasporedite dokumente u više mailova s tim da u polje SUBJECT: u prvom mailu upisujete: Inicijative za društvene odgovornosti kompanija_(naziv aplikanta)_x/#, umjesto oznake „x“ upisujete redosljedni broj maila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mailova koje ćete poslati. U tijelu maila navodite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.

 1. Vremenski okvir

Krajnji rok za prijavu je 45 dana od objavljivanja javnog poziva za dodjele grantova za prijavu prijedloga projekata.

Kalendar javnog poziva

(koraci u procesu odabira aplikanata za dodjelu grantova)

Datum
1 Objava javnog poziva na web stranici projekta “Misli o prirodi!” i na web stranici CPCD-a (www.civilnodrustvo.ba). (08/10/2021)
2 Realizacija online info sesije za zainteresirane aplikante. (15/10/2021)
3 Rok za postavljanje pitanja u vezi javnog poziva. (11/11/2021)
4 Rok za postavljanje odgovora na pitanja u vezi javnog poziva. (14/11/2021)
5 Krajnji rok za dostavu dokumentacije za podnošenje prijave prijedloga projekta. (21/11/2021)

(23:59) sati

 

 1. DODATNE INFORMACIJE

U roku podnošenja projektnih prijedloga, aplikanti mogu da izmjene, dopune ili povuku projektne prijedloge. Aplikant podnosi izmjenu, dopuni ili povlačenje sa naznakom jedne opcije [„izmjena/dopuna/povlačenje“ projektnog prijedloga SD003/CSRI/ (ime/naziv aplikanta)].

Kako bi se zaštitio integritet i pravo na privatnost aplikanata za grantove, sve informacije koje se dobiju od aplikanata se smatraju strogo povjerljivim.

Pitanja vezano za javni poziv se mogu poslati najkasnije 10 dana do isteka roka za predaju aplikacija/projektnih prijedloga isključivo putem maila: grantovi@mislioprirodi.ba

Svi odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici projekta minimum 7 dana prije isteka roka za predaju aplikacija/projektnih prijedloga.

 1. ŠTA SE DALJE DEŠAVA SA PROJEKTNIM PRIJEDLOGOM?

Po isteku roka za dostavu projektnih prijedloga, svi aplikanti će proći kroz proces evaluacije od strane izborne komisije i to u segmentima administrativne i tehničko-administrativne evaluacije. Svi aplikanti će dobiti potvrdni email o primitku aplikacije sa listom svih dokumenata koji su prispjeli u prilogu. Ukoliko aplikacija zadovolji administrativni kriterij, radi se tehničko-finansijska evaluacija.

Administrativna evaluacija

Svi projektni prijedlozi pristigli na e-mail grantovi@mislioprirodi.ba  do isteka krajnjeg roka za prijave, a koji sadržavaju potpunu dokumentaciju, bit će uvršteni u dalji proces, odnosno proces tehničko-finansijske evaluacije.

Tehničko-finansijska evaluacija

Svi projektni prijedlozi koji prođu administrativnu evaluaciju će biti procijenjeni od dva evaluatora/ice u skladu sa kriterijima i bodovanjem u ovoj tabeli:

1 RELEVANTNOST br. bodova / maks.br bodova
1.1. Prijedlog projekta je relevantan u odnosu na  ciljeve i prioritete  Javnog poziva. /10
1.2. Projektni prijedlog je relevantan po pitanju potreba i problema vezanih za ciljno područje. Konsultacije sa zainteresiranim stranama su sprovedene. Aplikant ima podršku odgovarajućih institucija. /10
TOTAL /20
2 FINANSIJSKI I OPERATIVNI KAPACITETI
2.1. Aplikant posjeduje iskustvo u implementaciji sličnih projekata u okviru datog tematskog okvira i u vođenju projekata slične veličine. /5
2.2. Aplikant ima znanje i stručnost potrebnu za implementaciju predloženog projekta. Organizacija ima dovoljno osoblja koje ima iskustvo i znanje u datom tematskom okviru. /5
2.3. Aplikant ima dovoljno kapaciteta (uključujući zaposleno osoblje, opremu, radni prostor i mogućnost upravljanja budžetom). /5
2.4. Aplikant ima uspostavljenu saradnju sa institucijama, školama, medijima i drugim organizacijama civilnog društva. Aplikant djeluje na području više općina/opština. /5
TOTAL /20
3 DIZAJN PROJEKTA
3.1. Opšti i specifični ciljevi su jasno definisani. Očekivani projektni rezultati definisani i mjerljivi. /5
3.2. Konzistentna i logična poveznica između ciljeva, očekivanih rezultata i predloženih aktivnosti.  Vanjski rizici i načini njihovog rješavanja su jasno definisani. /5
3.3. Aktivnosti su jasno objašnjene i detaljne. Plan aktivnosti je jasan i realan. /5
3.4. Projektni rezultati su održivi i nakon završetka projekta. /5
  TOTAL /20
4 BUDŽET
4.1. Budžet je jasno predstavljen u excelu i narativno objašnjene sve stavke. /5
4.2. Troškovi su realni i neophodni za sprovedbu aktivnosti. /5
4.3. Odnos između planiranih troškova i rezultata je zadovoljavajući. /10
TOTAL /20
5 DODATNA VRIJEDNOST
5.1. Projekat podrazumijeva angažovanje većeg broja korisnika u aktivnosti i u proces donošenja odluka. Uključeni su volonteri/ke. /5
5.2. Projekat podržava rodnu ravnopravnost, ugrožene kategorije u društvu i jednakost po bilo kojoj drugoj osnovi. /5
5.3. Projektni prijedlog sadrži specifične dodatne vrijednosti, elemente kao što su promocija rodne jednakosti i jednakih mogućnosti, mogućnosti za osobe sa invaliditetom, prava manjina, inovativnost. /10
TOTAL /20
TOTAL /100

 

 1. Proces nakon selekcije aplikanata

Ukoliko se ukaže potreba za određenim modifikacijama projektnog prijedloga (uključujući budžet), CPCD zadržava pravo da o tome pregovara sa aplikantom. Nakon što se završi proces odabira i eventualnih pregovora oko sadržaja projekta, pristupit će se sklapanju ugovora o dodjeli granta kojeg potpisuju obje strane.

Lista organizacija dobitnica granta po svakom pozivu će biti objavljena na web stranici projekta.

Po potpisu ugovora, CPCD će organizovati interaktivnu sesiju sa korisnicima grantova, kao bi prezentovao finansijske, programske i izvještajne procedure. Korisnici grantova će biti upoznati sa smjernicama o upravljanju grant sredstvima i smjernicama koje se odnose na vidljivost projekta. Korisnici grantova će u toku implementacije imati redovne monitoring posjete kako bi se osigurala efektivnost i efikasnost dodijeljenih grantova.

U ovoj fazi, nakon potpisa ugovora, CPCD će uraditi procjenu organizacija, korisnika grantova. Ova procjena će da vrednuje organizacione kapacitete u četiri kategorije: finansijske kontrole, ljudske kapacitete, administrativne procedure i sigurnosne procedure. Ukoliko procjena pokaže nedostatke u nekim kategorijama, organizacija aplikant će uz podršku i instrukcije CPCDa da radi na jačanju svojih kapaciteta.

Lista aneksa

Annex-1-Prijedlog-projekta

Annex-2-Budžet

Annex-3-Partnerska-izjava.docx.doc

 

[1]Aplikanti koji uđu u uži izbor će morati dostaviti ovjerene kopije obavezne dokumentacije

Pin It on Pinterest

Share This