Poziv za projekte
ZAGOVARAČKE MREŽE

O projektu:

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je zasnovan na 5 komponenti (Zagovaračke mreže, Eko HUBovi, Eko škole, Mladi, Eko mediji).

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

Projekat „Misli o prirodi!“ je baziran na različitim aktivnostima koje će voditi povećanju svijesti o okolišu. Zagovaračkim kampanjama će se nastojati povećati odgovornost državnih organa, kompanija i stanovništva u adresiranju problematike vezane za okoliš. Formiranjem mreža od 10 Eko Hubova, koje će podsticati mlade da se uključe u zaštitu okoliša, nastojat će se poboljšati kvalitet i kvantitet medijske pokrivenosti ove teme.

„Misli o prirodi!“ će uključiti mnogobrojne interesne grupe: organizacije civilnog društva (OCD), medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

Posebna pažnja će se obratiti na multidisciplinarna područja kada su u pitanju, multidimenzionalno siromaštvo, sprječavanje konflikta, rodna ravnopravnost, ljudska prava i pitanje okoliša. Sve komponente projekta sadrže snažnu rodnu komponentu.

O grantu za zagovaračke mreže:

Unapređenje zaštite okoliša je jedino moguće kroz diverzificiran pristup problemskim oblastima ali i zajedničko djelovanje, sistematičan i naučno utemeljen pritisak civilnog društva na donositelje/ke odluka i zagađivače, te podizanje svijesti o važnosti okoliša u poboljšanju standarda života.

Ovim javnim pozivom se nastoji ohrabriti i potaknuti suradnja između različitih, ali komplementarnih organizacija civilnog društva, čiji će se glas i rezultat rada multiplicirati kroz formiranje mreža, a kako bi se ostvarili ciljevi zagovaranja. Grantov za zagovaračke mreže su namijenjeni ciljno orijentiranim grupama OCD-a koje se bave zaštitom okoliša i otvorene su za partnerstva s drugim OCD.

Dodatna podrška će biti pružena kroz edukacije i mentorske posjete odabranim mrežama organizacija civilnog društva koje će sprovoditi grantove. Očekuje se da zagovaračke kampanje imaju širok spektar rezultata koji će probuditi svijest zajednice i donosioca odluka o zaštiti okoliša.

CPCD će učestvovati u promociji aktnivnosti zagovaračkih mreža, kroz angažovanje medija u BiH iz svoje postojeće mreže. CPCD će također odigrati važnu ulogu u sinhronizaciji zagovaračkih inicijativa, različitih OCD, projekata, medija i lokalnih vlasti.

1. Specifični ciljevi poziva:

Cilj grantova za zagovaračke mreže je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija i pružanje podrške u stvaranju partnerstva, odnosno umrežavanju OCD-a kako bi se podigla svijest i odgovornost svih interesnih grupa (građana/ki, kompanija, vladajućih struktura) o očuvanju okoliša kroz zagovaračke kampanje. Umreženi OCD-i će moći snažnije da zagovaraju za rješenja ekoloških problema ispred institucija vlasti.

Organizacije civilnog društva će kroz svoje projektne aktivnosti:

 • Poboljšati komunikaciju javnosti prema donositeljima/kama odluka na lokalnom i ostalim nivoima vlasti;
 • Osigurati implementaciju postojećih strateških dokumenata, zakona i procedura koji se tiču zaštite okoliša;
 • Zagovarati za uspostavljanje održivih javnih usluga u oblasti upravljanja vodnim resursima, šumama, otpadom, kvalitetom zraka, kvalitetom zemljišta, energijskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije.
 • Uključiti građane i građanke u procese donošenja odluka, i implementacije projektnih aktivnosti;
 • Omogućiti bolji pristup informacijama o okolišnim temama i pitanjima za sve interesne grupe;
 • Stvoriti uvjete za bolje i efikasniju komunikaciju javnosti sa okolišnom inspekcijom;
 • Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanih za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

CPCD ohrabruje i podstiče organizacije civilnog društva da u svojim projektnim prijedlozima budu orijentirani na postizanje navedenih ciljeva inovativnim i kreativnim pristupom i uz kritičko razmišljanje.

