Nabavka i distribucija različitih materijala, roba i usluga za 36 škola u BiH

07. okt, 2021

Sarajevo, 7.10.2021.
Protokol br: 1346/2021

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 06/2021

Ponovljeni poziv SD 003 03/2021

Predmet Nabavka i distribucija različitih materijala, roba i usluga za 36 škola u BiH podijeljenih u 26 LOTa, nabavka za preostalih 14 LOTova
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
U okviru projekta Misli o prirodi!
Lokacija isporuke Marka Marulića 2/III, Sarajevo
Kontakt osoba Sabina Jukan
Kontakt informacije sabina.jukan@cpcd.ba
Datum objave zahtjeva za ponudu 7. oktobar 2021.
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 17  dana
Krajnji rok za dostavu ponuda 25. oktobar 2021. do 12:00h

 

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom „Misli o prirodi!“, kojim doprinosi povećanju  uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina (BiH) ratificirala. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, Eko HUBovi, Eko škole, mladi i Eko novinarstvo. Projekat finansira Švedska u iznosu od 3 miliona KM.

U okviru komponente Eko škole, CPCD u cilju podrške implementacije aktivnosti škola uključenih u Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH provodi nabavku različitih materijala, roba i usluga za 36 škola u BiH podijeljenih u 26 LOTa.

Više informacija o projektu Misli o prirodi! možete naći na https://mislioprirodi.ba/

Predmet nabavke:

Ova nabavka je ponovljena nabavka poziva SD 003 03/2021 koja je sveobuhvatna i podrazumijeva nabavku i distribuciju različitih materijala, roba i usluga za 36 škola u BiH koje su uključene u projekat, a podijeljena je na preostalih 14 LOTova, koji nisu riješeni u prvom pozivu:

LOT 7 Nabavka metalnih materijala, koja obuhvata 3 škole u Jablanici, Ilidži i Sarajevu;

LOT 8 Nabavka plastičnih materijala, koja obuhvata 19 škola u Prnjavoru, Čelincu, Mostaru, Nevesinju, Zavidovićima, Maglaju, Trebinju, Jablanici, Sarajevu, Ilidži, Posušju, Širokom Brijegu, Visokom, Zenici i Tešnju;

LOT 9 Izgradnja nadstrešnice, OŠ Desanka Maksimović Prijedor;

LOT 11 Nabavka i ugradnja termostatskih ventila za radijatore, Srednja građevinska škola Mostar;

LOT 12 Rekonstrukcija toplovodne i vodovodne mreže,  OŠ Holandija Laktaši;

LOT 15 Pripremni radovi i postavljanje ograde za edukativno igralište, OŠ Aleksa Šantić Sarajevo;

LOT 19 Rekonstrukcija vodovodne mreže u školi, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo;

LOT 20 Uređenje dvorišta u školi, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo;

LOT 21 Nabavka, ugradnja led panela i iskop zemlje za stazu,  OŠ Tin Ujević Vitina, Ljubuški;

LOT 22 Izrada vanjske učionice i botaničkog vrta, Prva osnovna škola Široki Brijeg;

LOT 23 Iskop zemlje bagerom, dovoz nove zemlje i planiranje te zemlje,  OŠ Blagaj;

LOT 24 Nabavka materijala od drveta, koja obuhvata 5 škola u Mostaru, Ilidži, Sarajevu, Posušju i Zenici;

LOT 25 Nabavka opreme za rekreaciju, koja obuhvata 3 škole u Prnjavoru, Sarajevu i Ilidži;

LOT 26 Nabavka materijala od betona, koja obuhvata 4 škole u Banjoj Luci, Visokom, Sarajevu i Širokom Brijegu;

Spisak potrebnih materijala, roba i usluga se nalazi u Annex 2 – Tehnička specifikacija podijeljena po  LOTovima.

Uspješni ponuđač će tokom realiziranja poslova blisko sarađivati sa projektnim timom projekta.

U cilju realiziranja ove aktivnosti sa školama CPCD raspisuje poziv za potencijalne ponuđače za provođenje gore opisanih nabavki.

