Poziv za projekte
MEDIJI

O projektu:

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je zasnovan na 5 komponenti (Zagovaračke mreže, Eko HUBovi, Eko škole, Mladi, Eko mediji).

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

Projekat „Misli o prirodi!“ je baziran na različitim aktivnostima koje će voditi povećanju svijesti o okolišu. Zagovaračkim kampanjama će se nastojati povećati odgovornost državnih organa, kompanija i stanovništva u adresiranju problematike vezane za okoliš. Formiranjem mreža od 10 Eko Hubova, koje će podsticati mlade da se uključe u zaštitu okoliša, nastojat će se poboljšati kvalitet i kvantitet medijske pokrivenosti ove teme.

„Misli o prirodi!“ će uključiti mnogobrojne interesne grupe: organizacije civilnog društva (OCD), medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

Posebna pažnja će se obratiti na multidisciplinarna područja kada su u pitanju, multidimenzionalno siromaštvo, sprječavanje konflikta, rodna ravnopravnost, ljudska prava i pitanje okoliša. Sve komponente projekta sadrže snažnu rodnu komponentu.

O grantu za medije:

Kompleksnost pitanja okoliša zahtjeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Pitanje zaštite okoliša je nedovoljno obrađena tema u medijima. Također, mediji koji se bave ovim temama nisu dovoljno podržani, niti finansijski osnaženi kako bi mogli podrobnije i temeljitije obrađivati i kritičnije analizirati teme vezane za zaštitu okoliša.Iskustvo CPCD-a je pokazalo da grantovi za medije imaju veliku vrijednost i efikasnost jer podižu glas i imaju veću pažnju šire javnosti, eksperata i vlasti. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je aktivno učestvovanje u zagovaračkim inicijativama, kako bi se razvili novi pristupi pitanjima zaštite okoliša u širim medijskim krugovima, i kako bi se razvila suradnja između medija i organizacija civilnih udruženja.

Medijska pokrivenost okolišnih pitanja biće unaprijeđena tokom projekta kroz sistematičan pristup medijima, novinarima i novinarkama, ali i rješavanju izazova sa kojima se suočavaju prilikom rada na medijskim sadržajima iz oblasti zaštite okoliša. Projekat će uključiti različite interesne grupe – organizacije civilnog društva , medije, građane i građanke (posebno mlade), preduzeća, osnovne i srednje škole,  institucije vlasti. Posebna pažnja biće usmjerena na pitanja kojima je potreban multidisciplinarni i inkluzivni pristup, kao što su siromaštvo,  sprečavanja konflikta, ljudska prava, te odnosima rodne ravnopravnosti i očuvanja okoliša.

1. Specifični ciljevi poziva:

Cilj grantova je da se osigura aktivno učešće medija u zagovaračkim inicijativama, kako bi se u medijskom okruženju razvio novi pristup o eko temama; uvođenje okolišnih pitanja u dnevnu šemu medija, kreiranje multimedijalnih sadržaja o pitanjima okoliša koji će podsticati građane i građanke da se uključe u rješenje lokalnih pitanja, koji će biti edukativni alat, promotivni materijal za suživot čovjeka i prirode. Dodatni cilj ovog granta je razvijanje što bolje suradnje između medija i OCD-ova.

Planirana je i medijska edukacija građana i građanki kako bi se aktivno uključili u kreiranje medijskih sadržaja o pitanjima okoliša. Novinarska nagrada za najbolje medijske sadržaje u oblasti zaštite okoliša biće dodijeljena dva puta u toku trajanja projekta.

CPCD će korisnicima medijskih grantova pružati administrativnu, stručnu i savjetodavnu  podršku za vrijeme implementacije projekta.

Mediji  će kroz svoje projektne aktivnosti:

 • Razvijati i objavljivati multimedijalne sadržaje o aktuelnim pitanjima zaštite okoliša i suživota sa prirodom;
 • Ukazivati na ključne okolišne probleme i predstavljaće mjere za njihovo rješenje;
 • Promovisati aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša;
 • Promovisati stručnu analizu okolišnih pitanja prije populističke ili političke analize;
 • Promovisati primjere dobre prakse u zaštiti okoliša;
 • Razvijati sadržaje edukativnog karaktera za djecu i mlade;
 • Osigurati glas stručne javnosti u medijskom prostoru;
 • Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.

