Poboljšanje stanja okoliša jedan od tri strateška cilja Strategije razvoja ZDK 2021 – 2027

11. nov, 2020

Poboljšanje trenutnog stanja okoliša, povećanje energijske efikasnosti i unapređenje javne infrastrukture jedna je od tri strateška cilja Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona 2021 – 2027 koju je Vlad usvojila na 83. sjednici održanoj 6. novembra.

Kako je navedeno u saopštenju, usvajanjem ove Strategije, Vlada ZDK je postala prva kantonalna vlada u Federaciji BiH koja je izradila i usvojila Strategiju razvoja za budući sedmogodišnji period.

“Strategiju razvoja usvojili smo kao integrisani, multisektorski strateški dokument, koji nam osigurava osnovu za definisanje javnih politika, primjenu integralnog pristupa razvoju teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, sa posebno obrađenim aspektima djelovanja u kriznim situacijama i planiranja u dinamičnom okruženju”, izjavio je premijer po ovlaštenju Mirnes Bašić, ističući da razvojna vizija Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene.

Da bi Strategija stupila na snagu potrebno je još njeno usvajanje od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Vizija razvoja iz Strategije će se realizovati kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša, uz puno uvažavanje interesa javne uprave. Osim navedenog cilja o zaštiti okoliša, kao strateški ciljevi se navode osiguranje resursno efikasnog i održivog ekonomskog razvoja uz jačanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva; te unapređenje kvaliteta života i osiguranje jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja.

Operativni koraci za ostvarenje vizije razvoja i strateških ciljeva razrađeni su kroz 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta. Strategija razvoja je u svim navedenim elementima usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno sa strateškim ciljevima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i sa nacrtom dokumenta Okvir Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Izrada Strategije razvoja započela je početkom 2020. godine, na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja, koju je Vlada donijela u decembru 2019. godine. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a učesnici u procesu izrade su kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave u Kantonu, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te brojni socio-ekonomski partneri. U toku izrade Strategije razvoja provedena su dva ciklusa javnih konsultacija. Prvi ciklus je obuhvatio javne konsultacije o Nacrtu Strateške platforme i Situacione analize i proveden je u periodu maj-juni 2020. godine, dok se drugi ciklus javnih konsultacija odnosio na Nacrt Strategije razvoja i proveden je u septembru 2020. godine, te je time kreiran kvalitetan strateški okvir za budući razvoj Zeničko-dobojskog kantona.

Pin It on Pinterest

Share This