Očekivani rezultati:

Od ponuđača se očekuje slijedeće:

 • Za LOTove 7 -8 i 24 -26 da dostavi ugovorene materijale i robu na adrese škola u navedenim gradovima u periodu novembar – decembar 2021. godine u terminima koje škole izaberu, ali će se isporuka planirati tako da više škola u bliskom okruženju dobije materijale ili robu u jednom danu;
 • Za LOTove 9, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22 i 23 da nabavi materijale i robu te pruži uslugu ugradnje prema opisu u pojedinim LOTovima u periodu novembar – januar 2021 u terminima koje škole odaberu.

Uslovi angažmana:

Pravo prijave imaju pravna lica registrirana u BiH koja se bave uslugama navedenim u LOTovima. Ponuđač može aplicirati na jedan ili više LOTova, ali za svaki LOT treba da dostavi tehničku specifikaciju i zasebno iskaže finansijsku ponudu.

Vrsta angažmana

Izabrani ponuđač/i će biti angažiran/i na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, a plaćanje će se vršiti na osnovu dostavljene otpremnice za materijale i robu te ispostavljene fakture. Avansno plaćanje nije predviđeno ovim javnim pozivom.

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespondencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa pružanjem usluga, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do dana 15. oktobra 2021. godine do 14:00 h.

Kontakt osoba: Sabina Jukan, Sabina.jukan@cpcd.ba

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, biti će objavljeni na web stranicama: CPCD-a www.civilnodrustvo.ba i projektnoj stranici www.mislioprirodi.ba najkasnije do 20. oktobra 2021. godine do 12:00 h.

Priprema ponude:

Ponude se podnose elektronski na email adresu naznačenu u sekciji “Način dostavljanja ponude”, a za svaki LOT treba da sadrži slijedeće dokumente:

 1. Prijavni obrazac sa kontakt podacima i pismom namjere o izvršenju posla (Annex 1)
 2. Rješenje o registraciji kompanije
 3. Tehničku specifikaciju/ponudu (Annex 2)
 4. Finansijsku ponudu (Annex 3)

Ukoliko se ponuđač prijavljuje na više od jednog LOTa onda u ponudi dostavlja po jedan primjerak dokumenata pod 1. i 2. s tim da u pismu namjere dokumenta 1 navede da se prijavljuje na više LOTova. Prijavni obrazac sa pismom namjere potpisan, ovjeren i skeniran se dostavlja u PDF formatu. Finansijske ponude (dokument br.4) ponuđač dostavlja zasebno za svaki LOT u Excel dokumentima (broj ovih dokumenta zavis od broja LOTova na koje se prijavljuje ponuđač) dok ovjerenu tehničku specifikaciju/ponudu dostavlja u jednom dokumentu bez obzira da li aplicira za jedan ili više LOTova.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

 • Tehnička specifikacija/ponuda

Jedan od važnih priloga ovog javnog poziva jeste tehnička specifikacija/ponuda u kojoj se nalaze vrste i količine materijala, te opis usluga koji se nabavljaju putem ove nabavke. Na prvoj stranici dokumenta opisano je kako se on popunjava.

 • Finansijska ponuda

Kao dodaci ovog javnog poziva nalaze se 14 priloga finansijske ponude za 14 LOTova. U svakom finansijskom prilogu nalazi se opis materijala, roba i usluga prema pripadajućim školama i gradovima.

