Zajedno protiv okolišnog kriminala

Vrsta granta

Medij

Naziv projekta

Zajedno protiv okolišnog kriminala

Nosilac projekta

Udruženje za društveno istraživanje Global Analitika

Područje djelovanja

Bosna i Hercegovina

Opis projekta

Osnovni cilj projekta je da se poveća svjesnost javnosti o značaju prevencije okolišnog kriminala, njegovim uzrocima i posljedicama, na način da se izvrši kvalitetno istraživanje koje uključuje teoretski dio i terensko istraživanje sa intervjuima. Dodatan angažman na povećanju informisanosti građana i nosioca vlasti u kantonu Sarajevo po pitanju prevencije okolišnog kriminala, realizovat će se na način da se provode zagovaračke aktivnosti i iste promovišu, obavljaju razgovori te pišu kvalitetni članci na temu zaštite okoliša i prevencije okolišnog kriminala.

U okviru projekta Zajedno protiv okolišnog kriminala,  predstaviti ćemo rezultate istraživanja o ekološkom kriminalu kroz objavu 16 istraživačkih tekstova na temu ekološkog kriminala u Magazinu Gracija u elektronskoj i štampanoj verziji, kao i na portalu Global Analitike, realizovati zagovaračke aktivnosti usmjerene prema institucijama koje su nadležne za borbu i prevenciju ekološkog kriminala,  uspostaviti saradnju sa nevladinim organizacijama stručnjacima/kinjama i aktivista/aktivistkinja koji se bave ovim pitanjem ekološkog kriminala u BiH. Također, ćemo  ssvijestiti javnost i poboljšati informisanost stanovništva BiH o opasnostima od ekološkog kriminala i posljedicama istog. Posebna vrijednost projekta je i zagovaranje kod institucija u BiH koje se bave ekološkim pitanjima i borbom protiv organizovanog kriminala u cilju kvalitetnijeg suprotstavljanja ekološkom kriminalu.  Projekat Zajedno protiv okolišnog kriminala primarno ima za cilj uraditi istraživanje i dokumentiranje medijskih sadržaja koji ukazuju na korupciju i nepravilnosti u oblasti zaštite okoliša. Kroz projekat ćemo promovisati i stručnu analizu okolišnih pitanja, posebno onu koja se odnosi na nezakonite aktivnosti ugrožavanja okoliša.  

 

Ciljna populacija obuhvaćena ovim projektom su novinari jer nerijetko isti nailaze na na prepreke poput prijetnji od strane glavnih aktera i diretknih učesnika u vršenju kršenja ekološkog kriminala, aktivisti studenti i mladi ljudi međusobno informiraju i prenose znanje i direktno učestvuju kroz promociju zagovaranja na suzbijanje ekološkog kriminala, čitateljstvo portala Global Analitika, čitateljstvo Magazina Gracija i istoimenog portala. Nadalje, nevladine organizacije radi potrebe za zajedničkom aktivnošću i međusobnom informisanju,  kao i aktivisti na polju zaštite okoliša, stručnjaci, volonteri, novinari, kao i predstavnici vlasti i nadležnih institucija kojih se tiče tema ekološkog kriminala kao i svi stanovnici BiH.

 

Kako nam je cilj suzbijanje ekološkog kriminala i prevencija istog, kroz medijsko izvještavanje ćemo potencirati ovu temu i to na više kanala. Potreba za adekvatnim informiranjem građana je velika, posebno jer je ova tema vrlo malo prisutna u medijima, a prepreke su veliki broj neadekvatnog sadržaja i nemogućnost stanovnika da raspoznaju sadržaj koji je baziran na istinitim činjenicama i istraživanjima.

 

Pin It on Pinterest