Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda: Izbor konsultanata za Eko škole

20. okt, 2020

Sarajevo, 20.10.2020.
Protokol br: 1155/2020

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 05/2020

Predmet Izbor dva para konsultanata/ica za pripremu i realizaciju 4 edukacije za škole, stručnu podršku školama tokom kreiranja i implementacije Certifikacijskog mehanizma Eko škola i certificiranja 36 škola
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
U okviru projekta Misli o prirodi!
Lokacija isporuke Marka Marulića 2/III, Sarajevo
Kontakt osoba Sabina Jukan
Kontakt informacije sabina.jukan@cpcd.ba
Datum objave zahtjeva za ponudu 20. oktobar 2020.
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 14 radnih dana
Krajnji rok za dostavu ponuda 6. novembar 2020. do 14:00h


Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom „Misli o prirodi!“, kojim doprinosi povećanju  uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina (BiH) ratificirala. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, eko hubovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo. Projekat finansira Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona KM.

U okviru komponente Eko škole za aktivnosti: edukacija za škole, stručna podrška školama za kreiranje i implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola i certificiranje škola potrebna nam je stručna podrška konsultanata koji mogu odgovoriti zahtjevima poziva.

Predmet nabavke:

Angažman u okviru ove nabavke usluga podrazumijeva sljedeće zadatke:

 • Pripremu i realiziranje 4 dvodnevne edukativne radionice za škole u periodu novembar 2020. godine – januar 2021. godine u Mostaru, Banjoj Luci, Zenici i Sarajevu (Priprema uključuje kreiranje prezentacije Priručnika za implementaciju Certifikacijskog mehanizma (CM) Eko škola u BiH, analizu upitnika ocjene stanja okoliša 36 škola i usaglašavanje agende edukacija sa projektnim timom. Realiziranje edukacije podrazumijeva upoznavanje predstavnika/ica škola o svakom koraku iz Priručnika za implementaciju CM Eko škola u BiH, prezentaciju analize stanja okoliša za svaku školu te uvod za izradu Akcionog eko plana za svaku, 3 dana po radionici za pripremu i realizaciju.
 • Stručnu podršku za 36 škola širom BiH u periodu od 20 mjeseci, novembar 2020. godine – juni 2022. godine (Stručna podrška podrazumijeva pružanje online stručnih savjeta školama tokom kreiranja i implementiranja Akcionog eko plana, te monitoring posjete školama minimalno 1 posjeta po školi)
 • Certifikacijske posjete u 36 škola u zadnjoj projektnoj 2022. godini, januar – juli 2022. (Ovo podrazumijeva jednu posjetu školama, pregled dokumentacije i razgovori sa uključenima u program Eko škola u BiH u svakoj školi te pisanje evaluacionog izvještaja sa prijedlogom za stepen certifikacije škole prema CPCDu).

Javni poziv za prijavu i izbor škola je u toku, a škole koje će biti uključene u aktvinosti mogu dolaziti iz sljedećih jedinica lokalne samouprave: Banja Luka, Blagaj, Centar-Sarajevo, Čapljina, Čelinac, Derventa, Glamoč, Gradiška, Grude, Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Jablanica, Jezero, Kakanj, Konjic, Kozarska Dubica, Laktaši, Ljubinje, Ljubuški, Maglaj, Mostar, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad-Sarajevo, Novo Sarajevo, Pale, Posušje, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Srbac, Stolac, Šipovo, Široki Brijeg, Tešanj, Trebinje, Usora, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Obzirom da se radi o setu aktivnosti u dužem vremenskom periodu za izvršenje navedenih zadataka potrebna su nam 4 konsultanta/ice koji/e će navedene poslove obavljati u 2 para. Jedan par konsultanata/ica biti će odgovoran za realizaciju zadataka kako slijedi:

 • Dvije radionice, jedna u Mostaru 8. i 9. decembra 2020. godine, a druga u Banjoj Luci 15. i 16. decembra
 • Stručna podrška za 18 škola iz različitih gradova u BiH u periodu novembar 2020 godine – juni 2022. godine
 • Certifikacijske posjete u 18 škola iz različitih krajeva BiH u zadnjoj projektnoj 2022. godini, januar-juli 2022. godine

Drugi par konsultanata/ica biti će odgovoran za realizaciju zadataka kako slijedi:

 • Dvije radionice, jedna u Zenici, druga u Sarajevu, obje u drugoj polovini januara 2021. godine
 • Stručna podrška za 18 škola iz različitih gradova u BiH u periodu novembar 2020 godine – juni 2022. godine
 • Certifikacijske posjete u 18 škola iz različitih krajeva BiH u zadnjoj projektnoj 2022. godini, januar-juli 2022. godine

CPCD će biti odgovoran za raspored konsultanata/ica po radionicama i školama i komunikaciju između konsultanata/ica i škola. Konsultanti/ice u jednom paru dogovaraju raspodjelu poslova između sebe.

Jedan par konsultanata/ica će pokrivati škole koje mogu biti sa područja: Banja Luka, Čelinac, Derventa, Glamoč, Gradiška, Jezero, Kakanj, Kozarska Dubica, Laktaši, Maglaj, Mrkonjić Grad, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Srbac, Šipovo, Tešanj, Usora, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Drugi par konsultanata/ica će pokrivati škole koje mogu biti sa područja: Blagaj, Centar-Sarajevo, Čapljina, Grude, Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Jablanica, Konjic, Ljubinje, Ljubuški, Mostar, Nevesinje, Novi Grad-Sarajevo, Novo Sarajevo, Pale, Posušje, Stolac, Široki Brijeg, Trebinje.