U LOTovima 7 i 8 ponuđač u koloni “jedinična cijena s PDVom” obojenoj plavo unosi cijene sa PDVom za svaku navedenu stavku. Ukoliko ponuđač ima dovoljan broj traženih komada onda u koloni “ukupna cijena sa PDVom” svoju ponuđenu cijenu množi sa traženim brojem komada. Ukoliko ponuđač nudi manju količinu onda u posljednjoj koloni upisuje koliko ima raspoloživih komada i množi taj broj sa ponuđenom cijenom u koloni „ukupna cijena sa PDVom“. U LOTovima 9-26 ponuđač u koloni “jedinična cijena s PDVom” obojenoj plavo unosi cijene sa PDVom za svaku navedenu stavku koja se automatski računa u koloni  “ukupna cijena sa PDVom”. Ukoliko ponuđač nudi zamjenu za neki materijal ili robu onda crvenom bojom pored traženog materijala (u koloni „nabavka“) navodi šta ima na raspolaganju kao zamjenu a obračun vrši kako je ranije opisano. Ukoliko ponuđač u tehničkoj specifikaciji navede da nema neki materijal ili robu onda ga u finansijskoj ponudi oboji crvenim slovima. Ukoliko ponuđač nudi popust za materijal, robu ili uslugu potrebno je da ga navede ispod ukupne cijene.

Ponuđači su dužni u finansijskoj ponudi (u LOTovima 7-8 i 24-26) izraziti i način dostave materijala i roba (u vlastitoj režiji – izraziti cijenu po kilometru ili brzom poštom, popuniti plava polja u dijelu tabele koja se odnosi na vrstu prevoza).

Ukupna cijena ponude u LOTovima 7-8 i 24-26 uključuje materijal i robu plus dostavu dok ukupna cijena ponude u LOTovima 9-23 uključuje i nabavku materijala, robe i pružanje usluga. U oba slučaja ukupna cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). Ponudu je potrebno kreirati sa uključenim PDVom.

U slučaju neslaganja ukupnih iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama (skeniran dokument Prijavni obrazac). Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. SD 003 06/2021“.

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe 120 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

Rok za donošenje odluke o izboru ponuđača:

Ugovarač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 radnih dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana zatvaranja poziva. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Rokovi plaćanja će se precizirati ugovorom sa uspješnim ponuđačem.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu slijedećih kriterija:

 • Sveobuhvatnost i kvalitet ponude
 • Iskazane cijene za materijal, robu ili uslugu
 • Iskazane cijene za prevoz (važi za LOTove 7-8 i 24-26)

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju emailom na adresu info@mislioprirodi.ba sa naznakom u SUBJECTu maila:

Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 06/2021 (naziv ponuđača)

 U tijelu maila se navode nazivi svih dostavljenih dokumenata, a dokumenti se imenuju kao što su nabrojani u sekciji „Priprema ponude“.

Svi dokumenti koji sadrže potpise i pečate trebaju biti dostavljeni u PDF formatu. Finansijske ponude se dostavljaju u Excel dokumentima. Dokumentaciju ne stavljati u ZIP.file ili bilo koji drugi kompresovani format.

Maksimalna veličina maila može biti 10 MB. U slučaju da su dokumenti u prilogu veći od 10 MB, rasporedite dokumente u više mailova s tim da u polje SUBJECT: u prvom mailu upisujete: Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 06/2021 (naziv ponuđača)_x/#, umjesto oznake „x“ upisujete redoslijedni broj maila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mailova koje ćete poslati. U tijelu maila numerisanu listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.

 Krajnji rok za dostavljanje je 25. oktobar 2021. godine do 12:00 sati.

Aneksi:

Annex 1 – Prijavni obrazac

Annex 2 – Tehnicka specifikacija + tehnicka ponuda

Annex 3.7. Finansijska ponuda za LOT 7

Annex 3.8. Finansijska ponuda za LOT 8

Annex 3.9. Finansijska ponuda LOT 9

Annex 3.11. Finansijska ponuda LOT 11

Annex 3.12. Finansijska ponuda LOT 12

Annex 3.15. Finansijska ponuda za LOT 15

Annex 3.19. Fin. ponuda LOT 19

Annex 3.20. Fin. ponuda LOT 20

Annex 3.21. Fin. ponuda LOT 21

Annex 3.22. Fin. ponuda LOT 22

Annex 3.23. Fin. ponuda LOT 23

Annex 3.24. Finansijska ponuda LOT 24

Annex 3.25. Finansijska ponuda LOT 25

Annex 3.26. Finanasijska ponuda LOT 26

Pin It on Pinterest

Share This