Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 02/2020: Dezinfekcijski paketi za široku upotrebu u zatvorenim prostorima

16. jun, 2020

Protokol br: 606/2020

1.     Opis nabavke i vremenski raspored

Predmet Dezinfekcijski paketi za široku upotrebu u zatvorenim prostorima
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva/CPCD
Projekat Misli o prirodi!
Referenca poziva SD 003 02/2020
Lokacija isporuke Marka Marulića 2
Kontakt osoba Belma Gijo
Datum slanja Zahtjeva za dostavu ponuda 16.6.2020.
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 14. dana
Krajnji rok za dostavu ponuda 3.7.2020. g.
Sesija otvaranja ponuda i evaluacija 10.7.2020. g.

 

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom „Misli o prirodi!“, kojim doprinosi povećanju  uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina (BiH) ratificirala. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, eko hubovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo. Projekat finansira Švedska vlada u iznosu od 3 miliona KM.

U okviru komponente Eko škole, a kao aktivnost koja je nastala kao odgovor na pandemiju COVID-19, pružit ćemo podršku školama kako bi na što bolji način mogli organizirati nastavu u novoj školskoj godini.

Više o projektu Misli o prirodi! Možete naći ovdje.

Predmet nabavke:

Nabavka 36 definzekcijskih paketa za široku upotrebu u zatvorenim prostorima za škole učesnice programa.

Očekivani rezultati:

Od ponuđača se očekuje sljedeće:

 • Dostavljanje 36 paketa čiji sadržaj mora uključivati:
  • Sredstvo za dezinfekciju radnih površina, učionica i zbornica (10l)
  • Sredstvo za dezinfekciju ruku u toaletima (5l)
  • Sredstvo za definfekciju toaleta (5l)
  • Namjenske antibakterijske krpe za dezinfekciju šteka i rukohvata (5 komada)
 • Isporuka paketa školama mora biti do 15. oktobra 2020.g,
 • Dezinfekcijska sredstva proizvedena u Bosni i Hercegovini imaju prednost.

Uvjeti angažmana:

Sa odabranim ponuđačem sklopit će se ugovor, a plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljene fakture u KM. Ponuđači su dužni u ponudi izraziti način dostave (u vlastitoj režiji, brzom poštom, itd) te istu cjenovno izraziti ukoliko je to moguće. Ponudu je potrebno kreirati sa uključenim PDVom.

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa pružanjem usluga, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do 26.6.2020. godine do 14:00 h.

Kontakt osoba: Belma Gijo, belma.gijo@cpcd.ba

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite bit će postavljena na web stranici Misli o prirodi! I Centra za promociju civilnog društva najkasnije  najkasnije 2 dana prije isteka roka za slanje pounde.

Priprema ponude:

Ponude se podnose u štampanoj formi, u zatvorenoj koverti. Koverta treba da sadrži dvije zatvorene koverte:

– Na prvoj koverti navesti:  Naziv ponuđača  „Tehnička ponuda SD 003 02/2020“

– Na drugoj koverti navesti:  Naziv ponuđača  „Finansijska ponuda SD 003 02/2020“

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Prva koverta prema ovom Zahtjevu za ponude treba da sadrži:

 • Specifikaciju paketa
 • Izjava o roku isporuke (ukoliko nije naznačen na ponudi)
 • Izjava o zemlji porijekla proizvoda

Druga koverta prema ovom Zahtjevu za ponude treba da sadrži:

 • Ponudu sa jasno izraženom cijenom paketa (obrazac finansijske ponude u prilogu)

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama. Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. SD 003 02/2020“.

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe 3 mjeseca, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

Rok za donošenje odluke o izboru ponuđača:

Ugovorač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 10 dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnija u roku od 12 dana od dana zatvaranja poziva. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu sljedećih kriterija:

 • Ukupne cijene finansijske ponude
 • Vrijeme isporuke školama
 • Specifikacije proizvoda
 • Popust u cijeni ili gratis proizvodima
 • Zemlja porijekla (proizvodi proizvedeni u Bosni i Hercegovini imaju malu prednost)

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, na adresu Centar za promociju civilnog društva, Marka Marulića 2/III, 71 000 Sarajevo, sa naznakom:

Naziv ponuđača

Adresa i poštanski broj

Grad

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda br. SD 003 02/2020

„Ne otvarati  prije 10.7.2020.“

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 3.7.2020.g. do 14:00 sati. Ponude koje se šalju poštom moraju biti poslane 3.7.2020. do 14:00.

Aneks 1: Tehnička specifikacija i ponuda

Aneks 2: Finansijska ponuda

Pin It on Pinterest

Share This