Otvoreni poziv: Predprodukcija, produkcija i post produkcija video sadržaja

26. jul, 2021

Sarajevo 26.07.2021.
Protokol br: 1119

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda SD 003 05/2021

 1. Opis nabavke i vremenski raspored
Predmet Predprodukcija, produkcija i post produkcija video sadržaja
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva/CPCD
Projekat Misli o prirodi!
Referenca poziva SD 003 05/2021
Lokacija isporuke prijava@cpcd.ba
Kontakt osoba Tarik Moćević

e-mail: tarik.mocevic@cpcd.ba

Datum slanja Zahtjeva za dostavu ponuda 26.7.2021.
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 14 dana
Krajnji rok za dostavu ponuda 15.8.2021. do 23:59

 

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom „Misli o prirodi!“, kojim doprinosi povećanju  uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina (BiH) ratificirala. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, eko hubovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo.

U okviru komponente Eko HUBovi jedna od aktivnosti je i kampanja „Ja sadim, a ti?“ koja je nastala kao odgovor na pandemiju COVID-19. Više informacija o kampanji možete pronaći ovdje.

Predmet nabavke:

Ova nabavka podrazumijeva predprodukciju, produkciju i post produkciju video sadržaja različitih formata koji će se kreirati u periodu od augusta do decembra 2021 godine.

S obzirom na različite komponente u okviru projekta „Misli o prirodi!“, kreirat će se različite forme video sadržaja koje podrazumijevaju:

 1. Predprodukciju, produkciju i post produkciju video sadržaja na terenu ili u toku samog događaja
 2. Predprodukciju, produkciju i post produkciju video sadržaja u formi tutorijala
 3. Predprodukciju, produkciju i post produkciju video sadržaja u formi animacija (koristeći templejte – audio vizualizirani radovi) sa već dostupnim materijalima.

Unaprijed odabrani ponuđači usluga moraju osigurati da se usluge pružaju prema najvišem profesionalnom standardu, poštujući sve upute dane od strane CPCD-a.

Uslovi angažmana:

Pravo prijave imaju pravna i fizička lica (pojedinac ili tim) koja se bave uslugama predprodukcije, produkcije i post produkcije video sadržaja. Ponuđač šalje jednu tehničku specifikaciju i finansijsku ponudu.

CPCD će odabrati veći broj dobavljača, pod uvjetom da dovoljno ponuda ispunjava zadane kriterije.

Vrsta angažmana

Izabrani ponuđač/i će biti angažiran/i na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji/ugovora o djelu za svaki pojedinačni posao, a plaćanje će se vršiti na osnovu dostavljene otpremnice/ispostavljene fakture i potvrde o izvršenom poslu.

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespondencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa pružanjem usluga, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do dana 1.8. 2021. godine do 14:00 h.

Kontakt osoba: Tarik Moćević, e-mail: tarik.mocevic@cpcd.ba

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, biti će objavljeni na web stranicama: CPCD-a www.civilnodrustvo.ba i projektnoj stranici www.mislioprirodi.ba najkasnije do 2. augusta 2021. godine do 12:00 h.

Priprema ponude:

Ponude se podnose elektronski na email adresu naznačenu u sekciji “Način dostavljanja ponude”, a ponuda treba da sadži sljedeće dokumente:

 1. CV pojedinca/ke ili tima (sa naglaskom na iskustvo vezano za kreiranje video sadržaja)
 2. Tehničku ponudu sa referencama
 3. Finansijsku ponudu
 •  Tehnička specifikacija/ponuda

Jedan od važnih priloga ovog javnog poziva jeste tehnička specifikacija/ponuda u kojoj se nalaze specifikacije koje su potrebne za ovu vrstu nabavke. Na prvoj stranici dokumenta opisano je kako se on popunjava. U okviru tehničke specifikacije potrebno je dostaviti linkove video sadržaja sa primjercima (maksimaln 6 linkova u zadnje 4 godine).

 • Finansijska ponuda

Kao dodatak ovom javnom pozivu nalazi se finansijska ponuda.

Ponuđač u koloni “KM (bruto)” obojenoj u plavo unosi cijene za svaku navedenu stavku.

Naknade navedene u finansijskoj ponudi su konačne i ne podliježu promjenama.

Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama (skeniran dokument Prijavni obrazac). Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. SD 003 03/2021“.

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe do 31.12.2021. godine.

Rok za donošenje odluke o izboru ponuđača:

Ugovarač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača u roku od 7 radnih dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabrane ponuđače obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnije u roku od 8 dana od dana zatvaranja poziva. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Za svaku narudžbu, CPCD će odabrati između unaprijed odabranih ponuđača odgovarajućeg dobavljača koji dokazano nudi najbolju ponudu za zahtjev prema kriterijima:

– kvaliteta (uključujući: sposobnost, stručnost, dosadašnja iskustva, raspoloživost resursa)
– dostupnost (uključujući, bez ograničenja, sposobnost poštivanja traženih rokova i, gdje je to relevantno, geografski položaj); i
-cijena.

Svaki put kad se pošalje obrazac za narudžbu, izabrani davatelj se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga poslao ponudu CPCD-u u roku od 1 (jednog) radnog dana nakon prijema. Ako dobavljač nije u mogućnosti da primi narudžbu ili ako se u njegovo ime ne da odgovor u njegovo ime, CPCD može pozvati drugog dobavljača koristeći iste kriterije, i tako sve dok se ne ugovori sa odgovarajućim dobavljačem.

Rokovi plaćanja će se precizirati ugovorom po angažmanu.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijim ponudama na osnovu slijedećih kriterija:

 • Sveobuhvatnost i kvalitet ponude
 • Reference (dostavljeni linkovi video sadržaja)
 • Iskazane cijene
 • Dostupnosti

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju emailom na adresu prijava@cpcd.ba sa naznakom u SUBJECTu maila:

Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 05/2021 (naziv ponuđača)

U tijelu maila se navode nazivi svih dostavljenih dokumenata, a dokumenti se imenuju kao što su nabrojani u sekciji „Priprema ponude“.

Svi dokumenti koji sadrže potpise i pečate trebaju biti dostavljeni u PDF formatu. Finansijske ponude se dostavljaju u Excel dokumentima. Dokumentaciju ne stavljati u ZIP.file ili bilo koji drugi kompresovani format.

Maksimalna veličina maila može biti 10 MB. U slučaju da su dokumenti u prilogu veći od 10 MB, rasporedite dokumente u više mailova s tim da u polje SUBJECT: u prvom mailu upisujete: Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 05/2021 (naziv ponuđača)_x/#, umjesto oznake „x“ upisujete redoslijedni broj maila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mailova koje ćete poslati. U tijelu maila navodite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.

Krajnji rok za dostavljanje je 15.08.2021. godine do 23:59 sati

 

Prilozi:

Annex-1-Tehnicka-ponuda
Annex-2-Finansijska-ponuda

Pin It on Pinterest

Share This