Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2020

15. maj, 2020

Sarajevo, 15.5.2020.
Broj protokola: 525/2020

 

1.     Opis nabavke i vremenski raspored

Predmet Sadni materijal
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva/CPCD
Projekat Misli o prirodi!
Referenca poziva SD 003 01/2020
Lokacija isporuke Marka Marulića 2
Kontakt osoba Belma Gijo
Datum slanja Zahtjeva za dostavu ponuda 15.5.2020.
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 7 dana
Krajnji rok za dostavu ponuda 22.5.2020.

 

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom „Misli o prirodi!“, kojim doprinosi povećanju  uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina (BiH) ratificirala. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, eko hubovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo. Projekat finansira Švedska vlada u iznosu od 3 miliona KM.

U okviru komponente Eko HUBovi jedna od aktivnosti je i kampanja „Ja sadim, a ti?“ koja je nastala kao odgovor na pandemiju COVID-19. Više informacija o kampanji možete pronaći ovdje.

Predmet nabavke:

Dostavljanje sadnog materijala korisnicima kampanje „Ja sadim, a ti?“ širom Bosne i Hercegovine. U prilogu se nalazi lista kultura, a u ponudi je potrebno dostaviti jediničnu cijenu za svaki materijal pojedinačno. Dodatno, eliminatoran dio ponude jeste i popunjen upitnik, koji je sastavni dio dokumenta. Bitna napomena za ponuđače jeste da će se u okviru projekta u periodu juni – juli 2020. razviti i implementirati 100 permakulturnih planova različitih obima i sadržaja. Ponuđači moraju biti spremni ponuditi sadni materijal u gore navedenom periodu i u skladu sa planiranim količinama (koje za određene kulture mogu biti značajne).

Očekivani rezultati:

Od ponuđača se očekuje sljedeće:

  • Predmet ponude mora biti organskog i/ili netretiranog porijekla,
  • Isporuka sadnog materijala najdalje u roku od 5 dana od trenutka narudžbe,

Uvjeti angažmana:

Sa odabranim ponuđačem sklopit će se ugovor, a plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljene fakture (na mjesečnom nivou) u KM. Ponuđači su dužni u ponudi izraziti način dostave (u vlastitoj režiji, brzom poštom, itd.) te istu cjenovno izraziti ukoliko je to moguće. Ponudu je potrebno kreirati sa uključenim PDVom.

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa pružanjem usluga, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do 20.5.2020. godine do 14:00 h.

Kontakt osoba: Belma Gijo, belma.gijo@cpcd.ba

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite biće objavljeni na web stranici www.mislioprirodi.ba 21.5.2020. do 14:00.

Priprema ponude:

Ponude se podnose u štampanoj formi, u zatvorenoj koverti. Koverta treba da sadrži dvije zatvorene koverte:

– Na prvoj koverti navesti:  Naziv ponuđača  „Tehnička ponuda SD 003 01/2020“

– Na drugoj koverti navesti:  Naziv ponuđača  „Finansijska ponuda SD 003 01/2020“

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Prva koverta prema ovom Zahtjevu za ponude treba da sadrži:

  1. Popunjen upitnik za svaku stavku (Prilog 1)
  2. Izjava o roku isporuke (ukoliko nije naznačen na ponudi)

Druga koverta prema ovom Zahtjevu za ponude treba da sadrži:

  1. Ponudu sa jasno izraženim pojedinačnim cijenama za svaki materijal, odnosno uslugu (finansijska ponuda u prilogu)

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama. Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. SD 003 01/2020“.

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe 45 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

Rok za donošenje odluke o izboru ponuđača:

Ugovarač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 10 dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnija u roku od 12 dana od dana zatvaranja poziva. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu sljedećih kriterija:

  • Porijeklo sadnog materijala (hibridi- sjemena ili presadnice nisu prihvatljivi)
  • Vrijeme isporuke korisniku
  • Jedinačna cijena
  • Mogućnost isporuke većih količina sadnog materijala u skladu sa iskazanim potrebama

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, na adresu Centar za promociju civilnog društva, Marka Marulića 2/III, 71 000 Sarajevo, sa naznakom:

Naziv ponuđača

Adresa i poštanski broj

Grad

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2020

„Ne otvarati  prije 22.5.2020.“

Krajnji rok za dostavljanje je 22.5.2020.


Dodaci:

Finansijska ponuda

Upitnik

Pin It on Pinterest

Share This