Nabavka i distribucija parkovskih klupa, stolova i kanti za smeće za 9 škola u BiH

16. jul, 2021

Sarajevo, 16.7.2021.
Protokol br: 1099/2021

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 04/2021

Predmet Nabavka i distribucija parkovskih klupa, stolova i kanti za smeće za 9 škola u BiH
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
U okviru projekta Misli o prirodi!
Lokacija isporuke Marka Marulića 2/III, Sarajevo
Kontakt osoba Sabina Jukan
Kontakt informacije sabina.jukan@cpcd.ba
Datum objave zahtjeva za ponudu 16. juli 2021.
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 20  dana
Krajnji rok za dostavu ponuda 5. august 2021. do 14:00h

 

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom „Misli o prirodi!“, kojim doprinosi povećanju  uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina (BiH) ratificirala. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, Eko HUBovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo. Projekat finansira Švedska u iznosu od 3 miliona KM.

U okviru komponente Eko škole, CPCD u cilju podrške implementacije aktivnosti škola uključenih u Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH provodi nabavku parkovskih klupa, stolova i kanti za smeće za 9 škola u BiH.

Više informacija o projektu Misli o prirodi! možete naći na https://mislioprirodi.ba/

 

Predmet nabavke:

Ova nabavka podrazumijeva nabavku i distribuciju parkovskih klupa, stolova i kanti za smeće za 9 škola u BiH, a podijeljena je na 4 LOTa:

LOT 1 Nabavka parkovskih kanti za smeće, koja obuhvata 5 škola u Čelincu, Mostaru, Posušju i Ljubuškom;

LOT 2 Nabavka klupa i stolova- kombinacija drvo-metal, koja obuhvata 4 škole u Mostaru, Ljubuškom i Ilidži;

LOT 3 Nabavka klupa i stolova od drveta, koja obuhvata 2 škole u Mostaru i Zavidovićima;

LOT 4 Nabavka pocinčanih klupa, OŠ „Ante Brune Bušića“ Rakitno Posušje;

Spisak potrebnih roba se nalazi u Annex 2 – Tehnička specifikacija podijeljena po  LOTovima.

Uspješni ponuđač će tokom realiziranja poslova blisko sarađivati sa projektnim timom projekta.

U cilju realiziranja ove aktivnosti sa školama CPCD raspisuje poziv za potencijalne ponuđače za provođenje gore opisanih nabavki.

 

Očekivani rezultati:

Od ponuđača se očekuje slijedeće:

  • da dostavi ugovorenu robu na adrese škola u navedenim gradovima u periodu septembar – oktobar 2021. godine u terminima koje škole izaberu, ali će se isporuka planirati tako da više škola u bliskom okruženju dobije robu u jednom danu;

 

Uslovi angažmana:

Pravo prijave imaju pravna lica registrirana u BiH koja se bave uslugama navedenim u LOTovima . Ponuđač može aplicirati na jedan ili više LOTova, ali za svaki LOT treba da dostavi tehničku specifikaciju i zasebno iskaže finansijsku ponudu.

 

Vrsta angažmana

Izabrani ponuđač/i će biti angažiran/i na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, a plaćanje će se vršiti na osnovu dostavljene otpremnice za robu te ispostavljene fakture. Avansno plaćanje nije predviđeno ovim javnim pozivom.

 

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespondencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

 

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa pružanjem usluga, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do dana 26. jula 2021. godine do 14:00 h.

Kontakt osoba: Sabina Jukan, Sabina.jukan@cpcd.ba

 

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, biti će objavljeni na web stranicama: CPCD-a www.civilnodrustvo.ba i projektnoj stranici www.mislioprirodi.ba najkasnije do 31. jula 2021. godine do 12:00 h.

