Piše: Stanislava Perković Eutrofikacija (grč. Εύ – dobro i τρoφία – hrana) je proces prekomjernog unosa hranjivih materija, prije svega dušika (N) i fosfora (P) u površinska vodena tijela – rijeke, jezera, priobalna područja, ribnjake, … Eutrofikacija može biti...

read more