Drugi krug javnih poziva za dodjelu grantova: Odgovori na pitanja

24. dec, 2020

Rok za postavljanje pitanja u vezi javnog poziva je 07.01.2021. godine.

Rok za dostavljanje odgovora na pitanja u vezi javnog poziva na web stranici Mislioprirodi.ba je 10.01.2021. godine.

 

Pitanja i odgovori općeg tipa

Pitanje 1: Da li u ponuđenim projektima mogu učestvovati sportski klubovi ili sindikalne organizacije? 

Uvjet za aplikante je da ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

 • Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini;
 • Da ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva.

Pitanje 2: Može li se prijaviti ugostiteljski obrt?      

Ne.

Subjekti koji nisu kvalificirani za prijavu za dodjelu grantova:

 • Političke organizacije;
 • Nevladine organizacije koje su inostrana predstavništva organizacija u Bosni i Hercegovini;
 • Strane i bh. kompanije, državne institucije i religijske grupe;
 • Pojedinci, privatne kompanije i nevladine organizacije čiji ciljevi nisu u skladu sa širim i/ili specifičnim ciljevima projekta Misli o prirodi!
 • Pojedinci, privatne kompanije i nevladine organizacije koji koriste finansijska sredstva, ekonomske i druge resurse, direktno ili indirektno u svrhu pojedinaca, grupe ili bilo kog vida organizacije koja je na bilo koji način povezana sa terorizmom;
 • Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na listi sankcionisanih pojedinaca ili grupa EU.

Pitanje 3: Šta tačno podrazumijeva da partneri aktivno učestvuju u implementaciji projekta kada je finansijska potpora u pitanju?

Aktivno učešće partnera u implementaciji projekta podrazumijeva angažman resursa koje posjeduje partnerska organizacija za implementaciju određenih aktivnosti, shodno tome se njihovo učešće u projektu treba reflektirati i u budžetu.

Pitanje 4:. Zanima me da li se mogu kao pojedinac prijaviti na vas poziv?

Ne.

Subjekti koji nisu kvalificirani za prijavu za dodjelu grantova:

 • Političke organizacije;
 • Nevladine organizacije koje su inostrana predstavništva organizacija u Bosni i Hercegovini;
 • Strane i bh. kompanije, državne institucije i religijske grupe;
 • Pojedinci, privatne kompanije i nevladine organizacije čiji ciljevi nisu u skladu sa širim i/ili specifičnim ciljevima projekta Misli o prirodi!
 • Pojedinci, privatne kompanije i nevladine organizacije koji koriste finansijska sredstva, ekonomske i druge resurse, direktno ili indirektno u svrhu pojedinaca, grupe ili bilo kog vida organizacije koja je na bilo koji način povezana sa terorizmom;
 • Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na listi sankcionisanih pojedinaca ili grupa EU.

Pitanje 5: Da li partner može da bude udruženje koje je registrovano 27.01.2020. godine?

Da.

Pitanje 6: Da li bilans stanja i uspjeha šaljemo i od partnera?

Ne.

Pitanje 7: Da li partner mora da bude jedan od medija?

Nije neophodno da partner bude jedan od medija.

Pitanje 8: Da li u okviru projekta možemo planirati aktivnosti kao što su ankete, poribljavanje, sađenje šumskih sadnica, foto konkurs, odnosno da li je dozvoljeno dio sredstava iz budžeta usmjeriti u takve aktivnosti?

Da, samo uz napomenu da navedene aktivnosti ne mogu biti jedine aktivnosti koje se realiziraju u sklopu projekta te da aktivnosti moraju doprinositi ostvarenju ciljeva projekta koji direktno odgovaraju na ciljeve javnog poziva

Pitanje 9: U kojoj valuti se prikazuje budžet projekta?

Budžet projekta se prikazuje u konvertibilnim markama (KM).

 

Pitanja u vezi javnog poziva za medije

Pitanje 1: Da li web portali koji nisu registrovani kao NVO ili fondacija već kao SP ili d.o.o. i imaju registrovanu djelatnost “internetski portali”, mogu da učestvuju u ovom javnom pozivu i apliciraju sa projektom?

