Odgovori na pitanja vezana za dodjelu grant sredstava za Inicijative društvene odgovornosti kompanija

12. nov, 2021

1. Da li javna komunalna preduzeća mogu aplicirati za dodjelu grantova, ako njihov projekat služi podizanju svijesti građana o recikliranju i poboljšanju upravljanja otpadom?

Ne.

Subjekti koji nisu kvalificirani za prijavu za dodjelu grantova:

 • Političke organizacije;
 • Nevladine organizacije koje su inostrana predstavništva organizacija u Bosni i Hercegovini;
 • Strane i bh. kompanije, državne institucije i religijske grupe;
 • Pojedinci, privatne kompanije i nevladine organizacije čiji ciljevi nisu u skladu sa širim i/ili specifičnim ciljevima projekta Misli o prirodi!
 • Pojedinci, privatne kompanije i nevladine organizacije koji koriste finansijska sredstva, ekonomske i druge resurse, direktno ili indirektno u svrhu pojedinaca, grupe ili bilo kog vida organizacije koja je na bilo koji način povezana sa terorizmom;
 • Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na listi sankcionisanih pojedinaca ili grupa EU.

2. Da li ideja za projekt koji bi uključio povećanje društvene odgovornosti za okoliš uvoznika automobilskih guma, vulkanizerskih radnji, javnih komunalnih preduzeća i nadležnog federalnog ministarstva okoliša odgovara ciljevima poziva za projekte.

Realizacijom grantova za Inicijative za društvenu odgovornost kompanija želimo ukazati na to koliko su kompanije društveno odgovorne i predstaviti načine na koje se može utjecati da kompanije postanu društveno odgovornije. Realizacijom ovih grantova nastoji se doprinijeti promjeni prakse u kompanijama kako bi kompanije u svom djelovanju smanjile štetan utjecaj na okoliš. Kampanje koje se realiziraju u okviru ovog granta ne moraju biti zasnovane na aktivnostima koje će biti usmjerene protiv kompanija zagađivača; organizacije mogu predložiti alternativna rješenja i sarađivati sa kompanijama s ciljem unapređenja zaštite okoliša. Alternativna rješenja mogu biti zasnovana na primjeni dobrih praksi drugih kompanija, kao i uspostavi saradnje organizacija i kompanija s ciljem da kompanije pravilno usmjere svoje društveno odgovorno poslovanje.

3.  Na info sesiji je jasno navedeno da aplikanti mogu biti samo organizacije civilnog društva, ali moje pitanje bi bilo da li moguće da se napravi zajednička aplikacija OCD i kompanije na koju se projekat odnosi. Konkretno projekat bi se ticao zagađenja najposjećenijih lokacija i smanjenu utjecaja i zagađenja koje je uzrokovano posjetiocima. Ono oko čega smo mi kao OCD zabrinuti u slučaju aplikacije je to da u fiskalnoj 2020. godini mi kao organizacija, a sve uslovljeno pojavom COVID-19 virusa, nismo imali aktivnosti preko bankovnog računa – većina aktivnosti bila je usmjerena na rad volonterskog servisa i aktivnosti koje su se odnosile na pomoć lokalnog centru za socijalni rad i slično. Da li takva situacija može djelovati na smanjenje naših šansi kao aplikanta. Takođe nas interesuje da li Javna Ustanova može biti ko-aplikant i na sebe preuzeti dio obaveza u projektu.

Kampanje koje se realiziraju u okviru ovog granta ne moraju biti zasnovane na aktivnostima koje će biti usmjerene protiv kompanija zagađivača; organizacije mogu predložiti alternativna rješenja i sarađivati sa kompanijama s ciljem unapređenja zaštite okoliša.

Činjenica da niste imali finansijski promet tokom 2020. godine ne utječe na šanse vas kao aplikanta. Projektni prijedlozi se ocjenjuju na osnovu kriterija predstavljenih na 7. i 8. stranici dokumenta javnog poziva.

Javna ustanova može biti partner na projektu.

4. Koliko partnera možemo da imamo u projektu, moramo li da imamo partnera?

Na projektu može biti više partnera, a nije neophodno da imate partnera na projektu.

5. Da li su nevladine organizacije čiji su programski ciljevi prosvjećivanje žena i različitih vidova edukacija, podizanje nivoa zdravstvene kulture, rekreacije žena kroz različite sportske i zabavne programe može aplicirati? Organizacija nije direktno vezana za ekologiju, ali cilj je educiranje u svim djelatnostima koje poboljšavaju kvalitetu života.

Uvjet za aplikante je da ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, kao udruženje ili fondacija.

Da ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva.

Nevladine organizacije čiji su progrmski ciljevi posvećeni prosvjećivanju žena i različitih vidova edukacija mogu aplicirati na Javni poziv iako programski ciljevi nisu direktno vezani za zaštitu okoliša.

Cilj poziva za inicijative društvene odgovornosti je usmjeren na smanjenje negativnih uticaja kompanija, ili promocija praksi kompanija koje vode računa o svom uticaju na okoliš, tako da će biti podržani isključivo zagovarački projekti koji dovode do promjene u zajednici.

6. Može li kompanija biti fakultet?

Da, fakultet se može tretirati kao kompanija.

7. U jednom dijelu javnog poziva je navedeno da je kriterij dodjele grantova je uvažavanje rodne ravnopravnosti kroz provođenje projektnih aktivnosti, odnosno ravnopravno učešće muškaraca i žena u sprovedbi projekta. Da li to znači da svaki projekat treba da ima uključen jednak broj žena i muškaraca u projekat ili se rodna ravnopravnost odnosi na to da žene i djevojke imaju jednake šanse kao i muškarci?

Rodna ravnopravnost se odnosi i na jedan i drugi segment postavljenog pitanja. Nikada ne možemo obezbjediti da kroz projekat imamo apsolutno jednak broj uključenih muškaraca i žena. Tome treba težiti, ali ukoliko jedna rodna skupina dominira kada je u pitanju sam projekat, to nije prepreka da se projekat odobri. Rodna ravnopravnost se odnosi i na to da djevojke i žene dobiju jednake šanse kao i muškarci.

8. Da li obrti spadaju u kompanije, da li mogu kao obrt aplicirati?

Obrti spadaju u kompanije i moguće je odrediti obrt kao kompaniju za koju želite da bude društveno odgovornija u svom poslovanju.

Obrt ne može aplicirati.

Subjekti koji nisu kvalificirani za prijavu za dodjelu grantova:

 • Političke organizacije;
 • Nevladine organizacije koje su inostrana predstavništva organizacija u Bosni i Hercegovini;
 • Strane i bh. kompanije, državne institucije i religijske grupe;
 • Pojedinci, privatne kompanije i nevladine organizacije čiji ciljevi nisu u skladu sa širim i/ili specifičnim ciljevima projekta Misli o prirodi!
 • Pojedinci, privatne kompanije i nevladine organizacije koji koriste finansijska sredstva, ekonomske i druge resurse, direktno ili indirektno u svrhu pojedinaca, grupe ili bilo kog vida organizacije koja je na bilo koji način povezana sa terorizmom;
 • Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na listi sankcionisanih pojedinaca ili grupa EU.

9. Da  li  glavni aplikant može biti medij, a OCD partner ili je nužno da  je OCD glavni aplikant, a medij partner ili da OCD aplicira samostalno, te da planira saradnju sa medijima?

Organizacija civilnog društva može aplicirati samostalno, a da pri tome ostvari saradnju sa medijima. Medij može biti glavni aplikant ukoliko je registriran kao doo, a organizacija civilnog društva može biti partner na projektu.

Pin It on Pinterest

Share This