CPCD ohrabruje i podstiče organizacije civilnog društva da u svojim projektim prijedlozima budu orijentirani na postizanje navedenih ciljeva inovativnim i kreativnim pristupom i uz kritičko razmišljanje.

2. Opšte odredbe

Jedan od kriterija dodjele grantova je uvažavanje rodne ravnopravnosti kroz provođenje projektnih aktivnosti, odnosno ravnopravno učešće žena i muškaraca u implementaciji projekta. Prilikom dodjele grantova CPCD će slijediti sljedeća načela:

 • Nacionalnosti: svi aplikanti moraju biti lokalne, bh. organizacije;
 • Ravnopravnost: proces dodjele grantova je u potpunosti nepristrasan, što znači da će svi aplikanti biti odabrani od strane izborne komisije, a u skladu sa objavljenim kriterijima;
 • Nepreklapanje: CPCD će imati fleksibilan pristup i osigurati komplementarnost u implementaciji projekta Misli o prirodi! Međutim, neće se uzimati u razmatranje aplikacije koje imaju značajno preklapanje sa već postojećim projektima;
 • Princip (ne)retroaktivnosti: grantovi će pokrivati samo troškove koji su nastali u toku odobrenog perioda implementacije projekta. Svaki trošak nastao van vremenskog perioda implementacije će se smatrati neprihvatljivim troškom.

3. Finansijski i vremenski okvir:

Ukupan iznos granta u ovoj fazi

50.000 KM

Maksimalan broj grantova

5

Maksimalan iznos granta

Do 10.000 KM

Trajanje implementacije projekta

Od 6 – 10 mjeseci

4. Kriteriji prihvatljivosti:

Uvjet za aplikante je da ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

 • Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, kao kompanija, d.o.o., udruženje ili fondacija
 • Da ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva

Subjekti koji nisu kvalificirani za prijavu za dodjelu grantova:

 • Političke organizacije
 • Nevladine organizacije koje su inostrana predstavništva organizacija u BiH;
 • Religijske grupe
 • Nevladine organizacije čiji ciljevi nisu u skladu sa širim i/ili specifičnim ciljevima projekta Misli o prirodi!
 • Nevladine organizacije koje koriste finansijska sredstva ekonomske i druge resurse, direktno ili indirektno u svrhu pojedinaca, grupe ili bilo kog vida organizacije koja je ne bilo koji način povezana sa terorizmom
 • Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na listi sankcioniranih pojedinaca ili grupa EU

Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na EU listi sankcionisanih pojedinaca ili grupa

5. Troškovi:

Prihvatljivi troškovi:

 • Opravdani i razumni troškovi vezani direktno za projekat nastali u periodu implementacije aktivnosti;
 • Razumni troškovi najamnine prostora i opreme, komunikacija, režijski troškovi, troškovi održavanja, bankovne provizije itd.;
 • Oprema (do 10% od ukupne vrijednosti granta)
 • Troškovi pristupa informacijama (pristup profesionalnim bazama podataka ili troškovi nastali samostalnim prikupljanjem podataka);
 • Troškovi uposlenika direktno vezanih za projekat (iznosi operativnih troškova i plaća ograničeni su na 30% ukupnog iznosa budžeta).

Neprihvatljivi troškovi:

 • Kupovina vozila;
 • Međunarodna putovanja;
 • Dugovi i troškovi servisiranja duga (kamate);
 • Rezervisanje sredstava za gubitke, dugove ili potencijalne buduće obaveze;
 • Kupovina zemljišta ili nekretnina;
 • Pozajmice trećim licima.

6. Kriterij za odabir:

Grantovi su namijenjeni domaćim medijskim organizacijama civilnog društva ili kompanijama koje su registrovane u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima BiH. U ovoj kategoriji moguće je i partnerstvo sa organizacijama civilnog društva i drugim medijima. Potrebno je da mediji imaju iskustvo u implementaciji sličnih projekata na istom ili sličnom polju djelovanja i iskustvo u vođenju projekata iste ili slične veličine.

