Da nam bijeg postane let: zaštitimo prirodne ljepote zeničkog kraja!

14. jun, 2021

Projekat “Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice” predstavljen je danas u prostorijama Eko foruma. Nosilac aktivnosti na njegovoj realizaciji je Eko forum, a partneri Udruženje Eko Tvrtkovac i Savez izviđača grada Zenice. Projekat se realizuje u okviru CPCD-ovog Projekta Misli o prirodi!, koji uključuje više različitih inicijativa širom Bosne i Hercegovine, koje finansira Švedska.

Posebnu zahvalnost upućujemo profesoru Akifu Smajloviću, koji je zajedno sa prof.dr. Mustafom Omanovićem, pionirom ekološke misli u Zenici i šire, prije više od deset godina zagovarao osnivanje Parka prirode na području grada Zenice.

U okviru ovog projekta, do sredine 2022. godine, Eko forum provodi niz aktivnosti koje bi trebalo da rezultiraju stvorenim pretpostavkama da se najmanje deset posto teritorije grada zaštiti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH. Projekat su predstavili Zlatan Alibegović, predsjednik Eko foruma, Sanja Stević, koordinatorica Projekta Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice, Merim Berberović, asistent na Projektu, Jakub Spahić, sekretar Udruženja Eko Tvrtkovac i Edin Šarić, predsjednik Saveza izviđača Grada Zenice.

Iako sinonim zagađenog okoliša, Zenica je izuzetno bogata prirodnim resursima. Više od polovine teritorije je pokriveno šumom, ljepote krajolika koje poznaju planinari i ljubitelji prirode su nestvarne, kulturno istorijski lokaliteti tek treba da budu istraženi. S druge strane, na stotine divljih deponija, loši putevi, nekontrolisana sječa šumskih resursa, nelegalne utrke po lokalitetima prirode, dovoljni su razlozi da nastojimo te ljepote adekvatno zaštititi i osigurati da se budućim zaštićenim prirodnim vrijednostima kvalitetno upravlja.

U proteklih dvadesetak godina nevladin sektor je poduzeo niz aktivnosti na zaštiti prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Pokazao se kao nezaobilazan faktor zagovaranja pozitivnih praksi i relevantan stručni potencijal na putu evropskih integracija, prema okruženju u kojem će naši budući naraštaji imati veće šanse da uživaju u netaknutoj, zaštićenoj prirodi i dovoljno dobro znaju šta su to prirodne vrijednosti.

Zakonski osnov za aktivnosti koje nevladin sektor poduzima je u direktivama Evropske unije, koja je i sama u dugotrajnom procesu zaštite svojih prirodnih resursa, prije svega kroz program uspostave mreže zaštićenih prirodnih staništa Natura 2000, medju kojima su i ugrožene prirodne vrijednosti Bosne i Hercegovine. Naša država se obavezala, kako preuzimanjem evropskih propisa, tako i aktuelnim okolinskim zakonodavstvom, da će zaštititi minimalno 17 posto svog teritorija. Manje od tri posto prostora do sada je zaštićeno, u ZDK svega 1,5 posto (Park prirode Tajan). Ono što je neposredno za nas i naš grad vrlo važno je da će uspostavljanje parka prirode, a zatim i niza pratećih društvenih sadržaja, otvoriti praktične mogućnosti za razvoj turizma, posebno ekološkog i vjerskog, ali i kulturnog, kod kojeg je bitno doživjeti i uživjeti se, naučiti nešto novo.

U Akcionom planu za zeleni grad iz decembra 2019. godine, Gradska uprava se obavezala da će obezbijediti sredstva i potvrdila da je Grad Zenica nosilac aktivnosti i odgovornosti za određivanje novih zaštićenih područja i razvoj održivih rekreativnih područja.

Planirano je da će u roku od devet mjeseci biti pripremljene studije o zemljištu i biološkoj raznolikosti za zaštićena područja. To se još nije dogodilo. Nije primijenjena ni preuzeta obaveza prema Prostornom planu grada Zenice usvojenog za period 2016-2036. o formiranju Stručnog tima koji će utvrditi detaljan opis područja koja se prema tom dokumentu zaštićuju, kao ni dio Strategije razvoja Općine Zenica, za period do 2022. godine, prema kojem će prirodni prostor “Babina-Tvrtkovac” biti adekvatno zaštićen.

Zeničko-dobojski kanton je, prema Zakonu o prirodi iz 2013. godine, trebalo da uspostavi kantonalni zavod za zaštitu prirode, koji bi bio nadležan za pripremu stručnih obrazloženja, odnosno osnova za proglašenje zaštićenih zona prirode. Trenutno nepostojeći zavod, kao javna ustanova, preuzeo bi i obavezu upravljanja budućim zaštićenim područjima.