 

Priprema ponude:

Ponude se podnose elektronski na email adresu naznačenu u sekciji “Način dostavljanja ponude”, a za svaki LOT treba da sadži sljedeće dokumente:

  1. Prijavni obrazac sa kontakt podacima i pismom namjere o izvršenju posla (Annex 1)
  2. Rješenje o registraciji kompanije
  3. Tehničku specifikaciju/ponudu (Annex 2)
  4. Finansijsku ponudu (Annex 3)

Ukoliko se ponuđač prijavljuje na više od jednog LOTa onda u ponudi dostavlja po jedan primjerak dokumenata pod 1. i 2. s tim da u pismu namjere dokumenta 1 navede da se prijavljuje na više LOTova. Prijavni obrazac sa pismom namjere potpisan, ovjeren i skeniran se dostavlja u PDF formatu. Finansijske ponude (dokument br.4) ponuđač dostavlja zasebno za svaki LOT u Excel dokumentima (broj ovih dokumenta zavis od broja LOTova na koje se prijavljuje ponuđač) dok ovjerenu tehničku specifikaciju/ponudu dostavlja u jednom dokumentu bez obzira da li aplicira za jedan ili više LOTova.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

  • Tehnička specifikacija/ponuda

Jedan od važnih priloga ovog javnog poziva jeste tehnička specifikacija/ponuda u kojoj se nalaze vrste i količine roba koje se nabavljaju putem ove nabavke. Na prvoj stranici dokumenta opisano je kako se on popunjava.

  • Finansijska ponuda

Kao dodaci ovog javnog poziva nalaze se 4 priloga finansijske ponude za 4 LOTa. U svakom finansijskom prilogu nalazi se opis roba prema pripadajućim školama i gradovima.

Ponuđač u koloni “jedinična cijena s PDVom” obojenoj plavo unosi cijene sa PDVom za svaku navedenu stavku koja se automatski računa u koloni  “ukupna cijena sa PDVom”. Ukoliko ponuđač nudi zamjenu za neku robu onda crvenom bojom pored traženog materijala (u koloni „nabavka“) navodi šta ima na raspolaganju kao zamjenu. Ukoliko ponuđač u tehničkoj specifikaciji navede da nema neku robu onda ga u finansijskoj ponudi oboji crvenim slovima. Ukoliko ponuđač nudi popust za robu potrebno je da ga navede ispod ukupne cijene.

Ponuđači su dužni u finansijskoj ponudi izraziti i način dostave roba (u vlastitoj režiji – izraziti cijenu po kilometru ili brzom poštom, popuniti plava polja u dijelu tabele koja se odnosi na vrstu prevoza).

Ukupna cijena ponude uključuje robu plus dostavu na adresu škole i piše se brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). Ponudu je potrebno kreirati sa uključenim PDVom.

U slučaju neslaganja ukupnih iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama (skeniran dokument Prijavni obrazac). Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. SD 003 04/2021“.

 

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe 90 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

 

Rok za donošenje odluke o izboru ponuđača:

Ugovarač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 radnih dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana zatvaranja poziva. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

 

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Rokovi plaćanja će se precizirati ugovorom sa uspješnim ponuđačem.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

 

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu slijedećih kriterija:

  • Sveobuhvatnost i kvalitet ponude
  • Iskazane cijene za robu
  • Iskazane cijene za prevoz

 

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju emailom na adresu info@mislioprirodi.ba sa naznakom u SUBJECTu maila:

Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 04/2021 (naziv ponuđača)

 

U tijelu maila se navode nazivi svih dostavljenih dokumenata, a dokumenti se imenuju kao što su nabrojani u sekciji „Priprema ponude“.

Svi dokumenti koji sadrže potpise i pečate trebaju biti dostavljeni u PDF formatu. Finansijske ponude se dostavljaju u Excel dokumentima. Dokumentaciju ne stavljati u ZIP.file ili bilo koji drugi kompresovani format.

Maksimalna veličina maila može biti 10 MB. U slučaju da su dokumenti u prilogu veći od 10 MB, rasporedite dokumente u više mailova s tim da u polje SUBJECT: u prvom mailu upisujete: Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda br. SD 003 04/2021 (naziv ponuđača)_x/#, umjesto oznake „x“ upisujete redoslijedni broj maila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mailova koje ćete poslati. U tijelu maila navodite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.

 

Krajnji rok za dostavljanje je 5. august 2021. godine do 14:00 sati.

 

Prilozi:

Annex 1 – Prijavni obrazac
Annex 2 – Tehnicka specifikacija + tehnicka ponuda
Annex 3.1. Finansijska ponuda za LOT 1. Parkovske kante
Annex 3.2. Finansijska ponuda za LOT 2 Klupe i stolovi kombinacija drvo-metal
Annex 3.3. Finansijska ponuda za LOT 3 Klupe i stolovi od drveta
Annex 3.4. Finansijska ponuda za LOT 4 Pocinčane klupe

Pin It on Pinterest

Share This