7. Kako aplicirati?

Za prijavu na ovaj javni poziv potrebno je dostaviti projektnu i dodatnu dokumentaciju isključivo putem maila grantovi@mislioprirodi.ba

Projektni prijedlozi se šalju na jednom od zvaničnih jezika BiH.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Prijedlog projekta

Budžet projekta

Partnerski sporazum  (Ukoliko postoji partnerstvo)

 

DODATNA DOKUMENTACIJA

Rješenje o registraciji podnosioca projekta

(U slučaju izmjena i dopuna rješenja, isto se dostavlja uz osnovno rješenje o registraciji)

Statut (ako je medij registrovan kao OCD)

Uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (Identifikacijski broj)

Bilans stanja i uspjeha za prethodnu fiskalnu godinu

Narativni godišnji izvještaj za 2018 godinu

Ostali dokumenti (pisma podrške, certifikati,, reference) 

 

Jedan medij može poslati više projektnih prijedloga po jednoj grant liniji, odnosno javnom pozivu ali unutar jedne grant linije u okviru jednog javnog poziva samo jedan projekat može biti dodijeljen. Jedna organizacija može mediju biti partnerska organizacija na samo jednom projektu u okviru jedne grant linije.

Jednoj organizaciji koja aplicira na više grant linija, odnosno više javnih poziva za različite grantove u okviru projekta Misli o prirodi!, može biti dodijeljeno više od jednog granta, ali u tom slučaju, CPCD će izvršiti dodatne procjene kapaciteta te organizacije, kako bi se utvrdilo da raspoloživi kapaciteti organizacije mogu pratiti obim aktivnosti projekata.

8. Kako poslati elektronsku dokumentaciju?

Svi dokumenti koji sadrže potpise i pečate trebaju biti dostavljeni u PDF formatu. Dokumentaciju ne stavljati u ZIP.file ili bilo koji drugi kompresovani format.

Maksimalna veličina maila može biti 10 MB. U slučaju da su dokumenti u prilogu veći od 10 MB, rasporedite dokumente u više mailova s tim da u polje SUBJECT: u prvom mailu upisujete: Mediji application_(naziv aplikanta)_x/#, umjesto oznake „x“ upisujete redoslijedni broj maila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mailova koje ćete poslati. U tijelu maila navodite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.

9. Vremenski okvir

Krajnji rok za prijavu je 37 dana od objavljivanja javnog poziva za dodjele grantova za prijavu prijedloga projekata.

Kalendar javnog poziva

(koraci u procesu odabira aplikanata za dodjelu grantova)

Datum

1

Objava javnog poziva na web stranici projekta “Misli o prirodi!” i na web stranici CPCDa.

(27/12/2019)

2

Rok za postavljanje pitanja u vezi javnog poziva

(15/1/2020)

3

Rok za postavljanje odgovora na pitanja u vezi javnog poziva

(20/1/2020)

4

Krajnji rok za dostavu dokumentacije za podnošenje prijave prijedloga projekta

(2/2/2020)

(23:59) sati

10. Dodatne informacije:

U roku podnošenja projektnih prijedloga, aplikanti mogu da izmjene, dopune ili povuku projektne prijedloge. Aplikant podnosi izmjenu, dopuni ili povlačenje sa naznakom jedne opcije [„izmjena/dopuna/povlačenje“ projektnog prijedloga SD003/CSRI/ (ime/naziv aplikanta)].

Kako bi se zaštitio integritet i pravo na privatnost aplikanata za grantove, sve informacije koje se dobiju od aplikanata se smatraju strogo povjerljivim.

Pitanja vezana za javni poziv se mogu poslati najkasnije 10 dana do isteka roka za predaju aplikacija/projektnih prijedloga isključivo putem maila: grantovi@mislioprirodi.ba

Svi odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici projekta minimum 7 dana prije isteka roka za predaju aplikacija/projektnih prijedloga.

11. Šta se dalje dešava sa projektnim prijedlogom?

Po isteku roka za dostavu projektnih prijedloga, svi aplikanti će proći kroz proces evaluacije od strane izborne komisije i to u segmentima administrative i tehničko-administrativne evaluacije. Svi aplikanti će dobiti potvrdni email o primitku aplikacije sa listom svih dokumenata koji su prispjeli u prilogu. Ukoliko aplikacija zadovolji administrativni kriterij, radi se tehničko-finansijska evaluacija.

 

Administrativna evaluacija

Svi projektni prijedlozi pristigli na e-mail grantovi@mislioprirodi.ba  do isteka krajnjeg roka za prijave, a koji sadržavaju potpunu dokumentaciju, bit će uvršteni u dalji proces, odnosno proces tehničko-finansijske evaluacije.

 

Tehničko finansijska evaluacija

1

RELEVANTNOST

br. bodova / maks.br bodova

1.1.

