Odgovornim poslovanjem podržimo okolišno održivi razvoj Općine Maglaj

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Odgovornim poslovanjem podržimo okolišno održivi razvoj Općine Maglaj

Nosilac projekta

Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo – COOR

Područje djelovanja

Općina Maglaj

Cilj projekta

1) Inicirati promjene u kompanijama na području općine Maglaj da se odgovorno ponašaju prema okolišu i uspostavljaju vlastite programe održivog razvoja / društveno odgovornog poslovanja,

2) Inicirati međusobnu podršku i saradnju između lokalnih aktera u Maglaju i kompanija ka zajedničkom djelovanju po pitanju zaštite okoliša.

Trajanje projekta

6 mjeseci

Opis projekta

Niz međunarodnih dokumenata i deklaracija kao što su UN Global Compact i Strategija održivog razvoja naglašavaju važnost društveno odgovornog poslovanja (DOP). Na Summitu o održivom razvoju (2015) države članice UN usvojile su nove Globalne ciljeve održivog razvoja (SDG) u sklopu Programa razvoja do 2030. godine. BiH je potpisnik ovoga sporazuma u kojemu je iskazana volja nadležnih nivoa vlasti za provedbu mjera održivoga razvoja. Jedna od najvećih novosti u Programu 2030. je priznavanje činjenice da rad na održivom razvoju istodobno zahtijeva napredak u tri područja, pri čemu se ekonomska, društvena i okolišna pitanja moraju zajedno riješiti na integriran način. SDG jasno pozivaju poslovni sektor da primijeni svoju kreativnost i inovativnost kako bi riješili prepreke održivom razvoju. Iako su Ciljeve prihvatile vlade, jasno je da njih nećemo ostvariti bez značajnih napora uloženih od strane svih partnera, s posebnim naglaskom na poslovni sektor. Kompanije se smatraju ključnim akterima u provedbi ovog ambicioznog programa, kreatori poslovnih rješenja za izazove održivog razvoja koji stoje pred svijetom.

U Bosni i Hercegovini se nedovoljno govori o temi korporativne društvene odgovornosti i malo je dostupnih informacija kada je u pitanju ovaj koncept kod kompanija u BiH. Ideja ovog projekta je da promovira koncept društveno odgovornog poslovanja u jednoj općini. Odabrana je općina Maglaj jer se radi o općini u kojoj posluje veoma raznovrsna industrija, u više industrijskih zona, koja neminovno stvara pritisak na okoliš. Kao i u drugim sredinama u BiH, tako i u općini Maglaj, vrlo malo ili se nikako ne zna o principima/ciljevima održivog razvoja i DOP-u kao dobrovoljnom strateškom opredjeljenju kompanija. Iako se DOP primjenjuje u različitim segmentima poslovanja kompanija, fokus ovog projekta je na društveno odgovornom ponašanju kompanija prema okolišu.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju društveno odgovornog ponašanja kompanija prema okolišu na području općine Maglaj kroz iniciranje promjena u kompanijama i pružanje podrške kompanijama da uspostave vlastite programe održivog razvoja / društveno odgovornog poslovanja, u skladu sa ciljevima održivoga razvoja (SDG), kao i kroz jačanje saradnje između lokalnih aktera u Maglaju i kompanija ka zajedničkom djelovanju po pitanju zaštite okoliša.

Aktivnostima ovog projekta će se identificirati kompanije koje su zainteresirane da usvoje koncept društveno odgovornog poslovanja, ispitati nivo njihovog sadašnjeg djelovanja u oblasti zaštite okoliša, izraditi preporuke za poboljšanja u poslovanju na njihovom putu da postanu društveno odgovorne, održati seminare na temu primjera dobrih praksi društveno odgovornog poslovanja, unaprijediti saradnju između kompanija i lokalne zajednice da ubuduće djeluju zajedničkim snagama i iznalaze rješenja za smanjenje pritisaka na okoliš kroz organizaciju foruma i akcija na terenu, te izvršiti promotivne aktivnosti.

Pin It on Pinterest