Misli o prirodi / Istražili smo: Ekološke prakse u prostorijama Ministarstva okoliša FBiH

22. dec, 2020

Kao institucija koja se primarno bavi zaštitom okoliša, Federalno ministarstvo okoliša i turizma ocjenjuje da je postignut napredak u ovoj oblasti u odnosu na prethode godine na svim nivoima.

Jedan od ciljeva ministarstva je i motivisanje široke javnosti ka sprovođenju ekoloških praksi. Ali našu ekipu je u ovom slučaju zanimalo da li su i sami djelatnici ministarstva motivisani da se unutar zidova ove institucije ponašaju ekološki odgovorno.

„Kod uposlenika Federalnog ministarstva okoliša i turizma je razvijena svijest o ekološkim praksama tako da im nije potrebna dodatna motivacija. Oni svojim iskustvom, znanjem i radom kroz programe i projekte ministarstva motivišu stranke i stanovništvo da i sami razvijaju svijest o zaštiti okoliša“, ističe Sabina Sijarić stručna savjetnica u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

U ovom ministarstvu koje je smješteno u Sarajevu, u zgradi Energoinvest u naselju Pofalići, ekološke prakse provode se u određenoj mjeri s tendencijom svakodnevnog napretka.

Kao jedan od primjera navodi se nedavno postavljanje kontejnera za odvojeno sakupljanje određenih kategorija elektronskog i elektroničkog otpada u prostorijama Ministarstva.

Mali doprinos očuvanju resursa, ali koji dugovročno ima velike efekte, je i uvođenje obostranog štampanja te korištenja e-mail komunikacije što je rezultiralo smanjenjem potrošnje papira, navode iz Ministarstva.

Smješteni u zajedničkoj zgradi

„Svakodnevno raste broj ljudi koji se educiraju o praksama zaštite okoliša koje bi trebale postati dio naše svakodnevice“, ističe naša sugovornica.

Za zaposlenike koji se odluče na posao dolaziti biciklom ili romobilom Ministarstvo je osiguralo parking prostor koji se nalazi ispred ulaza u zgradu. Radi se o parking prostoru manjeg kapaciteta, kako smo se uvjerili prilikom posjete Ministarstvu.

Kako se radi o zajedničkoj zgradi, Sijarić pojašnjava da je za utopljavanje ovog prostora zadužena Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH.

Treba reći da Federalno ministarstvo okoliša i turizma kroz dozvole koje izdaje pravnim subjektima iz svoje nadležnosti, prati potrošnju vode, struje, grijanja. 

Intenzivne djelatnosti u vezi s upravljanjem otpadom

Trenutno se Federalnom ministarstvu okoliša radi na donošenju novih pravilnika koji će uvesti više reda u oblast upravljanja otpadom u F BiH. Kako nam je potvrđeno iz Minsitarstva, radi se o ovim pravilnicima:

  • Uredba o naknadama za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebne kategorije otpada
  • Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava
  • Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama
  • Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima
  • Pravilnik o upravljanju otpadnim vozilima
  • Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima

Jedan od zadataka Federanog ministarstva okoliša i turizma je izdavanje dozvola operaterima sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom i operaterima sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom.

„Operateri sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom su dužni da vode računa o ambalaži i ambalažnom otpadu kao i o selekciji ovih vrsta otpada, a u skladu sa dozvolama koje su izdate na osnovu Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Operateri sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom su dužni da vode računa o električnom i elektronskom otpadu kao i o selekciji ovih vrsta otpada, a u skladu sa dozvolama koje su izdate na osnovu Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.“

Najveći pomaci se vide u promjeni svijesti ljudi

Najveće pomake stručnjaci iz Ministarstva okoliša vide u promjeni svijesti ljudi te navode da se pozitivne prakse zaštite okoliša ogledaju u činjenici da ljudi počinju da ulažu u čuvanje prirodnih resurse, a ne samo u korištenje istih.

„Prije nekoliko godina sve rijeke u Bosni i Hercegovini su bile zatrpane starim mašinama, televizorima ili automobilima, danas je to veoma teško vidjeti jer su stvoreni zakonski uslovi da se ta vrsta otpada zbrine na ekološki prihvatljiv način. To je pozitivan primjer vidljiv na području cijele BiH“.

U ministarstvu smatraju da javnost nije dovoljno informisana o konkretnim projektima koji su urađeni u okviru zaštite okoliša.

„Neki od primjera su sanitarno zatvaranje deponija, otvaranje reciklažnih centara, proglašenje zaštićenih područja itd. Pored ovog problema, novac predstavlja veliki problem za realizaciju svih projekata koji su planirani u oblasti zaštite okoliša“, poručuju iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Portal Radiosarajevo.ba poziva zainteresirane institucije i ustanove – javite nam se kako bismo prikazali i vaše dobre ekološke prakse. Kontaktirajte nas na adresu radio@radiosarajevo.ba s naznakom – Dobre ekološke prakse.

Tekst je nastao u sklopu projekta Misli o prirodi, kojeg implementira CPCD, a finansira Švedska. Sadržaj teksta ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

Izvor:

radiosarajevo.ba

Pin It on Pinterest

Share This