Testing Eko škola Druga faza

Odgovorna organizacija

Testing testing

Područje djelovanja

lkasldjfča lksdčfl aksdfčlkajsčfl ksdčf 

Adresa

Bulevar Stepe Stepanovića 132, Banja Luka

Kontakt

Opis projekta

Ciljne grupe projekta su organizacije civilnog društva – grass root organizacije, mediji, stanovništvo (sa fokusom na mlade osobe), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalna vlast i državne institucije. Grass root organizacije u projektnom području posjeduju nedovoljne kapacitete (npr. stalno zaposlene, praktična znanje o zaštiti okoline, komunikacijske kapacitete) i finansijsku održivost, te imaju potrebe za kontinuiranom edukacijom i usavršavanjem svojih kadrova. LIR Evolucija je i do sada pružala savjetodavne usluge manjim organizacijama civilnog društva putem čega je ustanovila da je od značaja da se uspostavi regionalni resursni centar usmjeren ka podršci i redovnom pružanju informacija iz oblasti okoliša. Mediji redovno izvještavaju o problemima iz oblasti zaštite životne sredine, naročito uz podsticaj OCDa i lokalnog stanovništva.

LIR će kao koordinator Eko HUBa Banja Luka uspostaviti redovne kontakte sa lokalim medijima, te direktno pružati informacije o okolinskim problemima i prilikama u projektnim jedinicama lokalne samourpave (JLS). Na području Banjaluke, Projedora, Prnjavora, čelinca i Dervente postoji najmanje 8 organizacija civilnog društva koje se kontinuirano ili povremeno bave pitanjima zaštite okoline, sprečavanju i smanjenju  zagađenja, očuvanju prirode kao i unapređenju stanja u oblasti očuvanja biodiverziteta i prirodnih staništa. Ove organizacije najčešće djeluju pojedinačno i bez jasne međusobne koordinacije i sinhronizovanih akcija. Stanovništvo, a naročito mladi su uglavnom usmjereni na ostvarivanje ekonomskih aktivnosti i dobiti, te nemaju dovoljno razvijenu svijest i unekoliko zanemaruju principe zaštite okoline.

LIR kao Eko HUB će putem medija i u toku inicijativa od značaja za zaštitu životne sredine (npr. obilježavanja eko dana) redovno informisati građane o postojećim problemima i prednostima za život ukoliko je okoliš očuvan, te na taj način uticati na jačanje svijesti, i razvoj pozitivnih navika. Većina kompanija u svom planu djelovanja ima navedenu stavku društvene odgovornosti, koja se poziva na svjesno djelovanje i ne ugrožavanje okolinskih politika i praksi. LIR će ukljućiti kompanije u edukativne sastanke, te im predložiti načine kako da poboljšaju svoju društvenu odgovornost u sektoru okoliša. Posebno će biti važno uključivanje preduzeća u promociju akcija smanjenjea emisija zagađenja, racionalnog korištenja resursa i principa cirkularne ekonomije. Promovisaće se mogućnosti povezivanja preduzeća kojima otpad iz proizvodnje može da bude sirovina i repro-materijal u drugim preduzećima (npr. metalni otpad, građevinski otpad, biomasa). Najmanje po dva preduzeća iz svake od ciljnih JLS Eko HUBa biće uključeno u projektne aktivnosti. Njima će biti predstavljeni načini djelovanja i praksi, kako bi se podstakle pozitivne promjene u smislu njihovog odgovornog djelovanja u očuvanju okoline Osnovnim i srednjim školama CPCD će kroz projekat „Misli o prirodi!“ provesti certifikacijske mehanizme, dok će LIR pružati podršku na teritorijama projektnih JLS. LIR će organizovati jedan sastanak za najmanje 10 osnovnih i srednjih škola sa projektnog (Eko HUB Banja Luka) područja, na kojem će CPCD predstaviti projekat „Misli o prirodi!“ i Certifikacijski mehanizam. Certifikacijski proces će omogućiti bolje pozicioniranje izabranih škola, koje će postati okolišno osvještene, te će i svoje učenike edukovati, a dosadašnje prakse mijenjati u cilju održivosti i zaštite životne sredine. U dosadašnjim projektnim aktivnostima

LIR je redovno sarađivao sa lokalnim vlastima i relevantnim državnim institucijama na procesu usklađivanja nacionalnog/entitetskog zakonodavstva iz oblast okoliša. Lokalne i državne institucije imaju potrebu za kvalitetnim i edukovanijim civilnim sektorim sa kojima mogu ravnopravno razgovarati u procesu javnih rasprava. LIR će uključiti lokalnu vlast (gradovi i opštine) u proces izbora lokalnih inicijativa, zajednički sa eko agentima i lokalnim relevantnim akterima, kako bi inicijativa bila sveopšte prihvaćena i implementirana na lokalnom nivou. Projektni fokus će biti i poboljašanje komunikacije između organizacija civilnog društva, medija i predstavnika JLS koji rade na zajedničkim inicijativama. Često svi činioci imaju iste namjere i slične akcije vezane za zajedničke ciljeve unapređenja zaštite životne sredine ali uslijed nedovoljne i neprikladne komunikacije imaju loše odnose. Ovaj problem može da se prevaziđe kroz zajedničke sastanke, razmjenu informacija i podsticanju saradnje.

Glavni cilj projekta je dodatno osnažiti kapacitete LIR Evolucije kao Regionalnog lidera Eko HUBa za teritorije JLS Banja Luka, Prijedor, Čelinac, Prnjavor i Derventa, kako bi uticao na povećanu svijest o zaštiti okoliša, iniciranje lokalnih akcija, pružao edukativnu i stručnu podršku drugim organizacijama i školama, te distribuisao najrelevantnije informacije u oblasti okoliša. LIR će kroz edukaciju koju pruži donator dodatno osnažiti svoje postojeće kapacitete, kako bi lokalno djelovao u sferi edukacije grass-roots organizacija civilnog društva i stanovništva. LIR će biti u stalnom kontaktu sa ostalim Eko HUBovima i donatorom, organizacijama civilnog društva, relevantnim institucijama, školama, stručnim licima, medijima i mladim kako bi zajednički, sinhronizovano i snažno djelovao na lokalnom nivou navedenih JLS (jedinica lokalne samouprave).

Pin It on Pinterest