Mediji koji su registrirani kao d.o.o. ili samostalno preduzeće imaju pravo prijave na javni poziv.

Pitanje 2: Da li Javna ustanova odnosno javni medij(Radio Gračanica) ima pravo aplicirati na ovaj projekat u saradnji sa udruženjem? 

Uvjet za aplikante je da ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

 • Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini;
 • Da ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva.

Javna ustanova, odnosno javni medij, nema pravo apliciranja na ovaj javni poziv. Udruženje ne može aplicirati na javni poziv za medije ako nema vlastiti medij ili ako nije u saradnji sa medijem koji je privatni ili u vlasništvu drugog udruženja.

Pitanje 3: Da li se znanje i iskustvo osoba u našoj medijskoj kući očekuje u vezi sa poslom koji svakodnevno obavljaju (novinarski dio posla i proizvodnja i emitovanje radijskog programa) ili samo u vezi sa temom projekta, odnosno ekologijom? 

Znanje i iskustvo osoba se odnosi na realizaciju projekta u cjelini uključujući i kompetencije potrebne za vođenje projekta.

Pitanje 4: Da li stavka „Indirektni troškovi“ u budžetu podrazumijeva troškove režije, komunikacija, kancelarijskog materijala, održavanja tekućeg računa i slično? 

Da.

Pitanje 5: Da li stavka „Oprema“ u budžetu dozvoljava nabavku radijske opreme?

Da, pri čemu morate voditi računa o maksimalnom iznosu koji možete planirati za nabavku opreme.

Prihvatljivi troškovi:

 • Opravdani i razumni troškovi vezani direktno za projekat nastali isključivo u periodu implementacije aktivnosti;
 • Racionalni dio troškova koji se odnose na najam prostora i opreme, komunikacija, režijskih troškovi, troškovi održavanja tekućeg računa, bankovne provizije, itd.;
 • Nabavka opreme (do 5% od ukupne vrijednosti granta);
 • Troškovi pristupa informacijama (pristup profesionalnim bazama podataka ili troškovi nastali samostalnim prikupljanjem podataka);
 • Troškovi uposlenika direktno vezanih za implementaciju projekta (iznosi operativnih troškova, plata i doprinosa ograničeni su na 30% ukupnog iznosa budžeta).

Pitanje 6: Da li d.o.o. mora dostaviti narativni izvještaj za prethodnu godinu odnosno 2019., jer to nije zakonska obaveza?

Da, narativni izvještaj kojim se dokazuje iskustvo u datoj oblasti je obavezna dokumentacija za sve aplikante, i organizacije civilnog društva i d.o.o.

Pitanje 7: Da li aktivnosti Granta za medije mogu biti medijsko praćenje drugih komponenti projekta “Misli o prirodi!”?

Ne, projekat Misli o prirodi! ima zaseban medijski plan i plan promocije, a svaki pojedinačni projekat organizacija civilnog društva i kompanija će imati sopstvenu promociju. Aktivnosti trebaju biti usmjerene na društvenu promjenu.

Pitanje 8: Može li se poslovni portal može prijaviti za projekat “Misli o prirodi!”?

Da, poslovni portal se može prijaviti ako ispunjava opće uslove poziva.

Pitanje 9: Može li u projektu Misli o prirodi u liniji poziv za dodelu grantova za medije aplicirati preduzeće koje je registrovano kao SP, mali privrednik, a koje je bavi odnosima sa javnošću?

Uvjet za aplikante je da ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

 • Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini;
 • Da ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva.

 

Pitanja u vezi javnog poziva za zagovaračke mreže

Pitanje 1. Da li već formirane mreže/koalicije, ili one koje su do sada imali samo jednu zajedničku aktivnost, dolaze u obzir da se kandiduju kroz ovaj poziv? 

Da.


Na pitanja koja se odnose na pisanje projektnih prijedloga, razumijevanje osnovnih pojmova koji čine projektnu aplikaciju i provjeru relevantnosti projektnog problema za objavljeni javni poziv ne odgovaramo.

Pin It on Pinterest

Share This