I njih se tiče!

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

I njih se tiče!

Nosilac projekta

Udruženje građana „Jer nas se tiče“ Mostar

Područje djelovanja

Grad Mostar

Cilj projekta

Pozvati na društvenu odgovornost JP „Deponija d.o.o.“ Mostar i tražiti vraćanje njihovog rada u zakonske okvire.

Trajanje projekta

7 mjeseci

Ilustracija

Opis projekta

Osnovna ciljna grupa su nadležni i odgovorni za nastali problem deponije Uborak (rukovodstvo JP „Deponija d.o.o.“, Grad Mostar, Kanton i Federacija BiH), te građani Grada Mostara na čije zdravlje negativno utiče nepravilan rad deponije. Ljudi koji žive u okolini deponije „Uborak“ su se organizovali i registrovali NVO „Jer nas se tiče“, da bi imali pravni okvir za svoju borbu za sanaciju stare i zatvaranje nove rupe na lokaciji Uborak. Trenutno imamo 200 aktivnih članova, a kada organizujemo razne akcije učestvuje do 300 naših sugrađana.

Osnovnim ciljem projekta se djeluje na nadležne koji trebaju donijeti odluke koji bi doprinijele zaštiti okoliša zatvaranjem i sanacijom trenutne lokacije deponije, te pronalaskom nove adekvatne lokacije. Projektom se, također, djeluje i na sve građane koji, osviješteni i informisani o štetnom utjecaju deponije i važnosti očuvanja okoliša, svojim aktivnostima također djeluju na nadležne i podstiču ih na donošenje ispravnih odluka.

Aktivnosti koje bi bile sprovedne u okviru projekta su čišćenje i uređivanje površina u okolini deponije u sklopu akcije „Branje smeća“. Time bi se skrenula pažnja na činjenicu da JP „Deponija d.o.o.“ ne radi u skladu sa zakonom i ne poduzima sve što je potrebno da se smeće ne bi raznosilo po okolnim naseljima i sve do rijeke Neretve.

U periodu od 7 mjeseci, planirano je sprovođenje javne kampanje kojom bi se budila svijest građana o važnosti očuvanja okoliša, te kojima bi se građani informisali o štetnom djelovanju deponije na Uborku. Akcijom sađenja cvijeća i drveća na javnim površinama, doprinosi se podizanju svijesti građana o potrebi očuvanja životne sredine čistom. Organizacijom edukativnih seminara i kreiranjem videa na temu zaštite okoliša i štetnog djelovanja deponije građani se dodatno informišu o nastalom stanju uzrokovanom nedaekvatnim radom JP „Deponija d.o.o.“ i načinima na koje mogu sami doprinijeti očuvanju okoliša.

Provođenjem ovih aktivnosti, kao rezultat se očekuje aktivno djelovanje osviještenih i informisanih građana na nadležne, od kojih se također očekuje ispravno djelovanje u vidu donošenja odluka koje žele građani, a koje doprinose rješenju problema kojeg stvara deponija na Uborku.

Pin It on Pinterest