Eko HUB Tuzla

Odgovorna organizacija

Udruženje građana Centar za ekologiju i energiju

Područje djelovanja

Tuzla, Lukavac, Živinice, Banovići

Adresa

Filipa Kljajića 22, Tuzla

Opis projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka kroz unaprjeđenje zakonske legislative i primjenu mjera za smanjenje zagađenja zraka. Eko HUB Tuzla kroz ovu akciju želi uticati na brže usvajanje Zakona o OIE i efikasnoj kogeneraciji FBiH i inicirati izmjene Zakona o prostornom uređenju TK kako bi se pojednostavile procedure za privredne subjekte i građane/ke za postavljanje fotovoltaika i kako bi se olakšala primjena Zakona o OIE. Također, kroz inicijative Eko HUB Tuzla nastoji podsticati lokalne i kantonalne vlasti i građane/ke na implementaciju mjera za smanjenje zagađenja zraka. 

Eko HUB Tuzla svojim djelovanjem ima za cilj formiranje zagovaračke mreže OCD-a, kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje sa lokalnim OCD-ima. Sa tri organizacije civilnog društva iz Lukavca, Živinica i Banovića će se formirati neformalna zagovaračka mreža OCD-a koje će zajednički raditi na zagovaranju za uspostavljanje programa za subvencioniranje zagađenja zraka u svojim lokalnim zajednicama. Kroz uspostavljanje saradnje sa donosiocima odluka, predstavnicima/cama političkih partija i zastupnicima/cama u Skupštini TK, inicijativama na nivou kantona, konkretnije na izmjenama Zakona i prostoronom uređenju i građenju TK Eko HUB Tuzla će raditi na pripremi amandmana kojima će se pojednostaviti procedura za ugradnju fotovoltaika i time olakšati implementaciju Zakona o OIE. Cilj je da se nakon usaglašavanja Zakon uputi na usvajanje na Skupštinu TK.

Eko HUB Tuzla ovim projektom nastoji unaprijediti programe za sufinansiranje mjera za smanjenje zagađenja zraka na području TK i povećati broj građana/ki koji dobijaju podršku; podignuti svijest građana/ki o važnosti njihovog uključivanja u rješavanje problema zagađenja zraka , te povećati broj građana/ki koji će aplicirati za subvencije za realizaciju određenih mjera prema Gradu Tuzla. Tokom projekta će biti paralelno rađeno sa tri ciljne grupe ( federalni parlament, kantonalna skupština i 4 lokalne zajednice), OCD i građani/ke.

Kroz promociju programa za implementaciju mjera za smanjenje zagađenja zraka, Eko HUB Tuzla nastoji animirati građane/ke da apliciraju na navedene programe i utople svoje domove, zamijene stolariju i pređu na druge načine zagrijavanja svojih objekata, kako bi se smanjile potreba za energijom i potrošnja uglja. Kroz medijsku kampanju i direktnu  komunikaciju Eko HUB Tuzla realizovati će edukacije i podsticati javnost da i sami implementiraju određene mjere za smanjenje zagađenja zraka.

Korist za građane/ke usvajanjem Zakona o OIE i efikasnoj kogenraciji je mnogostruka, ali je najvažnije da će građanima/kama biti omogućeno da budu proizvođači i potrošači električne energije, tzv. “prosumeri” tj. da će moći postaviti fotonaponske sisteme na svoje objekte, da će višak energije moći predavati u mrežu, a procedura za dobijanje dozvole će biti pojednostavljena kroz izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju.

Pin It on Pinterest