2. Opšte odredbe

Jedan od kriterija dodjele grantova je uvažavanje rodne ravnopravnosti kroz provođenje projektnih aktivnosti, odnosno ravnopravno učešće žena i muškaraca u implementaciji projekta. Prilikom dodjele grantova CPCD će slijediti sljedeća načela:

 • Nacionalnosti: svi aplikanti (pravna i fizička lica) moraju imati stalno prebivalište u Bosni i Hercegovini;
 • Ravnopravnost: proces dodjele grantova je u potpunosti nepristrasan. Što znači da će svi aplikanti biti odabrani od strane izborne komisije, a u skladu sa objavljenim kriterijima;
 • Nepreklapanje: CPCD će imati fleksibilan pristup i osigurati komplementarnost u implementaciji projekta Misli o prirodi! Međutim, neće se uzimati u razmatranje aplikacije koje imaju značajno preklapanje sa drugom aplikacijom ili već postojećim projektima;
 • Princip (ne)retroaktivnosti: grantovi će pokrivati samo troškove koji su nastali u toku odobrenog perioda implementacije projekta. Svaki trošak nastao van vremenskog perioda implementacije će se smatrati neprihvatljivim troškom.

3. Finansijski i vremenski okvir:

Ukupan iznos granta u ovoj fazi

250.000 KM

Maksimalan broj grantova

5

Maksimalan iznos granta

Do 50.000 KM

Trajanje implementacije projekta

Od 8 – 12 mjeseci

4. Kriterij prihvatljivosti:

Uvjet za aplikante je da ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

 • Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, kao udruženje ili fondacija
 • Da ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva

Subjekti koji nisu kvalificirani za prijavu za dodjelu grantova:

 • Političke organizacije
 • Nevladine organizacije koje su inostrana predstavništva organizacija u BiH;
 • Strane i bh. kompanije, državne institucije i religijske grupe.
 • Državne institucije i religijske grupe
 • Pojedinci, privatne kompanije i nevladine organizacije čiji ciljevi nisu u skladu sa širim i/ili specifičnim ciljevima projekta Misli o prirodi!
 • Pojedinci, privatne kompanije i nevladine organizacije koji koriste finansijska sredstva ekonomske i druge resurse, direktno ili indirektno u svrhu pojedinaca, grupe ili bilo kog vida organizacije koja je na bilo koji način povezana sa terorizmom
 • Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na listi sankcionisanih pojedinaca ili grupa EU

5. Troškovi:

Prihvatljivi troškovi:

 • Opravdani i razumni troškovi vezani direktno za projekat nastalih u periodu implementacije aktivnosti;
 • Putovanje i smještaj direktno vezani za implementaciju projekta;
 • Razumni troškovi najamnine prostora i opreme, komunikacija, režijski troškovi, troškovi održavanja, bankovne provizije itd.;
 • Kupovina opreme (do 10% ukupne vrijednosti projekta)
 • Troškovi pristupa informacijama (pristup profesionalnim bazama podataka ili troškovi nastali samostalnim prikupljanjem podataka);
 • Troškovi uposlenika direktno vezanih za projekat (iznosi operativnih troškova i plaća ograničeni su na 30% ukupnog iznosa budžeta).

Neprihvatljivi troškovi:

 • Kupovina vozila;
 • Međunarodna putovanja;
 • Dugovi i troškovi servisiranja duga (kamate);
 • Rezervisanje sredstava za gubitke, dugove ili potencijalne buduće obaveze;
 • Kupovina zemljišta ili nekretnina;
 • Pozajmice trećim licima.

6. Kriterij za odabir:

Grantovi su namijenjeni mreži domaćih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša. Potrebno je partnerstvo između minimalno 3 organizacije, optimalno 5 organizacija a maksimalan broj uključenih organizacija nije limitiran. U ovoj kategoriji moguće je i partnerstvo sa ostalim organizacijama civilnog društva. Potrebno je da organizacije imaju iskustvo u implementaciji sličnih projekata na istom ili sličnom polju djelovanja i iskustvo u vođenju projekata iste ili slične veličine.

