Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga dizajna u okviru projekta Misli o prirodi! SD 003 01/2020

02. jul, 2020

Sarajevo, 2. 7. 2020.
Protokol br: 758/2020

Predmet Kreiranje liste odobrenih ponuđača za pružanje usluga dizajna u okviru projekta Misli o prirodi!
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
U okviru projekta Misli o prirodi!          Think Nature!
Lokacija isporuke Marka Marulića br.2/III, Sarajevo
Kontakt osoba Dajana Cvjetković
Kontakt informacije dajana.cvjetkovic@cpcd.ba
Datum objave zahtjeva za ponudu 2.7.2020.
Krajnji rok za dostavu ponuda 14.7.2020. do 15:00h

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom Misli o prirodi! (eng. Think Nature!), kojim doprinosi povećanju uticaja civilnog društva na zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini. Sveobuhvatni program ima tri pravca djelovanja koja su raspoređena u 5 projektnih stubova. Prvi pravacje  usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje u fokusu svog djelovanja imaju zaštitu okoliša, a djeluju u saradnji sa drugim organizacijama, lokalnim nivoima vlasti, donosiocima odluka, zagađivačima i svim zainteresovanim stranama i obuhvata dva stuba zagovaranje i Eko HUBovi. Drugi pravac je podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša, posebno kod mladih ljudi koji su najznačajniji pokretaći promjena te će rad sa njima biti organizovan institucionalno, kroz saradnju sa školama i vaninstitucionalno putem medija, društvenih mreža i aktivnosti u lokalnim zajednicama. Drugi pravac obuhvata dva stuba: Eko škole i mladi Treći pravac djelovanja je rad sa medijima na osiguravanju kvalitetnije i brojnije zastupljenosti tema vezanih za okoliš u medijskom prostoru u BiH. Projekat finansira Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona KM.

Više o projektu na: www.mislioprirodi.ba

Predmet nabavke:

Kreiranje liste odobrenih ponuđača za pružanje usluga dizajna u okviru projekta Misli o prirodi!

Vizualeni identitet projekta je veoma značajna komponenta i prožima se kroz sve projektne stubove i kreira generalnu sliku projekta u javnosti, sa fokusom na kampanju za mlade koja će biti implementirana u kontinuitetu od augusta 2020 do augusta 2022. godine.

Cilj kampanje za mlade jeste motivisati i mobilisati mlade osobe starosti od 15 do 30 godine na djelovanje u oblasti zaštite okoliša, sa fokusom na njihovi individualno djelovanje ili priključivanje aktivnostima 10 Eko HUBova koji su već počeli sa radom.

Kampanja će pružiti informativne i edukativne okvire mladim osobama kako bi se osnažila njihova svijest o važnosti njihovog aktivnog učešća u prepoznavanju i rješavanju pitanja zaštite okoliša i prirode u lokalnim sredinama. Aktivnosti predviđene kampanjom će dati širi uvid mladim osobama kako svakodnevnim pametnim i okolišno prihvatljivim odlukama mogu pozitivno utjecati na vlastiti život, ali i život svoje porodice, prijatelja i lokalne zajednice.

Ključne poruke i aktivnosti kampanje usmjerene su primarno prema mladim osoba starosti od 15 do 30 godina. Za primarne ciljne grupe kampanje predviđeni/e su učenici/e srednjih škola, studenti/ce, aktivisti/kinje iz lokalnih zajednica, članovi/ice studentsih asocijacija i organizacija srednjoškolaca, Vijeće mladih FBiH i Omladinski savjet RS. Kao sekundarne ciljne grupe, kampanja će targetirati medije, obrazovne institucije, predstavnike vlasti , organizacije civilnog društva, roditelje, kao i širu zainteresovanu javnost.

Kampanja za mlade je sastavni dio komunikacijskog plana projekta koji ima nekoliko specifičnih ciljeva:

 1. Animirati civilni sektor na intenzivniji angažman u oblasti zaštite okoliša
 2. Animirati mlade na veći angažman u pitanjima zaštite okoliša
 3. Animirati predstavnike vlasti na veći angažman u kreiranju rješenja u oblasti zaštite okoliša
 4. Podsticati na veći angažman medija i medijskih djelatnika u promovisanju tema iz oblasti zaštite okoliša
 5. Informisati građane i građanke o važnosti zaštite okoliša i životne sredine
 6. Ukazivati na važnost jednakog angažmana oba spola u pitanjima zaštite okoliša
 7. Osigurati vidljivost projekta Misli o prirodi“ u javnoj sferi

Svi navedeni ciljevi i prateće aktivnosti imaju snažnu komponentu vizuelnog identiteta zbog čega je iznimno bitno osigurati kvalitetan, zanimljiv, mladima prilagođen dizajn koji odražava ciljeve projekta i doprinosi njihovom ostvarenju.

