Eko HUB Banja Luka

Odgovorna organizacija

LIR Evolucija

Područje djelovanja

Banja Luka, Prijedor, Čelinac, Prnjavor i Derventa

Adresa

Bulevar Stepe Stepanovića 132, Banja Luka

Kontakt

Ilustracija

Opis projekta

Ciljne grupe projekta su organizacije civilnog društva – grass root organizacije, mediji, stanovništvo (sa fokusom na mlade osobe), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalna vlast i državne institucije. Grass root organizacije u projektnom području posjeduju nedovoljne kapacitete (npr. stalno zaposlene, praktična znanje o zaštiti okoline, komunikacijske kapacitete) i finansijsku održivost, te imaju potrebe za kontinuiranom edukacijom i usavršavanjem svojih kadrova. LIR Evolucija je i do sada pružala savjetodavne usluge manjim organizacijama civilnog društva putem čega je ustanovila da je od značaja da se uspostavi regionalni resursni centar usmjeren ka podršci i redovnom pružanju informacija iz oblasti okoliša. Mediji redovno izvještavaju o problemima iz oblasti zaštite životne sredine, naročito uz podsticaj OCDa i lokalnog stanovništva.

LIR će kao koordinator Eko HUBa Banja Luka uspostaviti redovne kontakte sa lokalim medijima, te direktno pružati informacije o okolinskim problemima i prilikama u projektnim jedinicama lokalne samourpave (JLS). Na području Banjaluke, Projedora, Prnjavora, čelinca i Dervente postoji najmanje 8 organizacija civilnog društva koje se kontinuirano ili povremeno bave pitanjima zaštite okoline, sprečavanju i smanjenju  zagađenja, očuvanju prirode kao i unapređenju stanja u oblasti očuvanja biodiverziteta i prirodnih staništa. Ove organizacije najčešće djeluju pojedinačno i bez jasne međusobne koordinacije i sinhronizovanih akcija. Stanovništvo, a naročito mladi su uglavnom usmjereni na ostvarivanje ekonomskih aktivnosti i dobiti, te nemaju dovoljno razvijenu svijest i unekoliko zanemaruju principe zaštite okoline.

LIR kao Eko HUB će putem medija i u toku inicijativa od značaja za zaštitu životne sredine (npr. obilježavanja eko dana) redovno informisati građane o postojećim problemima i prednostima za život ukoliko je okoliš očuvan, te na taj način uticati na jačanje svijesti, i razvoj pozitivnih navika. Većina kompanija u svom planu djelovanja ima navedenu stavku društvene odgovornosti, koja se poziva na svjesno djelovanje i ne ugrožavanje okolinskih politika i praksi. LIR će ukljućiti kompanije u edukativne sastanke, te im predložiti načine kako da poboljšaju svoju društvenu odgovornost u sektoru okoliša. Posebno će biti važno uključivanje preduzeća u promociju akcija smanjenjea emisija zagađenja, racionalnog korištenja resursa i principa cirkularne ekonomije. Promovisaće se mogućnosti povezivanja preduzeća kojima otpad iz proizvodnje može da bude sirovina i repro-materijal u drugim preduzećima (npr. metalni otpad, građevinski otpad, biomasa). Najmanje po dva preduzeća iz svake od ciljnih JLS Eko HUBa biće uključeno u projektne aktivnosti. Njima će biti predstavljeni načini djelovanja i praksi, kako bi se podstakle pozitivne promjene u smislu njihovog odgovornog djelovanja u očuvanju okoline Osnovnim i srednjim školama CPCD će kroz projekat „Misli o prirodi!“ provesti certifikacijske mehanizme, dok će LIR pružati podršku na teritorijama projektnih JLS. LIR će organizovati jedan sastanak za najmanje 10 osnovnih i srednjih škola sa projektnog (Eko HUB Banja Luka) područja, na kojem će CPCD predstaviti projekat „Misli o prirodi!“ i Certifikacijski mehanizam. Certifikacijski proces će omogućiti bolje pozicioniranje izabranih škola, koje će postati okolišno osvještene, te će i svoje učenike edukovati, a dosadašnje prakse mijenjati u cilju održivosti i zaštite životne sredine. U dosadašnjim projektnim aktivnostima

LIR je redovno sarađivao sa lokalnim vlastima i relevantnim državnim institucijama na procesu usklađivanja nacionalnog/entitetskog zakonodavstva iz oblast okoliša. Lokalne i državne institucije imaju potrebu za kvalitetnim i edukovanijim civilnim sektorim sa kojima mogu ravnopravno razgovarati u procesu javnih rasprava. LIR će uključiti lokalnu vlast (gradovi i opštine) u proces izbora lokalnih inicijativa, zajednički sa eko agentima i lokalnim relevantnim akterima, kako bi inicijativa bila sveopšte prihvaćena i implementirana na lokalnom nivou. Projektni fokus će biti i poboljašanje komunikacije između organizacija civilnog društva, medija i predstavnika JLS koji rade na zajedničkim inicijativama. Često svi činioci imaju iste namjere i slične akcije vezane za zajedničke ciljeve unapređenja zaštite životne sredine ali uslijed nedovoljne i neprikladne komunikacije imaju loše odnose. Ovaj problem može da se prevaziđe kroz zajedničke sastanke, razmjenu informacija i podsticanju saradnje.

Glavni cilj projekta je dodatno osnažiti kapacitete LIR Evolucije kao Regionalnog lidera Eko HUBa za teritorije JLS Banja Luka, Prijedor, Čelinac, Prnjavor i Derventa, kako bi uticao na povećanu svijest o zaštiti okoliša, iniciranje lokalnih akcija, pružao edukativnu i stručnu podršku drugim organizacijama i školama, te distribuisao najrelevantnije informacije u oblasti okoliša. LIR će kroz edukaciju koju pruži donator dodatno osnažiti svoje postojeće kapacitete, kako bi lokalno djelovao u sferi edukacije grass-roots organizacija civilnog društva i stanovništva. LIR će biti u stalnom kontaktu sa ostalim Eko HUBovima i donatorom, organizacijama civilnog društva, relevantnim institucijama, školama, stručnim licima, medijima i mladim kako bi zajednički, sinhronizovano i snažno djelovao na lokalnom nivou navedenih JLS (jedinica lokalne samouprave).

Pin It on Pinterest