Potpisan sporazum o saradnji s Gradom Zenica

02. mar, 2021

Eko forum Zenica i grad Zenica potpisali su sporazum o saradnji. Prioriteti saradnje su borba za zdrav okoliš, uz uvažavanje principa održivog razvoja i balansa između ekonomskog prosperiteta i zaštite okoliša i ljudskog zdravlja, participativna demokratija zaštite okoliša, transparentnost i poštivanje zakona. Pozivamo i druge nivoe vlasti i nevladine organizacije da zajednički rade na unapređenju međusobne saradnje u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima.

Saradnja između civilnog društva i institucija vlasti na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa praksa je koja jača demokratske vrijednosti korisne za sve učesnike saradnje, a u interesu građana. Javna odgovornost podrazumijeva kontinuirano pozivanje donosilaca odluka, vlasti i zagađivača da u svoje procese uključe civilno društvo. Samo učešćem građana u svim procesima mogu se postići dugoročne promjene.

Rješavanje problema zaštite okoliša trajni je zadatak cijelog društva, od institucija vlasti, preko organizacija civilnog društva, pa sve do samih građana. Kako bismo ostvarili naše ciljeve, otvoreni smo za saradnju i dijalog sa svima koji mogu doprinijeti zaštiti okoliša.
Na poziv gradonačelnika Grada Zenice održan je sastanak 3.2.2021. godine u prostorijama gradske uprave, na kojem smo razgovarali o ključnim problemima zaštite okoliša u Zenici:

  • Kvalitet zraka u gradu i oprema za monitoring
  • Strateško-planski dokumenti (KEAP, LEAP, Plan upravljanja otpadom)
  • Industrijska deponija Rača
  • Uspostava zaštićenih područja na teritoriji grada
  • Hidroelektrana “Janjići”

Rezultat tog sastanka je sporazum o saradnji, koji smo kreirali na osnovu Strategije o pratnerstvu između općine Zenica i građana iz 2008. godine.

Ovaj sporazum predstavlja osnovu za dalje djelovanje u interesu građana i zaštite okoliša, a može poslužiti kao model za novi pristup saradnje civilnog društva i institucija vlasti. Namjeravamo ovakve sporazume potpisati i sa drugim nivoima vlasti, ukoliko budu otvoreni za saradnju.

Pin It on Pinterest

Share This