Otvoreni poziv: Predprodukcija, produkcija i post produkcija video sadržaja

31. jan, 2022

Sarajevo 31.1.2022. g

Protokol br: 65/2022

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda SD 003 01/2022

 1. Opis nabavke i vremenski raspored
Predmet Predprodukcija, produkcija i post produkcija video sadržaja
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva/CPCD
Projekat Misli o prirodi!
Referenca poziva SD 003 05/2021
Lokacija isporuke prijava@cpcd.ba
Kontakt osoba Dejan Filipović

e-mail: dejan.filipovic@cpcd.ba

Datum objave javnog poziva 31.1.2022.
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 15 dana
Krajnji rok za dostavu ponuda 15.2.2022. do 23:59

 

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom „Misli o prirodi!“, kojim doprinosi povećanju  uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina (BiH) ratificirala. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, eko hubovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo.

U okviru komponente Eko HUBovi jedna od aktivnosti je i kampanja „Ja sadim, a ti?“ koja je nastala kao odgovor na pandemiju COVID-19. Više informacija o kampanji možete pronaći ovdje.

Predmet nabavke:

Ova nabavka podrazumijeva predprodukciju, produkciju i post produkciju video sadržaja različitih formata koji će se kreirati u periodu od marta do augusta 2022. godine.

S obzirom na različite komponente u okviru projekta „Misli o prirodi!“, kreirat će se različite forme video sadržaja koje podrazumijevaju:

 1. Predprodukciju, produkciju i post produkciju video sadržaja na terenu ili u toku samog događaja (ovdje se podrazumijevaju intervjui, dokumentarni prilozi, snimanje konferencija/ događaja sa različitom dinamikom).
 2. Predprodukciju, produkciju i post produkciju video sadržaja u formi tutorijala (različita dinamika).
 3. Predprodukciju, produkciju i post produkciju video sadržaja u formi animacija (koristeći templejte – audio vizualizirani radovi) sa već dostupnim materijalima.

 

Unaprijed odabrani ponuđači usluga moraju osigurati da se usluge pružaju prema najvišem profesionalnom standardu, poštujući sve upute dane od strane CPCD-a.

Uslovi angažmana:

Pravo prijave imaju pravna i fizička lica (pojedinac ili tim) koja se bave uslugama predprodukcije, produkcije i post produkcije video sadržaja. Ponuđač šalje jednu tehničku specifikaciju i finansijsku ponudu.

CPCD će odabrati veći broj dobavljača, pod uvjetom da dovoljno ponuda ispunjava zadane kriterije.

CPCD će na osnovu dostavljenih primjeraka video sadržaja, odlučiti kojeg ponuđača će moći kontaktirati za kreiranje specifične forme video sadržaja.

Vrsta angažmana

Izabrani ponuđač/i će biti angažiran/i na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji/ugovora o djelu za svaki pojedinačni posao, a plaćanje će se vršiti na osnovu dostavljene otpremnice/ispostavljene fakture i potvrde o izvršenom poslu.

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespondencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa pružanjem usluga, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do dana 8.2.2022. godine do 14:00 h.

Kontakt osoba: Dejan Filipović, e-mail: dejan.filipovic@cpcd.ba

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, biti će objavljeni na web stranicama: CPCD-a www.civilnodrustvo.ba i projektnoj stranici www.mislioprirodi.ba najkasnije do 9. februara 2022. godine do 12:00 h.

Priprema ponude:

 

Ponude se podnose elektronski na email adresu naznačenu u sekciji “Način dostavljanja ponude”, a ponuda treba da sadži sljedeće dokumente:

 

 1. CV pojedinca/ke ili tima (sa naglaskom na iskustvo vezano za kreiranje video sadržaja)
 2. Tehničku ponudu sa referencama
 3. Finansijsku ponudu

 

 •  Tehnička specifikacija/ponuda

Jedan od važnih priloga ovog javnog poziva jeste tehnička specifikacija/ponuda u kojoj se nalaze specifikacije koje su potrebne za ovu vrstu nabavke. Na prvoj stranici dokumenta opisano je kako se on popunjava. U okviru tehničke specifikacije potrebno je dostaviti linkove video sadržaja sa primjercima za one forme za koje smatrate da imate iskustva i da ih možete kreirati.

 • Finansijska ponuda

Kao dodatak ovom javnom pozivu nalazi se finansijska ponuda.

Ponuđač u koloni “KM (neto)” obojenoj u plavo unosi cijene za svaku navedenu stavku.

Naknade navedene u finansijskoj ponudi su konačne i ne podliježu promjenama.

Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Napomena: Kada je u pitanju odlazak na teren, CPCD će pored ponude za kreiranje video sadržaja, dodatno dodati iznos putnih troškova prema sljedećoj računici: broj km * 0,25 KM * 2.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama (skeniran dokument Prijavni obrazac). Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. SD 003 01/2022“.

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe do 31.8.2022. godine

Rok za donošenje odluke o izboru ponuđača:

Ugovarač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača u roku od 7 radnih dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabrane ponuđače obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnije u roku od 8 dana od dana zatvaranja poziva. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Za svaku narudžbu, CPCD će odabrati između unaprijed odabranih ponuđača odgovarajućeg dobavljača koji dokazano nudi najbolju ponudu za zahtjev prema kriterijima:

– kvaliteta (uključujući: sposobnost, stručnost, dosadašnja iskustva, raspoloživost resursa)
– dostupnost (uključujući, bez ograničenja, sposobnost poštivanja traženih rokova i, gdje je to relevantno, geografski položaj); i
-cijena.

Svaki put kad se pošalje obrazac za narudžbu, izabrani davatelj se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga poslao ponudu CPCD-u u roku od 1 (jednog) radnog dana nakon prijema. Ako dobavljač nije u mogućnosti da primi narudžbu ili ako se u njegovo ime ne da odgovor u njegovo ime, CPCD može pozvati drugog dobavljača koristeći iste kriterije, i tako sve dok se ne ugovori sa odgovarajućim dobavljačem.

Rokovi plaćanja će se precizirati ugovorom po angažmanu.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijim ponudama na osnovu slijedećih kriterija:

 • Sveobuhvatnost i kvalitet ponude
 • Reference (dostavljeni linkovi video sadržaja)
 • Iskazane cijene
 • Dostupnosti

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju emailom na adresu prijava@cpcd.ba sa naznakom u SUBJECTu maila:

Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2022 (naziv ponuđača)

U tijelu maila se navode nazivi svih dostavljenih dokumenata, a dokumenti se imenuju kao što su nabrojani u sekciji „Priprema ponude“.

Svi dokumenti koji sadrže potpise i pečate trebaju biti dostavljeni u PDF formatu. Finansijske ponude se dostavljaju u Excel dokumentima. Dokumentaciju ne stavljati u ZIP.file ili bilo koji drugi kompresovani format.

Maksimalna veličina maila može biti 10 MB. U slučaju da su dokumenti u prilogu veći od 10 MB, rasporedite dokumente u više mailova s tim da u polje SUBJECT: u prvom mailu upisujete: Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2022 (naziv ponuđača)_x/#, umjesto oznake „x“ upisujete redoslijedni broj maila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mailova koje ćete poslati. U tijelu maila navodite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.

Krajnji rok za dostavljanje je 15.2.2022. godine do 23:59 sati.

Prilozi:

Annex-1-Tehnicka-ponuda
Annex – 2 -Finansijska ponuda

 

Pin It on Pinterest

Share This