Šta sam danas dobro uradio/la za zaštitu okoliša?

Vrsta granta

Medij

Naziv projekta

Šta sam danas dobro uradio/la za zaštitu okoliša?

Nosilac projekta

Face d.o.o. Sarajevo

Opis projekta

Projekat ima za cilj podizanje svijesti o važnosti brige za okoliš kroz zagovaračku kampanju predstavljanja pozitivnih praksi kompanija i fizičkih lica u ovoj oblasti. Projekat je fokusiran na predstavljanje primjera dobre prakse koji su podijeljeni u tri segmenta: djeca, građani/ke i kompanije.

U okviru projekta Šta sam danas dobro uradio/la za zaštitu okoliša biti će predstavljanje tri kompanije koje su implementirale pozitivne prakse u svom poslovanju s posebnim fokusom na (ne)poštivanje zakonskih regulativa, kao i implementacija praksi koje pozitivno utječu na zaštitu okoliša kod minimalno tri porodice iz ruralnih sredina, kao  i podizanje svijesti kod minimalno 200 osoba mlađe životne dobi, realizacijom edukativnih dječijih emisija.

FACE TV  će tokom projekta kreirati medijski sadržaji koji će prikazati na koji način pojedinci mogu da utiču na zaštitu okoliša s tendencijom da se mijenja svijest javnosti. Medijskim sadržajima predstaviti ćemo kompanije koje su u svoje poslovanje integrisali ekološki prihvatljive mjere kao što su ugradnja filtera, recikliranje, izgradnja zelenih površina, ušteda el.energije i sl. Kroz dijaloške emisije FACE TV će, tokom projekta, interaktivno uključivati javnost u razgovore o  važnosti brige za okoliš.

Svi medijski sadržaji će biti distribuisani putem komunikacijskih kanala Face.tv (televizija, web portal, Facebook, Instagram, TikTok I Linkedin) i Tatabrada.tv (televizija, web portal, radijska stanica, Facebook, Instagram i TikTok). Kreirani medijski sadržaji će biti prilagođeni pojedinačnim komunikacijskim kanalima kako bi se poruka o važnosti brige za okoliš poslala na adekvatan način ciljnoj populaciji. Ciljna populacija projekta je generalno  različite dobi i spola, ali je primarna starosna dob 40-60 godina. Publika je naviknuta na različite edukativne sadržaje, te smo sigurni da će prihvatiti i ovu vrstu sadržaja. Kao dodatnu vrijednost ovom projektu, kroz društvene mreže i dijalošku emisiju uključivat ćemo publiku u rasprave o ovoj temi. Primarno su iz ruralnih sredina od 50 do 70 godina.

Kroz sponzorirane sadržaje publika će biti znatno šira od ove koja prati Face.tv i Tatabrada.tv, te ćemo  ovim projektom obuhvatiti cijelu BiH.

Pin It on Pinterest