7. Kako aplicirati?

Za prijavu na ovaj javni poziv potrebno je dostaviti projektnu i dodatnu dokumentaciju isključivo putem maila grantovi@mislioprirodi.ba

Projektni prijedlozi se šalju na jednom od zvaničnih jezika BiH.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Prijedlog projekta

Budžet projekta

Partnerska izjava

Logički okvir

 

DODATNA DOKUMENTACIJA

Rješenje o registraciji podnosioca projekta

(U slučaju izmjena i dopuna rješenja, isto se dostavlja uz osnovno rješenje o registraciji)

Statut (U slučaju izmjena i dopuna statuta, dostavlja se trenutno važeća verzija)

Uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (Identifikacijski broj)

Bilans stanja i uspjeha za prethodnu fiskalnu godinu

Narativni godišnji izvještaj za 2018 godinu

Ostali dokumenti (pisma podrške, certifikati, reference) – poželjno ali nije obavezno

 

Jedna organizacija može poslati više projektnih prijedloga po jednoj grant liniji, odnosno javnom pozivu ali unutar jedne grant linije u okviru jednog javnog poziva samo jedan projekat može biti dodijeljen jednoj organizaciji. Jedna organizacija može biti partnerska organizacija na samo jednom projektu u okviru jedne grant linije, pored toga što je glavni aplikant. Moguće je biti partner na dva projekta ako organizacija niti u jednom od projekata nije glavni aplikant.

Jednoj organizaciji koja aplicira na više grant linija, odnosno više javnih poziva za različite grantove u okviru projekta Misli o prirodi!, može biti dodjeljeno više od jednog granta, ali u tom slučaju, CPCD će izvršiti dodatne procjene kapaciteta te organizacije, kako bi se utvrdilo da raspoloživi kapaciteti organizacije mogu pratiti obim aktivnosti projekata.

8. Kako poslati elektronsku dokumentaciju?

Svi dokumenti koji sadrže potpise i pečate trebaju biti dostavljeni u PDF formatu. Dokumentaciju ne stavljati u ZIP.file ili bilo koji drugi kompresovani format.

Maksimalna veličina maila može biti 10 MB. U slučaju da su dokumenti u prilogu veći od 10 MB, rasporedite dokumente u više mailova s tim da u polje SUBJECT: u prvom mailu upisujete: Zagovaračke mreže application_(naziv aplikanta)_x/#, umjesto oznake „x“ upisujete redosljedni broj maila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mailova koje ćete poslati. U tijelu maila navodite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.

9. Vremenski okvir

Krajnji rok za prijavu je 38 dana od objavljivanja javnog poziva za dodjele grantova za prijavu prijedloga projekata.

Kalendar javnog poziva

(koraci u procesu odabira aplikanata za dodjelu grantova)

Datum

1

Objava javnog poziva na web stranici projekta “Misli o prirodi!” i na web stranici CPCDa.

(27/12/2019)

2

Rok za postavljanje pitanja u vezi javnog poziva

(15/1/2020)

3

Rok za postavljanje odgovora na pitanja u vezi javnog poziva

(20/1/2020)

4

Krajnji rok za dostavu dokumentacije za podnošenje prijave prijedloga projekta

(2/2/2020)

(23:59) sati

10. Dodatne informacije:

U roku podnošenja projektnih prijedloga, aplikanti mogu da izmjene, dopune ili povuku projektne prijedloge. Aplikant podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje sa naznakom jedne opcije [„izmjena/dopuna/povlačenje“ projektnog prijedloga SD003/ZM/ (ime/naziv aplikanta)].

Kako bi se zaštitio integritet i pravo na privatnost aplikanata za grantove, sve informacije koje se dobiju od aplikanata se smatraju strogo povjerljivim.

Pitanja vezano za javni poziv se mogu poslati najkasnije 10 dana do isteka roka za predaju aplikacija/projektnih prijedloga isključivo putem maila: grantovi@mislioprirodi.ba

Svi odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici projekta minimum 7 dana prije isteka roka za predaju aplikacija/projektnih prijedloga.

11. Šta se dalje dešava sa projektnim prijedlogom?

Po isteku roka za dostavu projektnih prijedloga, svi aplikanti će proći kroz proces evaluacije od strane izborne komisije i to u segmentima administrativne i tehničko-administrativne evaluacije. Svi aplikanti će dobiti potvrdni email o primitku aplikacije sa listom svih dokumenata koji su prispjeli u prilogu. Ukoliko aplikacija zadovolji administrativni kriterij, radi se tehničko-finansijska evaluacija.

 

Administrativna evaluacija

Svi projektni prijedlozi pristigli na e-mail grantovi@mislioprirodi.ba  do isteka krajnjeg roka za prijave, a koji sadržavaju potpunu dokumentaciju, bit će uvršteni u dalji proces, odnosno proces tehničko-finansijske evaluacije.

