Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 03/2020: Izrada kurikuluma za nastavu sa okolišnim temama za Eko škole

16. jun, 2020

Sarajevo: 16.06.2020.

Protokol br: 608/2020

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 03/2020

Predmet Izrada kurikuluma za nastavu sa okolišnim temama za Eko škole
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
U okviru projekta Misli o prirodi!
Lokacija isporuke Marka Marulića 2/III, Sarajevo
Kontakt osoba Sabina Jukan
Kontakt informacije Sabina.jukan@cpcd.ba
Datum objave zahtjeva za ponudu 16. juni 2019.
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 14 radnih dana
Krajnji rok za dostavu ponuda 3. juli 2020. do 14:00h

 

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom „Misli o prirodi!“, kojim doprinosi povećanju  uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina (BiH) ratificirala. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje, eko hubovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo. Projekat finansira Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona KM.

U okviru komponente Eko škole jedna od aktivnosti je i izrada kurikuluma za nastavu sa okolišnim temama za Eko škole.

Predmet nabavke:

Osnovni zadatak podrazumijeva izradu kurikuluma (nastavnog plana i programa) za nastavu sa okolišnim temama sačinjen od 5 modula/radionica koji će imati posebno prilagođene dijelove primjenjive za osnovne i srednje škole.

Pri izradi je neophodno uzeti u obzir trenutne planove koji postoje u državi a koji se tiču unapređenja školskih kurikuluma. Glavne promjene bi trebale biti vidljive u smislu rezultata učenja, učešća učenika/ica sa više praktičnih primjera/vježbi. Kurikulum bi trebao da uključi provođenje različitih vrsta nastavnih strategija i organizacionih metoda koje su usmjerene na postizanje optimalnog razvoja učenika/ca i ishoda učenja učenika/ca. Konsultant/ica treba da istraži koliko su najbolje prakse uključene u lokalne nastavne planove. U dizajniranju kurikuluma sa okolišnim temama neophodno je razmotriti dva osnovna pristupa:

Kurikulum orijentiran na problem, dizajniran na taj način da uči učenike/ce kako da sagledaju problem i iznađu rješenje. On razmatra autentičnu formu učenja jer su učenici/ce izloženi stvarnim životnim problemima. Ovaj model pomaže učenicima/cama da razviju vještine koje se prenose na stvarni svijet. Kurikulum orijentiran na problem je pokazao poboljšanu relevantnost i povećanu kreativnost, inovaciju i saradnju unutar odjeljenja/učionice.

Konsultant/ica treba da u formi priručnika definira kurikulum sa pet tematskih modula/radionica koji će uključiti izradu nastavnih jedinica sa okolišnim temama sa uputstvom kako ih koristiti u nastavi u osnovnim i srednjim školama u BiH i sa jasnim opisom implementacije nastavnih jedinica. Kurikulum treba imati moderan i inovativan pristup i biti zasnovan na ishodima učenja prilagođen različitim uzrastima u osnovnim i srednjim školama. Važno je uzeti u obzir složenost obrazovnog sistema u BiH. Kurikulum treba da ponudi podsticajne i efikasne koncepte učenja, koji će omogućiti nastavnom osoblju kreativan pristup, individualizaciju nastavnog i vannastavnog procesa kao i aktiviranje samostalnog rada učenika/ca.

U cilju realiziranja aktivnosti unutar komponente Eko škole CPCD raspisuje poziv za angažiranje konsultanta/ice za izradu gore navedenog kurikuluma.

Očekivani rezultati:

Od ponuđača se očekuje sljedeće:

 • Izrada kurikuluma za nastavu sa okolišnim temama sačinjen od 5 modula/radionica gdje svaki modul predstavlja nastavnu jednicu sa određenom temom. Nastavna jedinica treba da sadrži cilj nastavne jedinice, metode rada, potrebne resurse/sredstva, zadatke, oblik rada, ishode učenja i koleraciju s drugim predmetima. Kurikulumi trebaju biti primjenjivi za osnovnu i srednju školu.
 • Komunikacija sa projektnim timom CPCD

Uslovi angažmana:

Pravo prijave imaju fizička lica.