U cilju realiziranja aktivnosti unutar komponente Eko škole CPCD raspisuje poziv za angažiranje konsultanata/ica u paru za realiziranje gore navedenih zadataka.

Očekivani rezultati:

Od ponuđača (jedan par konsultanata/ica) se očekuje sljedeće:

 • Pripremljene i realizirane dvije dvodnevne edukativne radionice za škole u navedenim mjestima i periodima, do 6 radnih dana
 • Pružena stručna podrška za 18 škola u navedenom obimu i periodu, do 20 radnih dana
 • Certificiranje 18 škola u navedenom obimu i periodu, do 20 radnih dana
 • Komunikacija sa projektnim timom CPCD

Uslovi angažmana:

Pravo prijave imaju fizička lica koja se mogu prijaviti isključivo u paru i koja će se evaluirati kao par, tj. udružene ekspertize. Jedna osoba može biti član/ica samo jednog para.

– Državljanin/ka BiH;

– Univerzitetska diploma, min. VSS;

– Potrebno 5 godina iskustva u radu sa školama;

– Iskustvo u radu u oblasti zaštite okoliša;

– Demonstrirane komunikacijske (pismene i usmene) i prezentacijske vještine;

– Iskustvo u vođenju treninga

Prednost će imati kandidati/kinje koji/e imaju iskustvo u mentoringu organizacija, škola, individua.

Vrsta angažmana

Konsultanti/ice će biti angažirani/e na osnovu ugovora o djelu prema broju dana koji međusobno dogovore u jednom paru.

Angažman po paru konsultanata/ica može iznositi maksimalno 46 radnih dana u periodu novembar 2020. – juli 2022.

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespodencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa pružanjem usluga, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do dana 30. oktobra 2020. godine do 14:00 h.

Kontakt osoba: Sabina Jukan, Sabina.jukan@cpcd.ba

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, biti će objavljeni na web stranicama: CPCD-a www.civilnodrustvo.ba i projektnoj stranici www.mislioprirodi.ba najkasnije 2 dana prije isteka roka za slanje pounde.

Priprema ponude:

Ponude se podnose u štampanoj formi, u zatvorenoj koverti. Koverta treba da sadrži dvije zatvorene koverte:

– Na prvoj koverti navesti:  Naziv ponuđača

„Tehnička ponuda SD 003 05/2020“

– Na drugoj koverti navesti:  Naziv ponuđača

„Finansijska ponuda SD 003 05/2020“

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Prva koverta prema ovom Zahtjevu za ponude treba da sadrži:

 1. CV oba konsultanta/ice u jednom paru
 2. Kopije univerzitetskih diploma oba konsultanta/ice u jednom paru
 3. Pisma preporuke optimalno 4 po jednom paru kojima se dokazuje iskustvo u radu sa školama (2) i iskustvo u oblasti zaštite okoliša (2). Preporuke o oba iskustva mogu biti napisana i u okviru jednog pisma po konsultantu ali je potrebno to navesti.
 4. Dokaz o iskustvu vođenja treninga, pisma preporuke minimalno 2 naručioca posla ili ugovori o angažmanu (ukupno po jednom paru).

Druga koverta prema ovom Zahtjevu za ponude treba da sadrži

 1. Finansijsku ponudu za angažman za izradu dokumenta (Anex 1)

U Finansijskoj ponudi ponuđač kao par konsultanata/ica treba da navede broj potrebnih dana za svaki od tri navedena zadatka i jediničnu cijenu po danu angažmana za svaki zadatak.

Troškovi materijala za radionice te smještaja, hrane i osvježenja za konsultante/ice tokom održavanja 4 radionice pokriveni su iz projekta „Misli o prirodi!“ dok troškovi puta nisu uračunati.

Kod izvršenja ostalih zadataka, tj. stručne podrške školama, monitoring i certifikacijskih posjeta konsultanti/ice snose sami troškove puta, hrane i eventualnog smještaja koje trebaju izraziti kroz broj dana.

Ponuđači/ice mogu dodati broj redova u finansijskoj ponudi ukoliko im je to potrebno.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). Ukoliko ponuđač/ica nudi popust, potrebno je da ga navede.

Ukoliko ponuđač/ica ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijene, smatraće se da ga nije ni ponudio.

U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Ponuđači/ice su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači/ice snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama. Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. SD 003 05/2020“.

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe 30 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

Rok za donošenje odluke o izboru ponuđača:

Ugovorač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 7 radnih dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnija u roku od 8 dana od dana zatvaranja poziva. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Poslije odabira i obavijesti o izboru ponuđača, potpisaće se ugovori o djelu sa svakim od 4 konsultanta/ice, a plaćanja na lične transakcijske račune koji budu navedeni u ugovorima će se izvršiti po sljedećim fazama:

Rokovi plaćanja mogu biti i drugačije definirani Ugovorom između ponuđača i ugovarača.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu sljedećih kriterija:

 • Pokazane stručnosti i iskustva ponuđača
 • Cijene ponuđene usluge

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, lično ili poštanskim putem (slati isključivo preporučenom poštom ako se ponuda dostavlja poštom, važeće su sve blagovremeno poslate prijave sa datumom na koverti uključujući i 6. novembar), na adresu Centar za promociju civilnog društva, Marka Marulića 2/III, 71 000 Sarajevo, sa naznakom:

Naziv ponuđača

Adresa i poštanski broj

Grad

Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje prijava br. SD 003 05/2020

„Ne otvarati  prije 6. novembra 2020. godine“

Krajnji rok za dostavljanje je 6. novembar 2020. godine do 14:00 sati.

 

Annex 1-finansijska ponuda

Pin It on Pinterest

Share This