Usluge dizajna uključuju, ali se ne ograničavaju, na slijedeće:

 1. Dizajn vizuelnog identiteta kampanje
 2. Dizajn bilborda, reklama i postera
 3. Dizajn brošura, publikacija, priručnika, liflet, booklet
 4. Dizajn naljepnica, poloča za škole, etiketa i zabilježivača
 5. Dizajn vizuala za društvene mreže i online medije
 6. Dizajn pozadine za PowerPointPresentations
 7. Dizajn certifikata, diploma i zahvalnica
 8. Dizajn naljepnica za viber, okvira za društvene mreže (facebook i Instagram)
 9. Dizajn promotivnih materijala za konferencije, sastanke i edukacije
 10. Dizajn uvodnog i završnog dijela svih video materijala

Ponuđači koji budu odabrani za listu ponuđača za pružanje usluge dizajna će nakon selekcije dobiti:

 1. Mail potvrde da se nalaze na listi najpovoljnijih ponuđača za pružanje usluge dizajna u okviru projekta Misli o prirodi! i da su odabrani na period august 2020 – august 2022
 2. Za svaku pojedinačnu uslugu koja bude potrebna projektnom timu će se kreirati pojedinačni upit jednom odabranom ponuđaču ili više njih, ovisno o specifičnosti dizajna i prethodnom iskustvu ponuđača u toj specifičnoj oblasti
 3. Najpovoljniji ponuđač za pružanje usluge dizajna sa liste unaprijed odabranih ponuđača će biti odabran na osnovu kriterija, cijena i vrijeme isporuke
 4. Za svaku pojedinačnu uslugu će se vršiti plaćanje po obavljenom poslu na osnovu isporučene fakture
 5. Biće plaćena samo ona usluga koja bude odobrena od strane CPCDa i donatora kao valjana.

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespodencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa iskazivanjem interesa za pružanje usluge dizajna, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do srijede 8. jula  2020. godine do 15:00 h.

Kontakt osoba: Dajana Cvjetković, dajana.cvjetkovic@cpcd.ba

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, biće objavljeni web stranici www.civilnodrustvo.ba. i www.mislioprirodi.ba

Priprema ponude za iskazivanje interesa:

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima poziva za iskazivanje interesa. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača i kontakt informacije pravnog subjekta.

Ponuđači su dužni dostaviti cijenu ponude u skladu sa svim karakteristikama ponude navedenim u obrascu Ponuda okvirne cijene usluga. U slučaju da ponuđač ne odgovori ovom zahtjevu,  njegova ponuda će biti odbačena.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude pisanim putem u formi izvaje sa potpisom i pečatom pravnog lica.

Period važenja ponude:

Okvirna cijena ponude važi godinu dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude. Cijene navedene u ponudi će se u procesu konkretne nabavke koristi kao referalna tačka za određivanje konačne cijene usluge.

Za svaku narednu godinu će se formirati nova okvirna cijena ponude.

Tehnička ponuda:

Tehnička ponuda se dostavlja u slobodnoj formi i sadrži slijedeće informacije:

 1. Portfolio dosadašnjih proizvoda ponuđača koji predstavljaju jednu ili više usluga traženih ovim pozivom,
 2. Reference koje potvrđuju iskustvo ponuđača u pružanju uslge dizajna,
 3. Nagrade i priznanja dobijena u oblasti dizajna.

Ponuda okvirne cijene usluga:

Ponuda okvirne cijene usluga se dostavlja na obrascu Aneks 1.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). U cijenu ponude trebaju biti uračunati svi troškovi predmeta ponude. Cijene se iskazuju sa PDV-om ako je ponuđač PDV obveznik.

Ukoliko ponuđač nudi popust ili gratis uslugu, to treba biti naznačeno u ponudi. Popust je moguće izraziti u procentima u odnosu na svaku jediničnu cijenu, te definisati iznos u KM, a moguće je definisati i popust u gratis uslugama kojima treba pridružiti novčanu protuvrijednost.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijene, smatraće se da ga nije ni ponudio.

U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Tehnička ponuda i Ponuda okvirne cijene usluga trebaju biti dostavljene u PDF formati.

Uslovi za kvalifikaciju ponuđača:

Ugovarač će odbiti ponudu, ukoliko je ponuđač, koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati poklon nekom od uposlenika kod ugovarača, u vidu novčanog iznosa ili nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na sam tok postupka nabavke.

U slučaju da ponuda, koju ugovarač primi u toku postupka nabavke, prouzrokuje ili može prouzrokovati sukob interesa, u skladu sa vežećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovarač će postupiti u skladu sa propisima.

Rok za donošenje odluke o izboru:

Ugovorač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 5 dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnije u roku od 7 dana putem emaila.

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

CPCD će kreirati listu najpovoljnijih ponuđača za uslugu dizajna diverzifikovanu po specifičnim uslugama za svakog pojedinačnog ponuđača. Za svaku pojedinačnu uslugu će CPCD uputi direktan upit za ponudu i rok isporuke na osnovu čega će se pisanim putem dogovoriti uslovi rada i isporuke usluge, kao i cijena. Plaćanje će se vršiti po završenom poslou, odnosno tek nakon odobrenja dizajna od strane CPCDa i donatora. Dizajn koji ne bude prihvaćen neće biti ni plaćen, ali ni korišten u radu CPCDa. Plaćanja će se vršiti na osnovu isporučene fakture.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu najboljeg kvaliteta usluga za ponuđenu cijenu.

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju putem e-maila, sa naznakom:

Prijava na javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga dizajna  SD 003 01/2020/II

E mail za dostavu ponuda: info@mislioprirodi.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 14.07.2020. 15:00

Aneks 1 – Ponuda okvirne cijene usluga SD 003 01_2020_II

Pin It on Pinterest

Share This