Civilni nadzor evaluacije okolinskih dozvola za kamenolom Široke Stijene, preduzeća „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Civilni nadzor evaluacije okolinskih dozvola za kamenolom Široke Stijene, preduzeća „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica

Nosilac projekta

Ekološko udruženje „Eko Tvrtkovac“, Zenica

Područje djelovanja

Sliv Babine rijeke, Zenica, ZDK, FBiH, BiH

Cilj projekta

Doprinijeti poboljšanju saradnje između građana/ki i preduzeća „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica na pitanjima unapređenja zaštite okoliša praktikujući transparentan i participativan pristup

Trajanje projekta

01.05. – 30.11.2021

Opis projekta

Kamenolom Široke stijene, preduzeća , „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica, površine 12,2 ha, udaljen je 3 km sjevero-istočno od Zenice, i nalazi se praktično na ulazu u sliv Babine rijeke u kojem u 26 sela živi oko 10 000 ljudi. U ovom preduzeću radi 24 uposlena radnika. Mještani su jednom organizovali proteste ispred ovog kamenoloma dana 24.05.2019. godine, a poduzimali su i druge aktivnosti kako bi ostvarili uticaj na rad ovog preduzeća. Tokom zadnjih desetak godina vodili su se razni razgovori predstavnika „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica, gradske uprave i MZ koje gravitiraju ovom slivu u cilju doprinosa ovog preduzeća u saniranju puta do grada obzirom da teški kamioni preduzeća najviše oštećuju pomenutu cestu koja je prije 2 godine prekategorisana u regionalnu cestu R457. Osnovna zamjeranja mještana su lako vidljive vanjske manifestacije rada kamenoloma na cestu (oštećenja) i okolinu (prašina, blato, suženje korita Babine, vlaženje procesa, živa ograda.. …) uzrokovano tehnološkim procesom, a unutrašnje stanje u kamenolomu ne poznajemo jer nismo još upoznati sa detaljima okolinske dozvole i da li se poštuje. Jedna okolinska dozvola je istekla 20.02.2021. godine za građevinske radove i usluge a druga okolinska dozvola ističe 06.06.2021. godine za eksploatacija tehničkog kamena krečnjaka na PK „Široke stijene“ , grad Zenica, izdate od FMOiT, tako da je ovo pravo vrijeme za evaluaciju iste, prezentovanje javnosti i eventualne prijedloge poboljšanja iste, i da se upozna i uključi javnost u aktivnosti koje zadiru u njihovu svakodnevnicu. Na kamenolomu Široke Stijene, instalirano je drobilično postrojenje marke „KLEMAN“, dok je separacija i sekundardna drobilica marke„SANDVIK“, kapaciteta 200 tona/sat. Uz dobijenu saglasnost preduzeća , namjera je da se i ovaj dio mijenja i da preduzeće postane otvorenije , odgovornije i transparentnije u svom radu.

Do sada smo imali nekoliko konsultacija sa direktorom ovog preduzeća u Zenici i on je saglasan da otkloni nedostatke i napravi društveno odgovornu kompaniju poštujući sve navode iz okolinske dozvole uz povremeni civilni nadzor kao i da se napravi Sporazum o prijateljskom okruženju kojim će se podržati manji projekti u ovom slivu gdje će se pokazati angažovanje preduzeća u pozitivnom svjetlu. Međuljudski odnosi između pojedinih grupa, MZ-a i preduzeća su narušeni i jedan od ciljeva je da se isti kroz ovaj projekat poprave. Na tu temu ćemo organizovati zajedničke sastanke sa predstavnicima MZ ovog sliva, udruženja ovog sliva, Eko Huba, preduzeća, gradske administracije i kantona jer je ovaj Kamenolom do sada mnogo puta bio predmet sporenja. Takođe nam je namjera da organizujemo obuku i upoznavanje mještana sliva Babine rijeke sa pravima i obavezama ovog preduzeća vezanih za okolinsku dozvolu, koncesiju i poštivanja istih uz upoznavanje sa planiranim zaštićenim područjima grada Zenice. Projekat će se realizovat za 7 mjeseci uz realan nastavak saradnje. U prilogu je izjava direktora preduzeća da će učestvovati u ovom projektu u pozitivnom ozračju.

U odnosu na ciljeve projektnog prijedloga granta za inicijative društvene odgovornosti kompanija iz projekta Misli o prirodi!, ovaj projektni prijedlog će unaprijediti komunikaciju i uticaj javnosti prema kompanijama koje slabo poštuju okolinske dozvole. Pored poduzimanja radnji i aktivnosti vezanih za sam tehnološki proces u proizvodnji nasipnog materijala sa ciljem otklanjanja svih okolinskih zadataka na samoj lokaciji Kamenoloma, za čiju sanaciju je isključivo odgovorna kompanija, tako će preduzeće „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica postati i učesnik/ca života lokalne zajednice Babinskog sliva obavezujući se, da će pomagati projekte vezane za očuvanje životne okoline pogotovo jer je samo nekoliko kilometara dalje u Prostornom planu grada Zenice 2016 – 2036 godine planiran Park prirode Babina-Tvrtkovac na površini od 5226 ha.

Jedan od ciljeva projekta je uvećati i sadržaje u obližnjem Eko parku Postojan, koji postaje jedno od značajnih izletišta grada Zenice koje naše Udruženje već pet godina polako obogaćuje novim sadržajima. Tako ćemo urediti jedno topografsko-orjentaciono mjesto , postaviti nekoliko klupa i informacionih tabli parka, zasaditi jedan drvored i očistiti park uključujući i učenike lokalne škole u Arnautima.

Na kraju, ništa manje bitno je i sprječavanje konflikta između mještana/ki, neformalnih grupa, OCD-a sa jedne strane i kompanije sa druge strane. Ova prijetnja je prisutna proteklih 6-7 godina. Cilj je uspostaviti povjerenje i poštovanje te uvažavati stav građana koji žive na ovom prostoru uz poštivanje zakonske regulative od strane ovog preduzeća, kako bi se ispoštovao i BFC certifikat grada Zenice i poslala poruka i drugim investitorima da su dobro došli u sliv Babine rijeke.

Planirana kampanje nije usmjerena protiv kompanije i njenih interesa , nego da kontinuirano sarađujemo kako sa ovom kompanijom tako i drugim na ovom području, što je drugačiji pristup u odnosu na većinu sličnih.

Pin It on Pinterest