Petnaest godina borbe za zdrav okoliš kao ljudsko pravo

11. dec, 2023

Danas, 11. decembra, navršilo se tačno petnaest godina od osnivačke skupštine udruženja građana “Eko forum Zenica”. Udruženje je osnovano na inicijativu grupe građana: Hasan Kreho, dr Harun Drljević, Fahrudin Duran, Sanja Stević i Hamdija Beganović.

U proteklih petnaest godina, kroz udruženje je prošao veliki broj aktivista, volontera i simpatizera, od koji neki nažalost više nisu s nama: Fahrudin Duran, Zlatan Arnautović, Belma Bulić-Ferhatović.

Udruženje je realizovalo i realizuje veliki broj projekata, samostalno ili u saradnji s drugim partnerskim organizacijama. Udruženje je član nekoliko mreža: Eko-BiH, mreža Arhus centara, Koalicija za zaštitu rijeka u BiH, mreža Eko hubova “Misli o prirodi!”, mreža za zaštitu prirode BiH, te Global Steel Coalition.

Izradili smo veliki broj publikacija, studija, analiza i izvještaja, koji se mogu naći na našoj web stranici.

Uspostavili smo konstruktivan dijalog sa brojnim akterima, od institucija vlasti svih nivoa, međunarodnih organizacija i stranih ambasada, ali i nekih zagađivača, sve sa ciljem postizanja većih standarda u zaštiti okoliša i praktičnoj primjeni principa Arhuške konvencije.

Naš rad prate brojni domaći i strani mediji. O nama je objavljen veliki broj reportaža, dokumentarnih filmova i članaka u Italiji, Velikoj Britaniji, Češkoj, Austriji, Francuskoj, Holandiji, Luksemburgu, Srbiji, Danskoj, Njemačkoj, SAD, Belgiji, Švedskoj, Turskoj, Škotskoj i Libanu.

Rezultati na koje možemo biti ponosni, jer je naš aktivizam doprinio njihovoj realizaciji, su:

 • Smanjen broj dana u godini sa koncentracijama SO2 iznad dozvoljene granice za dnevni prosjek sa 252 (2014. godine) na 19 (2022. godine)
 • Ugradnja filtera na postrojenja ArcelorMittal Zenica (visoka peć, aglomeracija, BOF čeličana, toplana)
 • Usvajanje Zakona o zaštiti okoliša FBiH koji sadrži strožije odredbe u odnosu na prethodni zakon
 • Izmjene Pravilnika o monitoringu emisija FBiH
 • Izrada i usvajanje izvještaja o realizaciji KEAP ZDK po metodologiji koju smo mi predložili kroz naš alternativni izvještaj
 • Uvođenje obaveze rokova za realizaciju mjera u okolinskim dozvolama i obaveze primjene najboljih raspoloživih tehnika (BAT) EU u industrijskim postrojenjima u FBiH
 • Javno objavljivanje izvještaja o emisijama velikih zagađivača u FBiH
 • Posađeno nekoliko stotina sadnica odraslog drveća u urbanom području grada Zenice
 • Uveden sistem za redovan odvoz otpada sa Smetova
 • Izvršena valorizacija prirodnih vrijednosti za proglašenje zaštićenog područja Babina-Tvrtkovac
 • Započeta naučna istraživanja o uticaju zagađenja na zdravlje stanovništva, sa mjerenjima organskih polutanata
 • Izrađen i objavljen registar postrojenja i zagađenja u ZDK
 • Zaštita okoliša postala je jedna od aktuelnijih tema u javnom diskursu

Neke naše inicijative i kampanje još nismo završili i na njima namjeravamo raditi u narednom periodu:

 • Postizanje cilja za kvalitet zraka – manje od tri dana godišnje sa koncentracijama SO2 iznad dozvoljene granice za dnevni prosjek, a godišnji prosjeci svih drugih zagađujućih materija manji od tolerantnih vrijednosti
 • Ugradnja filtera na koksari, uređaja za tretman otpadnih voda i sanacija deponije Rača
 • Revizija okolinskih dozvola za sve zagađivače koji krše propise
 • Izmjene i dopune Plana interventnih mjera za epizode povećane zagađenosti zraka
 • Proglašenje zaštićenog područja Babina-Tvrtkovac
 • Uspostavljanje Javne ustanove za zaštićena područja na teritoriji ZDK
 • Izmjene prostornog plana ZDK – preispitivanje potrebe za 77 hidroelektrana u ZDK
 • Remedijacija tla zagađenog teškim metalima
 • Potpuno opremanje i jačanje kapaciteta Centra za okoliš ZDK
 • Ažuriranje Registra postrojenja i zagađenja ZDK novijim podacima
 • Strategije, akcioni planovi i prostorno-planski dokumenti se implementiraju i redovno se prati njihova primjena
 • Građani svih uzrasta su zainteresovani, informisani i aktivno učestvuju u zaštiti okoliša

Izvor: ekoforumzenica.ba

Pin It on Pinterest

Share This