DIONE set alata – inovativne tehnologije za monitoring poljoprivrede

27. aug, 2021

DIONE set alata je razvijen u okviru projekta DIONE koji finansira Evropska Unija. DIONE set alata je inovativno rešenje koje omogućava evropskim agencijama za agrarna plaćanja da poštuju modernizovane propise Zajedničke poljoprivredne politike – ZPP (CAP) i u isto vreme sprovode procenu ekološkog učinka ozelenjavanja na nacionalnom ili regionalnom nivou, u zavisnosti od nadležnosti agencije. Pored agencija za agrarna plaćanja kao glavnih korisnika, DIONE set alata je dizajniran da ispuni zahteve pametnog monitoringa poljoprivrede koje pružaju tela za sertifikaciju i kontrolu, odnosno Sertifikacione kuće.

Glavni proizvodi koje DIONE pruža svojim ciljnim grupama su: poboljšane mape vrsta useva, automatizovano neproduktivno prepoznavanje EFAs, procena ekoloških performansi i usklađenosti, karte svojstava zemljišta i slike sa geografskim oznakama.

Sadržaj DIONE set alata

DIONE set alata se sastoji od tri glavne komponente: DIONE komponenta osmatranja zemlje (Earth Observation), DIONE alat za poljoprivrednike (DIONE Farmers’ Tools) i DIONE Green Accountability set alata.

DIONE komponenta osmatranja zemlje

Ova komponenta koristi informacije/slike Sentinel Hub-a zasnovane na cloud platformi koja je razvijena da olakša i standardizuje pristup Copernicus podacima i informacijama (DIAS), i da proizvodi poboljšane karte tipa useva i neproduktivne EFA mape. To donosi ekonomsku vrednost ključnim ciljnim grupama, smanjujući im administrativne i operativne troškove vezane za proveru usklađenosti zasnovane na ZPP, i procenjujući uticaj na životnu sredinu.

DIONE komponenta osmatranja zemlje uključuje skup podataka o obradivom zemljištu, kao alat koji koristi snimanje LC/LU slika zasnovanih na bespilotnim letelicama pored tehnologije daljinskog upravljanja. Glavne prednosti koje ova komponenta donosi su pojednostavljeno i jeftinije praćenje plaćanja Zajedničke poljoprivredne politike na osnovu određenih područja i preciznija i pouzdanija procena uticaja plaćanja iste na životnu sredinu.

DIONE alat za poljoprivrednike

Ova komponenta podržava efikasan i automatizovan monitoring usklađenosti poljoprivrednika sa uslovima Zelene direktne šeme plaćanja (Green Direct Payment Scheme) agencija za agrarna plaćanja. Alat za poljoprivrednike obuhvata podatke o sistemu identifikacije zemljišnih parcela, mape useva tipa Sen4CAP, EFA mape poboljšane rezolucije i slike zemljišta sa geografskim oznakama.

U suštini, geografski označeni okvir slike i jeftini senzori za procenu degradacije zemljišta predstavljaju novu tehnologiju za poljoprivrednike, čineći proveru usklađenosti manje administrativnom i omogućujući manje stresan proces provere usklađenosti.

Green Accountability set alata

Ova komponenta predstavlja alat za automatizovanu proveru usklađenosti poljoprivrednika sa šemom zelenih direktnih plaćanja, omogućavajući agencijama za agrarna plaćanja da prate ekološke performanse zelenih direktnih plaćanja.

Ovaj set alata sastoji se od: (i) alata za praćenje usklađenosti poljoprivrednika, uključujući komponentu prikupljanja podataka i upravljanja koja odlučuje o usklađenosti pojedinačnih poljoprivrednika i integrisana je sa postojećim alatima agencija za agrarna plaćanja i (ii) pametnog DIONE alata ekoloških performansi (Environmental Performance Tool) kao podrška procesima donošenja odluka. Ovaj alat pruža povratne informacije profesionalcima iz agencija za agrarna plaćanja i kreatorima politika o stanju i korišćenju zemljišta.

Validaciju DIONE alata i njegovih komponenti u realnom okruženju vrše dva partnera iz DIONE konzorcijuma – Nacionalna agencija za agrarna plaćanja iz Litvanije i Organizacija za poljoprivredna plaćanja sa Kipra. Preliminarni rezultati ukazuju na predviđene benefite alata, kao što su manji administrativni i operativni troškovi, preciznije i jeftinije provere usklađenosti, širi uzorak i dokaz o proveri usklađenosti koji se može revidirati, itd.

Tim iza DIONE seta alata

DIONE set alata se razvija u okviru DIONE projekta koji finansira Evropska Unija i koji je dobio sredstva iz H2020 programa Evropske Unije za istraživanje i inovacije (prema ugovoru o Grantu br.870378).

Projekat je počeo u januaru 2020, sa misijom da poboljša tok monitoringa poljoprivrede i proveru usklađenosti za direktna plaćanja

Zajedničke poljoprivredne politike, i shodno tome drastično smanji povezane operativne troškove.

S obzirom da projekat traje do juna 2022. i da ulazi u završnu fazu, sledi publikacija važnih rezultata do kojih se došlo na osnovu istraživanja.

Budite u toku sa inovacijama i rezultatima koje ćemo predstavljati prijavom na DIONE Newsletter.

Za više informacija, možete kontaktirati nicin@inosens.rs

Pin It on Pinterest

Share This