Nosilac projekta: Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu
Evropu – REIC

Partner(i): Nema

Područje djelovanja: Cirkularna ekonomija, Održivi razvoj, Upravljanje otpadom, Održivo upravljanje
resursima, Obnovljivi izvori energije.

Cilj projekta (glavni cilj iz projektnog prijedloga): Unaprijediti upravljanje otpadnim jestivim uljima
(OJU) na osnovu trenutnog stanja u kuhinjama većih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Vremenski period: Maj – Oktobar 2021.

Opis projekta:
Projekat ukazuje na ključni problem u Bosni i Hercegovini, a to je upravljanje otpadom, te projekat
zagovara uspostavljanje održivog programa prikupljanja i tretiranja većih količina otpadnih jestivih ulja
(u daljem tekstu OJU) poslije termičke upotrebe. OJU i masti, koji nastaju u procesu pripreme hrane,
koristan su otpad koji čini značajnu sekundarnu sirovinu u proizvodnji niza novih proizvoda poput boja,
sapuna, kozmetike i, sve više, u proizvodnji biodizel goriva.

Projekat u osnovi ima za cilj predstaviti postojeće stanje i postaviti smjernice za budućnost. Rezultati
projekta će pokazati ozbiljnost trenutne situacije i na koji način se može neutralizirati negativni uticaj na
okoliš, uzrokovan neadekvatnim odlaganjem i tretiranjem OJU. Napravit će se kvalitetna baza podataka
o prednostima primjene cirkularne ekonomije u upravljanju otpadom. Vrlo je važno pokrenuti
kontinuiranu kampanju o ovoj temi, te potencijalima proizvodnje biodizela po principima cirkularne
ekonomiju.

Pravilnim odlaganjem i tretiranjem OJU postavlja se temelj za smanjenje uticaja zagađivanja okoliša
(posebno tla, vode i biodiverziteta) u Bosni i Hercegovini. Projekat promoviše primjere dobre prakse i
odgovornost svih većih kompanija prema zajednici i ljudima koji u njoj žive što povećava njihovu
vrijednost i pomaže u kreiranju imidža da su društveno i okolišno orijentirane kompanije.