Prijedlog projekta je relevantan u odnosu na  ciljeve i prioritete  Javnog poziva.

/10

1.2.

Projektni prijedlog je relevantan po pitanju potreba i problema vezanih za ciljno područje. Konsultacije sa zainteresiranim stranama su sprovedene. Vodeći aplikant ima podršku odgovarajućih institucija.

/10

TOTAL

/20

2

FINANSIJSKI I OPERATIVNI KAPACITETI

2.1.

Aplikant (zajedno sa partnerskom organizacijom) posjeduje ekspertizu u implementaciji sličnih projekata u okviru datog tematskog okvira i u vođenju projekata slične veličine

/5

2.2.

Osoblje koje je profesionalno angažovano u projektu ima znanje i stručnost potrebnu za implementaciju projekta. Organizacija ima dovoljno osoblja koje ima iskustvo i znanje u datom tematskom okviru.

/5

2.3.

Aplikant ima dovoljno menadžerskih kapaciteta (uključujući zaposleno osoblje, opremu, radni prostor i mogućnost upravljanja budžetom).

/5

TOTAL

/15

3

DIZAJN PROJEKTA

3.1.

Opšti i specifični ciljevi su jasno definirani. Očekivani projektni rezultati su definirani i mjerljivi.

/5

3.2.

Konzistentna i logična poveznica između ciljeva, očekivanih rezultata i predloženih aktivnosti.

/5

3.3.

Aktivnosti su jasno objašnjene i detaljne. Plan aktivnosti je jasan i realan.

/5

3.4.

Projekat ima mjerljive indikatore rezultata.

/5

3.5.

Vanjski rizici i načini njihovog rješavanja su jasno definisani.

/5

3.6.

Projektni rezultati su održivi i nakon završetka projekta.

/5

3.7.

Promocija projektnih aktivnosti i rezultata je dobro isplanirana i korištene su različite metode promocije i komunikacije sa javnošću.

/5

 

TOTAL

/35

4

BUDŽET

4.1.

Budžet je jasno predstavljen u Excelu i narativno su objašnjene sve stavke.

/5

4.2.

Troškovi su realni i neophodni za sprovedbu aktivnosti.

/5

4.3.

Racio između planiranih troškova i rezultata je zadovoljavajući.

/10

TOTAL

/20

5

DODATNA VRIJEDNOST

5.1.

Projekat podrazumijeva trenutno angažiranje većeg broja korisnika u aktivnosti i u procesu donošenja odluka. Uključeni su volonteri.

/5

5.2.

Projekat podržava rodnu ravnopravnost, ugrožene kategorije u društvu i jednakost po svim osnovama.

/5

5.3.

Projektni prijedlog sadrži specifične dodatne vrijednosti, elemente kao što su okolišne teme, promociju rodne jednakosti i jednakih mogućnosti, mogućnosti za osobe sa invaliditetom, prava manjina i inovativnosti i pozitivnih iskustava.

/5

TOTAL

/15

TOTAL

/100

12. Proces nakon selekcije aplikanata

Ukoliko se ukaže potreba za određenim modifikacijama projektnog prijedloga (uključujući budžet), CPCD zadržava pravo da o tome pregovara sa aplikantom. Nakon što se završi proces odabira i eventualnih pregovora oko sadržaja projekta, pristupit će se sklapanju ugovora o dodjeli granta kojeg potpisuju obje strane.

Lista organizacija, dobitnika granta po svakom pozivu će biti objavljena na web stranici projekta.

Po potpisu ugovora, CPCD će organizovati interaktivnu sesiju sa korisnicima grantova, kao bi prezentovao finansijske, programske i izvještajne procedure. Korisnici grantova će u toku implementacije imati redovne monitoring posjete kako bi se osigurala efektivnost i efikasnost dodijeljenih grantova.

U ovoj fazi, nakon potpisa ugovora, CPCD će uraditi procjenu organizacija, korisnika grantova. Ova procjena će da vrednuje organizacione kapacitete u četiri kategorije: finansijske kontrole, ljudske kapacitete, administrativne procedure i sigurnosne procedure. Ukoliko procjena pokaže nedostatke u nekim kategorijama, organizacija aplikant će uz podršku i instrukcije CPCDa da radi na jačanju svojih kapaciteta.

Liste annexa

 Annex 1 Prijedlog projekta

Annex 2 Budžet projekta

Annex 3 Partnerska izjava