Green Growth radionica

05. nov, 2021

Prva radionica sa interesnim stranama: Slaba konkurentnost lokalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržištu.

  1. i 4. novembra u hotelu Europa organizacija Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 je organizovala radionicu u okviru prekograničnog projekta Interreg MED Gree Growth na koju je bila pozvana naša organizacija, Centar za promociju civilnog društva kao jedan od predstavnika nevladinog sektora.

Projekat predstavlja tematsku zajednicu koja promoviše zelenu i cirkularnu ekonomiju na području Mediterana, unapređujući među-sektorske inovativne prakse, kroz integralan pristup, zasnovan na transnacionalnoj saradnji.

Osnovni cilj radionice je povećanje mogućnosti za primjenu rezultata nastalih u okviru Green Growth zajednice, kao i podsticanje diskusije između ključnih interesnih strana, i to donosioca odluka, akademske zajednice, privatnog sektora i civilnog društva.

Prvog dana nakon predstavljanje rezultata modularnog projekta iz zajednice Green Growth, započela je radionica u kojoj su učesnici podjeljeni u dvije grupe, a svaka od njih je imala predstavnike donosioca odluka, akademske zajednice, privatnog sektora i civilnog društva.

Cilj prve sesije je da se definišu barijere koje različiti akteri (predstavnici donosioca odluka, akademske zajednice, privatnog sektora i civilnog društva), u svojoj profesionalnoj ulozi, doživljavaju i percipiraju u vezi sa odabranim problemom. Također je bilo važno razmisliti o tome zašto se identificirane prepreke percipiraju kao prepreke – koji su osnovni uzroci tome.

Drugog dana, učesnici su bili podijeljeni u iste grupe kao i prethodnog dana.

Na ovoj sesiji je trebalo da se identifikuju:

  • Moguća rješenja za jednu od identifikovanih, najbolje rangiranih barijera – ŠTA
  • Potrebne zainteresovane strane za implementaciju ovih rješenja – KO
  • Akcije za implementaciju rješenja – KAKO
  • Uticaji koje će ova rješenja imati – ZAŠTO

Cilj ove sesije je bio suziti listu identifikovanih rješenja na niz vrhunskih rješenja koja se mogu implementirati kroz promjene regionalne ili nacionalne politike – ovisno o tome koji je nivo relevantan za radionicu. Budući da će glavni rezultat serije radionica biti preporuke politike, važno je da se identificirana rješenja mogu implementirati kroz promjene u politici.

 

Dvodnevna radionica je okupila izuzetne profesionalce iz svih sektora koji su radili na zajedničkom rješavanju problema sa kojima se susrećemo u svakodnevnom radu, a posebno onih koji se tiču upravo poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržištu.

Pin It on Pinterest

Share This