“Prema procjenama, u Evropi je preko 26 posto teritorije zaštićeno. U BiH, deset puta manje, a Zenica je ubjedljivo na najnižem mjestu po stepenu zaštićenosti prirodnih vrijednosti. Zenica je ekološki izuzuzetno ugrožen grad i svaki pomak u pravcu omogućavanja bjekstva iz zagađene sredine, i to u relativno blisko i očuvano okruženje, biće od pomoći stanovništvu. Biće to jedan naš simboličan doprinos rješavanju ekološke situacije u gradu”, izjavio je medijima Zlatan Alibegović, predsjednik Eko foruma.

“Bosna i Hercegovina bi trebalo da radi više na implementaciji direktiva značajnih kod zaštite prirode u domaćem zakonodavstvu. Ono što nas zanima je osnivanje zavoda za zaštitu prirode na nivou Zeničko-dobojskog kantona, koji bi trebalo da radi na pripremi stručnih obrazloženja opravdanosti zaštite prirode. Nevladin sektor davno je preuzeo odgovornu ulogu u procedurama vezanim za zaštitu prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine, pa će tako Eko forum, zajedno sa svojim partnerskim organizacijama, preuzeti dio odgovornosti i obaveza na pripremi stručnih obrazloženja, uz pomoć kojih će u konačnici doći, nadamo se, do donošenja Zakona o proglašenju Parka prirode Babina-Tvrtkovac na nivou ZDK”, kazala je Sanja Stević, koordinatorica Projekta Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice.

Pred nama je niz aktivnosti. Prije svega, trebamo istražiti odlike prirode na području, koje je u Prostornom planu već omeđeno kao park prirode. To je prostor budućeg parka prirode “Babina-Tvrkovac”, koji se prostire na više od 50 kvadratnih kilometara teritorije grada Zenice. Ova stručna istraživanja biće objedinjena u studiju izvodljivosti proglašenja parka prirode, aktivnosti koja je kamen spoticanja na relaciji Kanton-Grad, jer ni jedan nivo vlasti ne želi preuzeti ovu odgovornu ulogu i nadasve skup i složen posao.

“Prva aktivnost nam je identifikacija i angažman stručnih kapaciteta i analiza pravnog okvira. Već smo objavili Javni poziv za angažman eksperata u različitim oblastima, koji je otvoren do 30.6. i na koji se već prijavio jedan broj eksperata, s područja cijele BiH. Namjeravamo pripremiti i priručnik o zaštićenim područjima za širu javnost, koji će biti objavljen na web stranici Eko foruma. Čeka nas i  edukacija aktivista Eko foruma i partnerskih organizacija, koji će biti obučeni za online i ulične akcije, te za zagovaranje uspostave parka prirode.

Kreiranje dijaloga sa donosiocima odluka i izrada nacrta zakona, te zagovaranje na donošenju zakona na kantonalnom nivou, naša je finalna aktivnost”, pojasnio je Merim Berberović, asistent na Projektu Zaštita teritorije grada Zenice.

Partneri: Savez izviđača i Eko Tvrtkovac

Savez izviđača grada Zenice, najmasovnija organizacija, koja okuplja i edukuje mlade, planira u aktivnosti Projekta uključiti što je moguće veći broj zeničkih izviđača. Planira se i uređenje platoa Smetova, te postavljanje najmanje dva podzemna kontejnera, sa riješenom dinamikom periodičnog odvoza otpada, što će znatno popraviti ekološko stanje izletišta.

“Savez izviđača grada Zenice trenutno okuplja oko 300 mladih, s kojima svakodnevno radimo na edukaciji. Mi ćemo nastojati da što je moguće više mladih uključimo u edukacije o zaštićenim područjima i da njihova znanja proširimo. Vjerujem da ćemo u bliskoj budućnosti imati veliko zaštićeno područje, koje će mladi posjećivati zajedno sa svojim roditeljima. Biće to prekrasno mjesto za sve Zeničane”, kaže Edin Šarić, predsjednik Saveza izviđača Grada Zenice.

Udruženje Eko Tvrtkovac već godinama razvija prirodne sadržaje u Parku “Postojan”, a nedavno je iniciralo arheološka istraživanja na lokalitetu Markovog kamena.

“Naše udruženje nastoji da skrene pažnju građanima Zenice i građanima šireg područja, na prirodne ljepote koje imamo, a o kojima sada ne znaju dovoljno. U samo u par stotina metara, imate nekropolu grebak, Markov kamen, dovište Lastavica, izvor Selačke rijeke, koji je predivan. To je ljepota koju treba približiti narodu. Iskreno se nadamo da će nam i Grad i Kanton dati podršku kako u pripremi studije, tako i u našim aktivnostima na terenu, kako bi se ujedno olakšao rad, recimo, gradskim komunalnim službama”, kazao je Jakub Spahić, sekretar Udruženja Eko Tvrtkovac.

Pin It on Pinterest

Share This