 • Državljanin/ka BiH;
 • Univerzitetska diploma, min. VSS;
 • Potrebno iskustvo u izradi priručnika za škole, udžbenika, nastavnih jedinica;
 • Iskustvo u oblasti zaštite okoliša u sektoru obrazovanja;
 • Neophodno poznavanje sistema obrazovanja u BiH ili iskustvo u radu u školi;
 • Demonstrirane komunikacijske vještine, pismene i usmene;
 • Izražena sposobnost rada samostalno i kao dio tima;
 • Izvrsne organizacijske i analitičke sposobnosti

Prednost će imati kandidati/kinje koji/e su trenutno uključeni/e u izradu izmjena i dopuna nastavnih planova i programa u školama te kandidati/kinje koji/e su radili na kreiranju okolišnih kurikuluma za škole.

Period angažmana

Angažman konsultanta/ice ili tima konsultanata/ica je u periodu 15.jula – 20. augusta.

Vremenski plan isporuke materijala:

 • Prvi draft dokumenta – 5. august
 • Dorada Priručnika – 15 august
 • Finalni dokument – 20 august

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespodencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa pružanjem usluga, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do dana 26. juna 2020. godine do 14:00 h.

Kontakt osoba: Sabina Jukan, Sabina.jukan@cpcd.ba

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, biti će objavljeni na web stranicama: CPCD-a www.civilnodrustvo.ba i projektnoj stranici www.mislioprirodi.ba najkasnije 2 dana prije isteka roka za slanje pounde.

Priprema ponude:

Ponude se podnose u štampanoj formi, u zatvorenoj koverti. Koverta treba da sadrži dvije zatvorene koverte:

 • Na prvoj koverti navesti:  Naziv ponuđača „Tehnička ponuda SD 003 03/2020“
 • Na drugoj koverti navesti:  Naziv ponuđača „Finansijska ponuda SD 003 03/2020“

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Prva koverta prema ovom Zahtjevu za ponude treba da sadrži:

 1. CV konsultanta/ice
 2. Kopiju univerzitetske diplome
 3. Najmanje 2 priručnika/udžbenika/kurikuluma koji su ranije rađeni za škole
 4. Pisma preporuke 2 saradnika ili naručioca posla kojim se dokazuje iskustvo u oblasti zaštite okoliša u sektoru obrazovanja
 5. Prijedlog sadržaja Kurikuluma/priručnika sa predloženim temama po modulima
 6. Izjavu o dostupnosti u predviđenom vremenu realizacije posla

Druga koverta prema ovom Zahtjevu za ponude treba da sadrži:

 1. Finansijsku ponudu za angažman za izradu dokumenta (Anex 1)

U Finansijskoj ponudi ponuđač treba da navede broj potrebnih dana za izradu dokumenta i jediničnu cijenu po danu angažmana.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama. Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude br. SD 003 03/2020“.

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe 30 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

Rok za donošenje odluke o izboru ponuđača:

Ugovorač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 7 dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnija u roku od 8 dana od dana zatvaranja poziva. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Poslije odabira i obavijesti o izboru ponuđača, potpisaće se ugovor o autorskom djelu, a plaćanje će se izvršiti po odobrenom dokumentuna lični transakcijski račun koji bude naveden u ugovoru.

Rokovi plaćanja mogu biti i drugačije definirani Ugovorom između ponuđača i ugovarača.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu sljedećih kriterija:

 • Pokazane stručnosti i iskustva ponuđača
 • Vremenskog okvira i cijene ponuđene usluge
 • Dostavljenom sadržaju Kurikuluma/priručnika i predloženih tematskih modula
 • Na osnovu raspoloživosti konsultanta/ice

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, lično ili poštanskim putem (slati isključivo preporučenom poštom ako se ponuda dostavlja poštom, važeće su sve blagovremeno poslate prijave sa datumom na koverti uključujući i 3. juli), na adresu Centar za promociju civilnog društva, Marka Marulića 2/III, 71 000 Sarajevo, sa naznakom:

Naziv ponuđača

Adresa i poštanski broj

Grad

Ponuda po otvorenom postupku za dostavljanje prijava br. SD 003 03/2020

„Ne otvarati  prije 3. jula 2020. godine“

Krajnji rok za dostavljanje je 3. juli 2020. godine do 14:00 sati.

Aneks 1: Finansijska ponuda

Pin It on Pinterest

Share This