 

Tehničko finansijska evaluacija

1

RELEVANTNOST

br. bodova / maks.br bodova

1.1.

Prijedlog projekta je relevantan u odnosu na  ciljeve i prioritete  Javnog poziva.

/10

1.2.

Projektni prijedlog je relevantan po pitanju potreba i problema vezanih za ciljno područje. Konsultacije sa zainteresiranim stranama su sprovedene. Aplikant ima podršku odgovarajućih institucija.

/10

TOTAL

/20

2

FINANSIJSKI I OPERATIVNI KAPACITETI

2.1.

Aplikant posjeduje iskustvo u implementaciji sličnih projekata u okviru datog tematskog okvira i u vođenju projekata slične veličine.

/5

2.2.

Aplikant ima znanje i stručnost potrebnu za implementaciju predloženog projekta. Organizacija ima dovoljno osoblja koje ima iskustvo i znanje u datom tematskom okviru.

/5

2.3.

Aplikant ima dovoljno kapaciteta (uključujući zaposleno osoblje, opremu, radni prostor i mogućnost upravljanja budžetom).

/5

2.4.

Aplikant ima uspostavljenu saradnju sa institucijama, školama, medijima i drugim organizacijama civilnog društva. Aplikant djeluje na području više općina/opština.

/5

TOTAL

/20

3

DIZAJN PROJEKTA

3.1.

Opšti i specifični ciljevi su jasno definisani. Očekivani projektni rezultati su definisani i mjerljivi.

/5

3.2.

Konzistentna i logična poveznica između ciljeva, očekivanih rezultata i predloženih aktivnosti. Vanjski rizici i načini njihovog rješavanja su jasno definisani.

/5

3.3.

Aktivnosti su jasno objašnjene i detaljne. Plan aktivnosti je jasan i realan.

/5

3.4.

Projektni rezultati su održivi i nakon završetka projekta.

/5

 

TOTAL

/20

4

BUDŽET

4.1.

Budžet je jasno predstavljen u Excelu i narativno objašnjene sve stavke.

/5

4.2.

Troškovi su realni i neophodni za sprovedbu aktivnosti.

/5

4.3.

Odnos između planiranih troškova i rezultata je zadovoljavajući.

/10

TOTAL

/20

5

DODATNA VRIJEDNOST

5.1.

Projekat podrazumijeva angažovanje većeg broja korisnika u aktivnosti i u proces donošenja odluka. Uključeni su volonteri.

/5

5.2.

Projekat podržava rodnu ravnopravnost, ugrožene kategorije u društvu i jednakost po bilo kojoj drugoj osnovi.

/5

5.3.

Projektni prijedlog sadrži specifične dodatne vrijednosti, elemente kao što su promocija rodne jednakosti i jednakih mogućnosti, mogućnosti za osobe sa invaliditetom, prava manjina, inovativnost

/10

TOTAL

/20

TOTAL

/100

12. Proces nakon selekcije aplikanata

Ukoliko se ukaže potreba za određenim modifikacijama projektnog prijedloga (uključujući budžet), CPCD zadržava pravo da o tome pregovara sa aplikantom. Nakon što se završi proces odabira i eventualnih pregovora oko sadržaja projekta, pristupit će se sklapanju ugovora o dodjeli granta kojeg potpisuju obje strane.

Lista organizacija, dobitnika granta po svakom pozivu će biti objavljena na web stranici projekta.

Po potpisu ugovora, CPCD će organizovati interaktivnu sesiju sa korisnicima grantova, kako bi prezentovao finansijske, programske i izvještajne procedure. Korisnici grantova će u toku implementacije imati redovne monitoring posjete kako bi se osigurala efektivnost i efikasnost dodijeljenih grantova.

U ovoj fazi, nakon potpisa ugovora, CPCD će uraditi procjenu organizacija, korisnika grantova. Ova procjena će da vrednuje organizacione kapacitete u četiri kategorije: finansijske kontrole, ljudske kapacitete, administrativne procedure i sigurnosne procedure. Ukoliko procjena pokaže nedostatke u nekim kategorijama, organizacija aplikant će uz podršku i instrukcije CPCDa da radi na jačanju svojih kapaciteta.

Liste annexa

Annex 1 Prijedlog projekta

Annex 2 Budžet projekta

Annex 3 Partnerska izjava

 Annex 4 Logički okvir